Get Adobe Flash player

Bible Diary 2019

biblediary2019

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

โมเสสเตือนประชาชนให้ซื่อสัตย์ต่อองค์พระผู้เป็นเจ้า

14ท่านจะต้องไม่ติดตามเทพเจ้าอื่น คือบรรดาเทพเจ้าของประชาชนที่อยู่รอบท่าน  15เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของท่าน ผู้ประทับอยู่ในหมู่ท่านทรงเป็นพระเจ้าที่ไม่ยอมให้ประชากรของพระองค์รักและซื่อสัตย์ต่อพระเจ้าอื่นใด ถ้าท่านทำเช่นนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของท่าน จะกริ้วท่าน และจะทรงทำลายท่านให้สูญสิ้นไปจากแผ่นดิน  16ท่านจะต้องไม่ทดลององค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของท่าน ดังที่ท่านเคยทำที่ตำบลมัสสาห์  17ท่านจะต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติขององค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของท่านอย่างเคร่งครัด รวมทั้งคำสั่ง ข้อกำหนดที่พระองค์ประทานให้ท่าน  18ท่านจะต้องทำสิ่งที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเห็นว่าดีและถูกต้อง เพื่อท่านจะอยู่อย่างมีความสุขและเข้ายึดครองแผ่นดินอุดมสมบูรณ์ ซึ่งองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงสาบานไว้แก่บรรพบุรุษของท่านว่าจะประทานให้ท่าน  19องค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงขับไล่ศัตรูทั้งหมดของท่านออกไป ดังที่ทรงสัญญาไว้

20ภายหน้า เมื่อบุตรของท่านถามท่านว่า "คำสั่ง ข้อกำหนดและกฎเกณฑ์เหล่านี้ที่องค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของเรา ประทานให้นั้นหมายความว่าอะไร"  21ท่านจะต้องตอบบุตรของท่านว่า "เราเคยเป็นทาสของพระเจ้าฟาโรห์อยู่ในประเทศอียิปต์ องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงใช้ พระหัตถ์ทรงฤทธิ์นำเราออกจากประเทศอียิปต์  22เราเห็นกับตาว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงกระทำเครื่องหมายอัศจรรย์และปาฏิหาริย์อันยิ่งใหญ่ และน่ากลัวกับชาวอียิปต์กับพระเจ้าฟาโรห์และบรรดาข้าราชบริพาร  23องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงช่วยเราให้ออกจากที่นั่น ทรงนำเรามาในแผ่นดินที่ทรงสาบานไว้กับบรรพบุรุษของเราว่าจะประทานให้เรา  24แล้วองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงบัญชาให้เราปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้ทั้งหมด และให้ยำเกรงองค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของเรา เพื่อจะได้อยู่อย่างมีความสุขตลอดไป และมีชีวิตรอดอยู่ดังที่เราเป็นอยู่ทุกวันนี้  25ถ้าเราปฏิบัติตามบทบัญญัติเหล่านี้ทั้งหมดเฉพาะพระพักตร์องค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของเราดังที่ทรงบัญชาไว้ เราก็จะเป็นผู้ชอบธรรม"