Get Adobe Flash player

ปีพระวาจาของพระเจ้า

ปีพระวาจาของพระเจ้า

ปีะพระวาจาของพระเจ้า

Pope to Bible Congress participants

"ปีพระวาจาของพระเจ้า"

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

"เดินทางความเชื่อ" ศึกษา ไตร่ตรอง ภาวนา พระวาจา
กับ คุณพ่อสมเกียรติ ตรีนิกร

โมเสสเตือนประชาชนให้ซื่อสัตย์ต่อองค์พระผู้เป็นเจ้า

14ท่านจะต้องไม่ติดตามเทพเจ้าอื่น คือบรรดาเทพเจ้าของประชาชนที่อยู่รอบท่าน  15เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของท่าน ผู้ประทับอยู่ในหมู่ท่านทรงเป็นพระเจ้าที่ไม่ยอมให้ประชากรของพระองค์รักและซื่อสัตย์ต่อพระเจ้าอื่นใด ถ้าท่านทำเช่นนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของท่าน จะกริ้วท่าน และจะทรงทำลายท่านให้สูญสิ้นไปจากแผ่นดิน  16ท่านจะต้องไม่ทดลององค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของท่าน ดังที่ท่านเคยทำที่ตำบลมัสสาห์  17ท่านจะต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติขององค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของท่านอย่างเคร่งครัด รวมทั้งคำสั่ง ข้อกำหนดที่พระองค์ประทานให้ท่าน  18ท่านจะต้องทำสิ่งที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเห็นว่าดีและถูกต้อง เพื่อท่านจะอยู่อย่างมีความสุขและเข้ายึดครองแผ่นดินอุดมสมบูรณ์ ซึ่งองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงสาบานไว้แก่บรรพบุรุษของท่านว่าจะประทานให้ท่าน  19องค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงขับไล่ศัตรูทั้งหมดของท่านออกไป ดังที่ทรงสัญญาไว้

20ภายหน้า เมื่อบุตรของท่านถามท่านว่า "คำสั่ง ข้อกำหนดและกฎเกณฑ์เหล่านี้ที่องค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของเรา ประทานให้นั้นหมายความว่าอะไร"  21ท่านจะต้องตอบบุตรของท่านว่า "เราเคยเป็นทาสของพระเจ้าฟาโรห์อยู่ในประเทศอียิปต์ องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงใช้ พระหัตถ์ทรงฤทธิ์นำเราออกจากประเทศอียิปต์  22เราเห็นกับตาว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงกระทำเครื่องหมายอัศจรรย์และปาฏิหาริย์อันยิ่งใหญ่ และน่ากลัวกับชาวอียิปต์กับพระเจ้าฟาโรห์และบรรดาข้าราชบริพาร  23องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงช่วยเราให้ออกจากที่นั่น ทรงนำเรามาในแผ่นดินที่ทรงสาบานไว้กับบรรพบุรุษของเราว่าจะประทานให้เรา  24แล้วองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงบัญชาให้เราปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้ทั้งหมด และให้ยำเกรงองค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของเรา เพื่อจะได้อยู่อย่างมีความสุขตลอดไป และมีชีวิตรอดอยู่ดังที่เราเป็นอยู่ทุกวันนี้  25ถ้าเราปฏิบัติตามบทบัญญัติเหล่านี้ทั้งหมดเฉพาะพระพักตร์องค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของเราดังที่ทรงบัญชาไว้ เราก็จะเป็นผู้ชอบธรรม"

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย