Get Adobe Flash player

Bible Diary 2019

biblediary2019

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

ความรักต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นสาระสำคัญของธรรมบัญญัติe

32จงจำใส่ใจ และปฏิบัติตามที่องค์พระผู้เป็นเจ้าของท่านทรงบัญชาแก่ท่าน     อย่าหันไปทางขวาหรือทางซ้ายเลย  33แต่จงเดินตามทางซึ่งองค์พระผู้เป็นเจ้าของท่านทรงบัญชาท่านไว้ทุกประการ เพื่อท่านจะได้อยู่อย่างมีความสุขและจะมีชีวิตยืนยาวในแผ่นดินที่ท่านกำลังเข้ายึดครอง 

6  1ต่อไปนี้เป็นบทบัญญัติ ข้อกำหนดและกฎเกณฑ์ที่องค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของท่านทรงบัญชาให้ข้าพเจ้าสั่งสอนท่านทั้งหลาย เพื่อท่านจะได้ปฏิบัติตามในแผ่นดินที่ท่านกำลังเข้าไปยึดครอง  2ตราบเท่าที่ท่านทั้งหลายยังมีชีวิตอยู่ ท่านกับบุตรหลานของท่านจะต้องยำเกรงองค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของท่านa ปฏิบัติตามข้อกำหนดและบทบัญญัติซึ่งข้าพเจ้ามอบให้ท่าน เพื่อท่านจะมีชีวิตยืนยาว  3ชาวอิสราเอลเอ๋ย จงฟังและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด แล้วท่านทั้งหลายจะอยู่อย่างมีความสุข และจะทวีจำนวนมากขึ้นในแผ่นดินที่มีน้ำนมและน้ำผึ้งไหลบริบูรณ์ ดังที่องค์พระผู้เป็นเจ้าของบรรพบุรุษของท่านทรงสัญญาไว้

4ชาวอิสราเอลเอ๋ย จงฟังเถิด องค์พระผู้เป็นเจ้า ทรงเป็นพระเจ้าของเรา องค์พระผู้เป็นเจ้ามีเพียงพระองค์เดียวb  5ท่านจะต้องรักองค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของท่าน สุดจิตใจ สุดวิญญาณ และสุดกำลังของท่านc  6ถ้อยคำเหล่านี้ที่ข้าพเจ้ามอบให้ท่านในวันนี้ จะต้องอยู่ในใจของท่าน  7ท่านจะต้องพร่ำสอนบรรดาบุตรของท่าน ด้วยถ้อยคำเหล่านี้ ทั้งเวลานั่งอยู่ในบ้าน และเดินตามถนน ทั้งเวลาไปนอนและตื่นนอน  8ท่านจะต้องผูกไว้ที่มือเป็นเครื่องหมาย คาดไว้ที่หน้าผาก  9ท่านจะต้องเขียนไว้ที่เสาประตูบ้านของท่านและที่ประตูเมือง

10องค์พระผู้เป็นเจ้าของท่านจะทรงนำท่านเข้าไปในแผ่นดินที่พระองค์ทรงสาบานไว้กับอับราฮัม อิสอัค และยาโคบบรรพบุรุษของท่านว่าจะประทานให้ท่าน พระองค์จะทรงนำท่านเข้าไปในเมืองใหญ่และรุ่งเรืองที่ท่านไม่ได้สร้าง  11ในบ้านเรือนที่เต็มไปด้วยของดี ๆ ที่ท่านไม่ได้สะสมไว้ มีบ่อน้ำที่ท่านไม่ได้ขุด มีสวนองุ่นและสวนมะกอกเทศที่ท่านไม่ได้ปลูก เมื่อท่านได้กินจนอิ่มแล้ว  12จงจำใส่ใจ อย่าลืมองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงนำท่านออกจากแผ่นดิน   อียิปต์ ให้พ้นจากการเป็นทาส  13ท่านจะต้องยำเกรงองค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของท่าน ท่านจะต้องกราบไหว้พระองค์และสาบานโดยออกพระนามของพระองค์เท่านั้น


6 a "ความยำเกรงพระยาห์เวห์" เป็นสำนวนที่แสดงความซื่อสัตย์ต่อพันธสัญญา ดังนั้น ความยำเกรงที่กล่าวใน อพย 20:20 เชิงอรรถ i จึงรวมทั้งความรักซึ่งเป็นการตอบสนองต่อความรักของพระเจ้า (4:37) และความเชื่อฟังอย่างไม่มีเงื่อนไขต่อทุกสิ่งที่พระเจ้าทรงบัญชา (6:2-5; 10:12-15; ดู ปฐก 22:12) ชาวอิสราเอลจะค่อย ๆ พัฒนาความเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยว่าจะต้องแสดงความยำเกรงอย่างไรและในเรื่องใดบ้าง (ยชว 24:14; 1 พกษ 18:3,12; 1 พกษ 4:1; สภษ 8:7 เชิงอรรถ a; อสย 11:2; ยรม 32:39)

b ยังแปลได้อีกว่า "พระยาห์เวห์ พระเจ้าของเรา ทรงเป็นพระยาห์เวห์แต่องค์เดียว" ประโยคนี้เป็นการยืนยันว่ามีพระเจ้าองค์เดียวเท่านั้น ชาวยิวในภายหลังใช้ประโยคนี้เป็นการเริ่มต้นของบทภาวนาประจำวันที่เรียกว่า shema (จงฟังเถิด)

          ชาวอิสราเอลค่อย ๆ พัฒนาความเข้าใจความเชื่อในพระเจ้าหนึ่งเดียวให้ชัดเจนยิ่งขึ้น เมื่อคำนึงถึงพันธสัญญาที่พระเจ้าทรงทำกับตน และที่ทรงเลือกสรรตนให้เป็นประชากรพิเศษของพระองค์ (ปฐก 6:18; 12:1 เชิงอรรถ a; 15:1 เชิงอรรถ a; 21:1 เชิงอรรถ a) ตั้งแต่สมัยโบราณ ชาวอิสราเอลไม่เคยยืนยันอย่างชัดเจนว่ามีพระอื่น ๆ อยู่ด้วย แต่ยืนยันเสมอว่าพระเจ้าของตนทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงชีวิต (5:26 เชิงอรรถ d) และค่อย ๆ เข้าใจอีกว่าพระองค์ทรงปกครองโลกแต่พระองค์เดียว เช่นเดียวกับที่ทรงปกครองประชากรของพระองค์ (อพย 3:16 เชิงอรรถ h; 1 พกษ 8:56-60; 18:21; 2 พกษ 19:15-19; บสร 1:8-9; อสย 42:8 เชิงอรรถ e; อมส 4:13; 5:8; มคา 1:11; ศคย 14:9) และในที่สุดชาวอิสราเอลจะยืนยันโดยหลักการด้วยว่า พระอื่น ๆ ไม่มีความเป็นอยู่เลย (ปชญ 13:10 เชิงอรรถ e; 14:12-14; อสย 40:20 เชิงอรรถ m; 41:21 เชิงอรรถ i)

c การรักพระเจ้าไม่ใช่สิ่งที่เราจะเลือกทำหรือไม่ทำก็ได้ แต่เป็นคำสั่งที่จำเป็นต้องปฏิบัติ ความรักนี้สะท้อนความรักที่พระเจ้าทรงมีต่อประชากรของพระองค์ (4:37; 7:8; 10:15) และรวมความยำเกรงพระเจ้า หน้าที่รับใช้พระองค์และปฏิบัติตามบทบัญญัติของพระองค์ด้วย (ข้อ 13; 10:12-13; 11:1; ดู 30:2) เราพบคำสั่งอย่างชัดเจนที่จะต้องรักพระเจ้า เพียงในหนังสือเฉลยธรรมบัญญัติเท่านั้น แต่จะพบคำเตือนในแนวเดียวกันทั้งใน 2 พกษ 23:35 และ ฮชย 6:6 เรายังพบเรื่องความรักต่อพระเจ้า แม้จะไม่เป็นคำสั่งในหนังสือเพลงสดุดีและหนังสือประกาศก เช่น โฮเชยาและเยเรมีย์ด้วยเช่นกัน พระเยซูเจ้าทรงอ้างถึง ฉธบ 6:5 และตรัสว่าบทบัญญัติข้อนี้เป็นบทบัญญัติที่สำคัญที่สุด          (มธ 22:37//) ความรักนี้จะต้องมีความยำเกรงพระเจ้าควบคู่ไปด้วย แต่ต้องเป็นความยำเกรงเยี่ยงบุตรต่อบิดา มิใช่เยี่ยงทาสต่อนาย (1 ยน 4:18)

ค้นหาข้อความภาษาไทย

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation
biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย