Get Adobe Flash player

Bible Diary 2019

biblediary2019

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทบัญญัติสิบประการ

1โมเสสเรียกประชุมชาวอิสราเอลทั้งหมด แล้วพูดว่า "ชาวอิสราเอลทั้งหลายเอ๋ย จงฟังข้อกำหนดและกฎเกณฑ์a ที่ข้าพเจ้าประกาศให้ท่านรู้ในวันนี้ จงท่องไว้และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด"

2องค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของเราทรงทำพันธสัญญาไว้กับเราที่ภูเขาโฮเรบ  3องค์พระผู้เป็นเจ้ามิได้ทรงทำพันธสัญญานี้กับบรรพบุรุษของเรา แต่ทรงทำกับเราทุกคนที่มีชีวิตอยู่ที่นี่ในวันนี้  4องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสแก่ท่านโดยตรงจากกองไฟบนภูเขา  5ขณะที่ข้าพเจ้ายืนอยู่ระหว่างองค์พระผู้เป็นเจ้ากับท่านเพื่อแจ้งพระวาจาขององค์พระผู้เป็นเจ้าแก่ท่าน เพราะท่านกลัวกองไฟนั้น และไม่ยอมขึ้นไปบนภูเขา พระองค์ตรัสว่า

6"เราคือองค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของท่าน เป็นผู้นำท่านออกมาจากแผ่นดินอียิปต์ ให้พ้นจากการเป็นทาส  7ท่านอย่ามีพระเจ้าอื่นใดนอกจากเรา"

8"ท่านต้องไม่ทำรูปเคารพสำหรับตน ไม่ว่าจะเป็นรูปสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งอยู่ในท้องฟ้า เบื้องบน หรืออยู่ในแผ่นดินเบื้องล่าง หรืออยู่ในน้ำใต้แผ่นดิน  9ท่านต้องไม่กราบไหว้รูปเคารพเหล่านั้นb เพราะเรา องค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของท่าน เป็นพระเจ้าที่ไม่ยอมให้ประชากรของเรารักและซื่อสัตย์ต่อพระเจ้าอื่นใด เราลงโทษความผิดของบิดาที่เกลียดชังเราไปถึงลูกหลาน จนถึงสามสี่ชั่วอายุคน  10แต่เราแสดงความรักมั่นคงต่อผู้ที่รักเรา และปฏิบัติตามบทบัญญัติของเราจนถึงพันชั่วอายุคน"

11"อย่ากล่าวนามองค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของท่านอย่างไม่สมควร เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าจะไม่ทรงเว้นโทษ ผู้ที่กล่าวพระนามของพระองค์อย่างไม่สมควร

12"จงรักษาวันสับบาโตไว้เป็นวันศักดิ์สิทธิ์ ดังที่องค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของท่าน ทรงบัญชาแก่ท่าน  13ท่านจะต้องออกแรงทำงานทั้งสิ้นของท่านในหกวัน  14แต่วันที่เจ็ดเป็นวันพักผ่อนที่ถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าของท่าน ท่านทั้งหลายพร้อมกับบุตรชายบุตรหญิง บ่าวไพร่ชายหญิง โค ลา และสัตว์อื่น ๆ ของท่าน รวมทั้งคนต่างถิ่นที่อยู่กับท่าน ต้องไม่ทำงานใด ๆ ในวันนั้น ดังนี้บ่าวไพร่ชายหญิงของท่านจะได้พักผ่อนเช่นเดียวกับท่าน  15จงจำไว้ว่า ท่านเคยเป็นทาสในแผ่นดินอียิปต์ และองค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของท่าน ทรงใช้พระหัตถ์อันทรงฤทธิ์และพระอานุภาพอันยิ่งใหญ่นำท่านออกจากที่นั่น เพราะฉะนั้น องค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของท่าน จึงทรงบัญชาให้ท่านรักษาวันสับบาโตc ไว้เป็นวันพักผ่อน"

16"จงนับถือบิดามารดา ดังที่องค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของท่านทรงบัญชา เพื่อท่านจะได้มีอายุยืน อยู่อย่างมีความสุขในแผ่นดินที่องค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของท่านประทานให้"

17"อย่าฆ่าคน"

18"อย่าล่วงประเวณี"

19"อย่าลักขโมย"

20"อย่าเป็นพยานเท็จใส่ร้ายเพื่อนบ้าน"

21"อย่าโลภมักได้ภรรยาของเพื่อนบ้าน อย่าโลภมักได้บ้านเรือนของเพื่อนบ้าน ไร่นา บ่าวไพร่ชายหญิง โค ลา และทรัพย์สินใด ๆ ที่เป็นของเพื่อนบ้าน"

22องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสพระวาจาเหล่านี้แก่ท่านทุกคนที่มาชุมนุมกันที่ภูเขาด้วยพระสุรเสียงดังจากกองไฟ จากเมฆและความมืดทึบ หลังจากนั้นพระองค์ไม่ได้ตรัสอะไรอีก พระองค์ทรงจารึกพระวาจานี้ไว้บนศิลาสองแผ่นและทรงมอบให้ข้าพเจ้า

5 a ข้อความตอนนี้ไม่เป็นเพียงแต่เกริ่นถึงบทบัญญัติสิบประการเท่านั้น แต่ยังเกริ่นถึงประมวลกฎหมายธรรมบัญญัติทั้งหมดด้วย (เทียบ 6:1)

b ดู อพย 20:5 เชิงอรรถ d

c เหตุผลว่าทำไมจึงต้องหยุดงานพักผ่อนในบทนี้ต่างจากเหตุผลที่ให้ใน อพย 20:11; ในที่นี้ วันสับบาโตเป็นการระลึกถึงการปลดปล่อยจากการเป็นทาสในประเทศอียิปต์ จึงมีความหมายสองประการ คือเป็นวันแห่งความชื่นชม (เทียบกับวันฉลองสัปดาห์ 16:10-12) และเป็นวันที่ผู้รับใช้และคนต่างด้าวที่เป็นทาสจะได้หยุดพักจากงานหนัก (เทียบกับเหตุผลในกฎหมายปกป้องคนยากจน 24:18,22) แนวความคิดเช่นนี้ได้พัฒนาขึ้นในสมัยที่วันสับบาโตมีบทบาทมากขึ้นในสังคมอิสราเอล