Get Adobe Flash player

Bible Diary 2019

biblediary2019

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทบัญญัติสิบประการ

1โมเสสเรียกประชุมชาวอิสราเอลทั้งหมด แล้วพูดว่า "ชาวอิสราเอลทั้งหลายเอ๋ย จงฟังข้อกำหนดและกฎเกณฑ์a ที่ข้าพเจ้าประกาศให้ท่านรู้ในวันนี้ จงท่องไว้และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด"

2องค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของเราทรงทำพันธสัญญาไว้กับเราที่ภูเขาโฮเรบ  3องค์พระผู้เป็นเจ้ามิได้ทรงทำพันธสัญญานี้กับบรรพบุรุษของเรา แต่ทรงทำกับเราทุกคนที่มีชีวิตอยู่ที่นี่ในวันนี้  4องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสแก่ท่านโดยตรงจากกองไฟบนภูเขา  5ขณะที่ข้าพเจ้ายืนอยู่ระหว่างองค์พระผู้เป็นเจ้ากับท่านเพื่อแจ้งพระวาจาขององค์พระผู้เป็นเจ้าแก่ท่าน เพราะท่านกลัวกองไฟนั้น และไม่ยอมขึ้นไปบนภูเขา พระองค์ตรัสว่า

6"เราคือองค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของท่าน เป็นผู้นำท่านออกมาจากแผ่นดินอียิปต์ ให้พ้นจากการเป็นทาส  7ท่านอย่ามีพระเจ้าอื่นใดนอกจากเรา"

8"ท่านต้องไม่ทำรูปเคารพสำหรับตน ไม่ว่าจะเป็นรูปสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งอยู่ในท้องฟ้า เบื้องบน หรืออยู่ในแผ่นดินเบื้องล่าง หรืออยู่ในน้ำใต้แผ่นดิน  9ท่านต้องไม่กราบไหว้รูปเคารพเหล่านั้นb เพราะเรา องค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของท่าน เป็นพระเจ้าที่ไม่ยอมให้ประชากรของเรารักและซื่อสัตย์ต่อพระเจ้าอื่นใด เราลงโทษความผิดของบิดาที่เกลียดชังเราไปถึงลูกหลาน จนถึงสามสี่ชั่วอายุคน  10แต่เราแสดงความรักมั่นคงต่อผู้ที่รักเรา และปฏิบัติตามบทบัญญัติของเราจนถึงพันชั่วอายุคน"

11"อย่ากล่าวนามองค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของท่านอย่างไม่สมควร เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าจะไม่ทรงเว้นโทษ ผู้ที่กล่าวพระนามของพระองค์อย่างไม่สมควร

12"จงรักษาวันสับบาโตไว้เป็นวันศักดิ์สิทธิ์ ดังที่องค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของท่าน ทรงบัญชาแก่ท่าน  13ท่านจะต้องออกแรงทำงานทั้งสิ้นของท่านในหกวัน  14แต่วันที่เจ็ดเป็นวันพักผ่อนที่ถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าของท่าน ท่านทั้งหลายพร้อมกับบุตรชายบุตรหญิง บ่าวไพร่ชายหญิง โค ลา และสัตว์อื่น ๆ ของท่าน รวมทั้งคนต่างถิ่นที่อยู่กับท่าน ต้องไม่ทำงานใด ๆ ในวันนั้น ดังนี้บ่าวไพร่ชายหญิงของท่านจะได้พักผ่อนเช่นเดียวกับท่าน  15จงจำไว้ว่า ท่านเคยเป็นทาสในแผ่นดินอียิปต์ และองค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของท่าน ทรงใช้พระหัตถ์อันทรงฤทธิ์และพระอานุภาพอันยิ่งใหญ่นำท่านออกจากที่นั่น เพราะฉะนั้น องค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของท่าน จึงทรงบัญชาให้ท่านรักษาวันสับบาโตc ไว้เป็นวันพักผ่อน"

16"จงนับถือบิดามารดา ดังที่องค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของท่านทรงบัญชา เพื่อท่านจะได้มีอายุยืน อยู่อย่างมีความสุขในแผ่นดินที่องค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของท่านประทานให้"

17"อย่าฆ่าคน"

18"อย่าล่วงประเวณี"

19"อย่าลักขโมย"

20"อย่าเป็นพยานเท็จใส่ร้ายเพื่อนบ้าน"

21"อย่าโลภมักได้ภรรยาของเพื่อนบ้าน อย่าโลภมักได้บ้านเรือนของเพื่อนบ้าน ไร่นา บ่าวไพร่ชายหญิง โค ลา และทรัพย์สินใด ๆ ที่เป็นของเพื่อนบ้าน"

22องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสพระวาจาเหล่านี้แก่ท่านทุกคนที่มาชุมนุมกันที่ภูเขาด้วยพระสุรเสียงดังจากกองไฟ จากเมฆและความมืดทึบ หลังจากนั้นพระองค์ไม่ได้ตรัสอะไรอีก พระองค์ทรงจารึกพระวาจานี้ไว้บนศิลาสองแผ่นและทรงมอบให้ข้าพเจ้า

5 a ข้อความตอนนี้ไม่เป็นเพียงแต่เกริ่นถึงบทบัญญัติสิบประการเท่านั้น แต่ยังเกริ่นถึงประมวลกฎหมายธรรมบัญญัติทั้งหมดด้วย (เทียบ 6:1)

b ดู อพย 20:5 เชิงอรรถ d

c เหตุผลว่าทำไมจึงต้องหยุดงานพักผ่อนในบทนี้ต่างจากเหตุผลที่ให้ใน อพย 20:11; ในที่นี้ วันสับบาโตเป็นการระลึกถึงการปลดปล่อยจากการเป็นทาสในประเทศอียิปต์ จึงมีความหมายสองประการ คือเป็นวันแห่งความชื่นชม (เทียบกับวันฉลองสัปดาห์ 16:10-12) และเป็นวันที่ผู้รับใช้และคนต่างด้าวที่เป็นทาสจะได้หยุดพักจากงานหนัก (เทียบกับเหตุผลในกฎหมายปกป้องคนยากจน 24:18,22) แนวความคิดเช่นนี้ได้พัฒนาขึ้นในสมัยที่วันสับบาโตมีบทบาทมากขึ้นในสังคมอิสราเอล

ค้นหาข้อความภาษาไทย

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation
biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย