Get Adobe Flash player

ข. คำปราศรัยครั้งที่สองของโมเสสl

เวลาและสถานที่

44ต่อไปนี้เป็นธรรมบัญญัติที่โมเสสอธิบายให้ชาวอิสราเอลฟัง  45เป็นคำสั่ง ข้อ  กำหนดและกฎเกณฑ์ที่โมเสสมอบแก่ชาวอิสราเอลเมื่อออกจากประเทศอียิปต์  46และมา   อยู่ที่หุบเขา ณ สถานที่แห่งหนึ่งทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำจอร์แดน ตรงข้ามกับเบธเปโอร์ ในแผ่นดินของกษัตริย์สิโหนของชาวอาโมไรต์ ซึ่งประทับอยู่ที่เมืองเฮชโบน โมเสสและชาว อิสราเอลได้พิชิตกษัตริย์องค์นี้ เมื่อเขาออกจากประเทศอียิปต์  47เขาทั้งหลายเข้ายึดครองแผ่นดินของกษัตริย์องค์นี้รวมทั้งแผ่นดินของกษัตริย์โอกแห่งแคว้นบาชาน ทั้งสองพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ของชาวอาโมไรต์ซึ่งอยู่ทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำจอร์แดน  48แผ่นดินนี้มีอาณาเขตตั้งแต่เมืองอาโรเออร์ ริมฝั่งแม่น้ำอารโนน ไปจนถึงภูเขาสิริโยน หรือภูเขาเฮอร์โมน  49รวมหุบเขาอาราบาห์ทั้งหมด ทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำจอร์แดนไปจนถึงทะเลอาราบาห์  ที่อยู่เชิงเขาปิสกาห์


l คำปราศรัยครั้งที่สองแบ่งได้ดังนี้ (1) บทนำเรื่องเวลาและสถานที่ (4:44-49; เทียบ 1:4-5) (2) ตัวคำปราศรัยของโมเสสครั้งแรก (5:1-11:32) (3) ประมวลกฎหมายเฉลยธรรมบัญญัติ (12:1-26:15) (4) คำปราศรัยครึ่งหลัง (26:16 ถึง 28:68) คำปราศรัยครั้งที่สองนี้ เช่นเดียวกับคำปราศรัยครั้งแรก จะเริ่มโดยสรุปประวัติศาสตร์ของอิสราเอล ตั้งแต่สมัยที่ทรงสำแดงพระองค์ที่โฮเรบและประทานบทบัญญัติสิบประการ คำปราศรัยนี้ดูเหมือนว่าเป็นข้อเขียนหลายชิ้นที่แยกกันอยู่ในหลายรูปแบบ ซึ่งใช้เป็นคำสั่งสอนและในพิธีกรรม ก่อนจะถูกนำมารวมกันไว้ในที่นี้เป็นบทนำประมวลกฎหมายเฉลยธรรมบัญญัติ