Get Adobe Flash player

Bible Diary 2019

biblediary2019

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

ข. คำปราศรัยครั้งที่สองของโมเสสl

เวลาและสถานที่

44ต่อไปนี้เป็นธรรมบัญญัติที่โมเสสอธิบายให้ชาวอิสราเอลฟัง  45เป็นคำสั่ง ข้อ  กำหนดและกฎเกณฑ์ที่โมเสสมอบแก่ชาวอิสราเอลเมื่อออกจากประเทศอียิปต์  46และมา   อยู่ที่หุบเขา ณ สถานที่แห่งหนึ่งทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำจอร์แดน ตรงข้ามกับเบธเปโอร์ ในแผ่นดินของกษัตริย์สิโหนของชาวอาโมไรต์ ซึ่งประทับอยู่ที่เมืองเฮชโบน โมเสสและชาว อิสราเอลได้พิชิตกษัตริย์องค์นี้ เมื่อเขาออกจากประเทศอียิปต์  47เขาทั้งหลายเข้ายึดครองแผ่นดินของกษัตริย์องค์นี้รวมทั้งแผ่นดินของกษัตริย์โอกแห่งแคว้นบาชาน ทั้งสองพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ของชาวอาโมไรต์ซึ่งอยู่ทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำจอร์แดน  48แผ่นดินนี้มีอาณาเขตตั้งแต่เมืองอาโรเออร์ ริมฝั่งแม่น้ำอารโนน ไปจนถึงภูเขาสิริโยน หรือภูเขาเฮอร์โมน  49รวมหุบเขาอาราบาห์ทั้งหมด ทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำจอร์แดนไปจนถึงทะเลอาราบาห์  ที่อยู่เชิงเขาปิสกาห์


l คำปราศรัยครั้งที่สองแบ่งได้ดังนี้ (1) บทนำเรื่องเวลาและสถานที่ (4:44-49; เทียบ 1:4-5) (2) ตัวคำปราศรัยของโมเสสครั้งแรก (5:1-11:32) (3) ประมวลกฎหมายเฉลยธรรมบัญญัติ (12:1-26:15) (4) คำปราศรัยครึ่งหลัง (26:16 ถึง 28:68) คำปราศรัยครั้งที่สองนี้ เช่นเดียวกับคำปราศรัยครั้งแรก จะเริ่มโดยสรุปประวัติศาสตร์ของอิสราเอล ตั้งแต่สมัยที่ทรงสำแดงพระองค์ที่โฮเรบและประทานบทบัญญัติสิบประการ คำปราศรัยนี้ดูเหมือนว่าเป็นข้อเขียนหลายชิ้นที่แยกกันอยู่ในหลายรูปแบบ ซึ่งใช้เป็นคำสั่งสอนและในพิธีกรรม ก่อนจะถูกนำมารวมกันไว้ในที่นี้เป็นบทนำประมวลกฎหมายเฉลยธรรมบัญญัติ

ค้นหาข้อความภาษาไทย

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation
biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย