Get Adobe Flash player

เมืองลี้ภัยk

41โมเสสได้กันเมืองสามเมืองทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำจอร์แดนไว้  42เป็นที่ลี้ภัยสำหรับฆาตกรที่ฆ่าคนที่ไม่ใช่คู่อริโดยไม่เจตนา ถ้าเขาหนีเข้ามาอยู่ในเมืองใดเมืองหนึ่ง  นี้ เขาจะรอดชีวิตได้  43เมืองทั้งสามนี้คือ เมืองเบเซอร์ ในถิ่นทุรกันดารบนที่ราบสูงสำหรับชนเผ่ารูเบน เมืองราโมทในแคว้นกิเลอาดสำหรับชนเผ่ากาด และเมืองโกลานในแคว้น   บาชานสำหรับชนเผ่ามนัสเสห์


k ข้อสังเกตเกี่ยวกับเมืองลี้ภัยนี้ (ดู ยชว 20:1 เชิงอรรถ a) เสริมขึ้นมาเพื่อแยกคำปราศรัยสองครั้งของโมเสส