Get Adobe Flash player

Bible Diary 2019

biblediary2019

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

การลงโทษและการกลับใจ

21องค์พระผู้เป็นเจ้ากริ้วข้าพเจ้าเพราะท่านเป็นเหตุ พระองค์ทรงสาบานว่า ข้าพเจ้าจะไม่ได้ข้ามแม่น้ำจอร์แดนเข้าไปยังแผ่นดินอุดมสมบูรณ์นั้น ซึ่งองค์พระผู้เป็นเจ้าของท่านจะทรงมอบให้เป็นมรดกของท่าน  22ข้าพเจ้าจะต้องตายในแผ่นดินนี้ จะไม่ได้ข้าม แม่น้ำจอร์แดน แต่ท่านทั้งหลายจะข้ามไปยึดครองแผ่นดินอุดมสมบูรณ์นั้น  23จงจำใส่ใจ อย่าลืมพันธสัญญาซึ่งองค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของท่านทรงทำไว้กับท่าน อย่าทำรูปเคารพใด ๆ มากราบไหว้ เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าของท่านทรงห้ามไว้  24องค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของท่านทรงเป็นดังไฟที่เผาผลาญ ทรงเป็นพระเจ้าที่ไม่ยอมให้ประชากรของพระองค์รักและซื่อสัตย์ต่อพระเจ้าอื่นใดf

25เมื่อท่านมีบุตรหลานและแก่ชราอยู่ในแผ่นดิน ถ้าท่านหลงทำบาปโดยสร้างรูปเคารพใด ๆ ขึ้นมา กราบไหว้ กระทำสิ่งชั่วร้ายเฉพาะพระพักตร์องค์พระผู้เป็นเจ้าของท่านและทำให้พระองค์กริ้ว  26ข้าพเจ้าขอให้สวรรค์และแผ่นดินเป็นพยานในวันนี้ว่าท่านจะต้องพินาศในไม่ช้า และจะสูญสิ้นไปจากแผ่นดินซึ่งท่านกำลังจะข้ามแม่น้ำจอร์แดนไปยึดครอง ท่านจะไม่อยู่ในแผ่นดินนั้นเป็นเวลานาน แต่จะถูกทำลายจนหมดสิ้น  27องค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงบันดาลให้ท่านทั้งหลายกระจัดกระจายไปอยู่ในหมู่ประชาชาติ จะเหลือเพียงไม่กี่คนที่รอดชีวิตg ในหมู่ชนชาติซึ่งองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงนำท่านให้ไปอยู่ด้วย  28ที่นั่น ท่านจะกราบไหว้บรรดาเทพเจ้าที่มือมนุษย์สร้างขึ้นมา เป็นเทพเจ้าที่ทำด้วยไม้และหิน เป็นเทพเจ้าที่มองอะไรไม่เห็น ฟังอะไรไม่ได้ยิน กินอะไรไม่ได้ ดมอะไรไม่ได้กลิ่น

29ที่นั่น ท่านจะแสวงหาองค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของท่าน แล้วจะพบพระองค์ ถ้าท่านแสวงหาพระองค์สุดจิตใจและสุดวิญญาณ  30เมื่อท่านจะต้องเป็นทุกข์เพราะเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นกับท่าน ในที่สุดh ท่านจะกลับมาหาองค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของท่าน และเชื่อฟังพระองค์  31เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของท่าน ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงเมตตากรุณา พระองค์ไม่ทรงทอดทิ้งหรือทำลายท่าน ไม่ทรงลืมพันธสัญญาที่ทรงสาบานไว้กับบรรพบุรุษของท่าน


f "ไม่ทรงยอมให้ประชากรของพระองค์รักและซื่อสัตย์ต่อพระเจ้าอื่นใด" แปลตามตัวอักษรว่า "หวงแหน" หรือ "หึง" เพื่อเน้นความรักยิ่งใหญ่ของพระเจ้า (ดู 5:9; 6:15; 32:16,21 ฯลฯ อพย 20:5; 34:14; กดว 25:11; อสค 8:3-5; 39:25; ศคย 1:14; 2 คร 11:2) ส่วนเรื่อง "ไฟ" ดู อพย 13:22; 24:17

g "เหลือ...รอดชีวิต" ประกาศกอิสยาห์และประกาศกอื่น ๆ จะพูดถึง "ชนกลุ่มน้อยที่เหลือรอดชีวิต" เพื่อประชากรส่วนใหญ่จะถูกทำลาย

h ยังแปลได้อีกว่า "ในวันสุดท้าย" ซึ่งเป็นวลีที่บรรดาประกาศกมักจะใช้เพื่อหมายถึง การที่พระเจ้าจะทรงสถาปนาพระอาณาจักรอย่างถาวรในยุคของพระเมสสิยาห์