Get Adobe Flash player

Bible Diary 2019

biblediary2019

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

พระบัญชาที่ภูเขาโฮเรบ 

9จงจำใส่ใจ จงทำทุกอย่างเพื่อจะไม่ลืมเหตุการณ์ที่ท่านได้เห็นกับตาตราบที่ท่าน ยังมีชีวิตอยู่ อย่าให้เหตุการณ์เหล่านี้เลือนไปจากใจ ท่านจะต้องเล่าให้บุตรหลานของท่านฟัง  10จงระลึกถึงวันที่ท่านยืนอยู่เฉพาะพระพักตร์องค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของท่านที่  ภูเขาโฮเรบ เมื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสแก่ข้าพเจ้าว่า "จงเรียกประชากรมาชุมนุมกัน เราจะให้เขาฟังถ้อยคำของเรา เพื่อเขาจะได้รู้จักยำเกรงเราตราบเท่าที่เขามีชีวิตอยู่บนแผ่นดิน เขาจะได้สั่งสอนถ้อยคำเหล่านี้แก่บุตรหลานของเขาด้วย"  11ท่านทั้งหลายจึงเข้ามาใกล้และยืนอยู่ที่เชิงภูเขาที่กำลังลุกเป็นไฟ เปลวไฟพุ่งขึ้นไปถึงท้องฟ้า มีความมืดและเมฆที่หนาทึบปกคลุมอยู่c  12องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสแก่ท่านจากกองไฟ ท่านได้ยินพระองค์ตรัส แต่ไม่เห็นพระองค์เลย เราได้ยินเพียงพระสุรเสียงเท่านั้น  13พระองค์ทรงประกาศพันธสัญญาให้ท่านรู้ ทรงบัญชาให้ปฏิบัติตามบทบัญญัติสิบประการซึ่งทรงจารึกไว้บนศิลาสองแผ่น  14ครั้งนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงบัญชาให้ข้าพเจ้าสั่งสอนท่านถึงข้อกำหนดและกฎเกณฑ์ d ที่ท่านจะต้องปฏิบัติ ตามในแผ่นดินที่ท่านกำลังจะเข้าไปยึดครอง

15เมื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสแก่ท่านจากกองไฟe ที่ภูเขาโฮเรบ ท่านไม่ได้เห็นพระองค์เลย เพราะฉะนั้น จงระวังให้ดี อย่าเสี่ยงชีวิต  16ท่านจะต้องไม่หลงทำบาปโดยทำรูปเคารพใด ๆ ขึ้นมากราบไหว้ ไม่ว่าจะเป็นรูปชายหรือหญิง  17รูปสัตว์ใด ๆ ที่อยู่บนแผ่นดิน รูปนกที่บินอยู่ในท้องฟ้า  18รูปสัตว์เลื้อยคลานบนพื้นดิน หรือรูปปลาในน้ำใต้แผ่นดิน  19เมื่อท่านเงยหน้าขึ้นมองท้องฟ้า และเห็นดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ ดวงดาว และบรรดาสิ่งที่เรียงรายอยู่ในท้องฟ้า จงอย่าหลงกราบไหว้สิ่งเหล่านั้น องค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของท่านทรงปล่อยสิ่งเหล่านั้นให้ประชาชนอื่น ๆ ที่อยู่ใต้ท้องฟ้ากราบไหว้  20แต่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเลือกท่าน และทรงนำท่านออกจากประเทศอียิปต์ ซึ่งเป็นประดุจไฟถลุงเหล็ก ท่านจะได้เป็นของพระองค์ เป็นประชากรและกรรมสิทธิ์ของพระองค์ดังที่เป็นอยู่ทุกวันนี้


c สำเนาโบราณภาษากรีกเสริมว่า "มีเสียงฟ้าร้อง"

d ผู้เขียนแยกแยะระหว่าง "บทบัญญัติสิบประการ" ที่พระเจ้าทรงจารึกบนแผ่นศิลา (5:4-22; อพย 34:28) ออกจาก "ข้อกำหนดและกฎเกณฑ์" ซึ่งหมายถึง ประมวลกฎหมายเฉลยธรรมบัญญัติ (ดู 12:1; 26:16)

e บทเทศน์นี้ให้เหตุผลที่ห้ามมิให้ชาวอิสราเอลสร้างรูปเคารพขึ้นมานมัสการว่า เมื่อพระยาห์เวห์ทรงสำแดงพระองค์ที่ภูเขาโฮเรบ พระองค์ทรงอนุญาตให้ประชากรได้ยินพระสุรเสียง แต่มองไม่เห็นพระองค์ อย่างไรก็ตาม พระยาห์เวห์ทรงอนุญาตให้บางคนมีสิทธิพิเศษเห็นพระองค์ได้ เช่น โมเสส (อพย 33:18-23) และบรรดาผู้อาวุโส     (อพย 24:10-11) เป็นต้น

ค้นหาข้อความภาษาไทย

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation
biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย