Get Adobe Flash player

Bible Diary 2019

biblediary2019

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

ติดตามข่าวสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จเยือนราชอาณาจักรไทย

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จเยือนราชอาณาจักรไทยอย่างเป็นทางการ

พระบัญชาที่ภูเขาโฮเรบ 

9จงจำใส่ใจ จงทำทุกอย่างเพื่อจะไม่ลืมเหตุการณ์ที่ท่านได้เห็นกับตาตราบที่ท่าน ยังมีชีวิตอยู่ อย่าให้เหตุการณ์เหล่านี้เลือนไปจากใจ ท่านจะต้องเล่าให้บุตรหลานของท่านฟัง  10จงระลึกถึงวันที่ท่านยืนอยู่เฉพาะพระพักตร์องค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของท่านที่  ภูเขาโฮเรบ เมื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสแก่ข้าพเจ้าว่า "จงเรียกประชากรมาชุมนุมกัน เราจะให้เขาฟังถ้อยคำของเรา เพื่อเขาจะได้รู้จักยำเกรงเราตราบเท่าที่เขามีชีวิตอยู่บนแผ่นดิน เขาจะได้สั่งสอนถ้อยคำเหล่านี้แก่บุตรหลานของเขาด้วย"  11ท่านทั้งหลายจึงเข้ามาใกล้และยืนอยู่ที่เชิงภูเขาที่กำลังลุกเป็นไฟ เปลวไฟพุ่งขึ้นไปถึงท้องฟ้า มีความมืดและเมฆที่หนาทึบปกคลุมอยู่c  12องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสแก่ท่านจากกองไฟ ท่านได้ยินพระองค์ตรัส แต่ไม่เห็นพระองค์เลย เราได้ยินเพียงพระสุรเสียงเท่านั้น  13พระองค์ทรงประกาศพันธสัญญาให้ท่านรู้ ทรงบัญชาให้ปฏิบัติตามบทบัญญัติสิบประการซึ่งทรงจารึกไว้บนศิลาสองแผ่น  14ครั้งนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงบัญชาให้ข้าพเจ้าสั่งสอนท่านถึงข้อกำหนดและกฎเกณฑ์ d ที่ท่านจะต้องปฏิบัติ ตามในแผ่นดินที่ท่านกำลังจะเข้าไปยึดครอง

15เมื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสแก่ท่านจากกองไฟe ที่ภูเขาโฮเรบ ท่านไม่ได้เห็นพระองค์เลย เพราะฉะนั้น จงระวังให้ดี อย่าเสี่ยงชีวิต  16ท่านจะต้องไม่หลงทำบาปโดยทำรูปเคารพใด ๆ ขึ้นมากราบไหว้ ไม่ว่าจะเป็นรูปชายหรือหญิง  17รูปสัตว์ใด ๆ ที่อยู่บนแผ่นดิน รูปนกที่บินอยู่ในท้องฟ้า  18รูปสัตว์เลื้อยคลานบนพื้นดิน หรือรูปปลาในน้ำใต้แผ่นดิน  19เมื่อท่านเงยหน้าขึ้นมองท้องฟ้า และเห็นดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ ดวงดาว และบรรดาสิ่งที่เรียงรายอยู่ในท้องฟ้า จงอย่าหลงกราบไหว้สิ่งเหล่านั้น องค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของท่านทรงปล่อยสิ่งเหล่านั้นให้ประชาชนอื่น ๆ ที่อยู่ใต้ท้องฟ้ากราบไหว้  20แต่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเลือกท่าน และทรงนำท่านออกจากประเทศอียิปต์ ซึ่งเป็นประดุจไฟถลุงเหล็ก ท่านจะได้เป็นของพระองค์ เป็นประชากรและกรรมสิทธิ์ของพระองค์ดังที่เป็นอยู่ทุกวันนี้


c สำเนาโบราณภาษากรีกเสริมว่า "มีเสียงฟ้าร้อง"

d ผู้เขียนแยกแยะระหว่าง "บทบัญญัติสิบประการ" ที่พระเจ้าทรงจารึกบนแผ่นศิลา (5:4-22; อพย 34:28) ออกจาก "ข้อกำหนดและกฎเกณฑ์" ซึ่งหมายถึง ประมวลกฎหมายเฉลยธรรมบัญญัติ (ดู 12:1; 26:16)

e บทเทศน์นี้ให้เหตุผลที่ห้ามมิให้ชาวอิสราเอลสร้างรูปเคารพขึ้นมานมัสการว่า เมื่อพระยาห์เวห์ทรงสำแดงพระองค์ที่ภูเขาโฮเรบ พระองค์ทรงอนุญาตให้ประชากรได้ยินพระสุรเสียง แต่มองไม่เห็นพระองค์ อย่างไรก็ตาม พระยาห์เวห์ทรงอนุญาตให้บางคนมีสิทธิพิเศษเห็นพระองค์ได้ เช่น โมเสส (อพย 33:18-23) และบรรดาผู้อาวุโส     (อพย 24:10-11) เป็นต้น