Get Adobe Flash player

Bible Diary 2019

biblediary2019

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

การเชื่อฟังองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นปรีชาญาณสำหรับชาวอิสราเอล

4  1บัดนี้ ชาวอิสราเอลเอ๋ย จงฟังข้อกำหนดและกฎเกณฑ์ที่ข้าพเจ้าสอนท่านทั้งหลายให้ปฏิบัติ แล้วท่านจะมีชีวิต และเข้ายึดครองแผ่นดินซึ่งองค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของบรรพบุรุษของท่านทรงมอบให้ท่าน  2ท่านจะต้องไม่เพิ่มเติมสิ่งใดลงไปในข้อความที่ข้าพเจ้าสั่ง และต้องไม่ตัดตอนใดออกไป แต่ต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติขององค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของท่าน ตามที่ข้าพเจ้าสั่งท่านไว้  3ท่านได้เห็นสิ่งที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงกระทำที่  บาอัลเปโอร์กับตาแล้ว ที่นั่นองค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของท่านทรงทำลายล้างทุกคนที่ติดตามพระบาอัลแห่งเปโอร์  4ส่วนท่านทั้งหลายที่ซื่อสัตย์ต่อองค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของท่าน ยังคงมีชีวิตอยู่จนทุกวันนี้  5ดูซิ ข้าพเจ้าสอนท่านให้รู้จักข้อกำหนดและกฎเกณฑ์ดังที่องค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของข้าพเจ้าทรงบัญชา เพื่อท่านจะได้ปฏิบัติตามในแผ่นดินที่ท่านกำลังจะเข้าไปยึดครองa  6ท่านจะต้องปฏิบัติตามอย่างซื่อสัตย์ เพื่อชนชาติอื่น ๆ จะได้เห็นว่าท่านมีความเข้าใจและปรีชาญาณ เมื่อเขาได้ยินคำพูดถึงข้อกำหนดเหล่านี้ เขาจะพูดว่า "ชนชาติยิ่งใหญ่นี้เท่านั้นเป็นประชากรที่มีความเข้าใจและปรีชาญาณ"  7เพราะไม่มีชนชาติใดแม้ยิ่งใหญ่เพียงใดก็ตามจะมีพระเจ้าอยู่ใกล้ชิด ดังที่องค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของเราทรงสถิตอยู่ใกล้ชิดเรา ทุกครั้งที่เราร้องทูลพระองค์b  8ไม่มีชนชาติยิ่งใหญ่ชาติใดมีข้อกำหนดและกฎเกณฑ์เที่ยงธรรม เท่ากับธรรมบัญญัตินี้ที่ข้าพเจ้ากำลังสอนท่านอยู่ในวันนี้


4 a "ข้อกำหนดและกฎเกณฑ์" (ข้อ 5) ของชาวอิสราเอลค่อย ๆ พัฒนาขึ้นเป็นประมวลกฎหมายที่เรียกว่า "ธรรมบัญญัติ" ซึ่งจะมีบทบาทสำคัญที่สุดในศาสนาของชาวอิสราเอล "ธรรมบัญญัติ" หรือ "torah" นี้มีความหมายแรก คือ "คำสั่งสอน" หรือ "คำแนะนำ" ซึ่งรวมทั้งพิธีทางศาสนาและกฎเกณฑ์ความประพฤติทุกอย่างของมนุษย์ ซึ่งจะรับแรงบันดาลใจจากจิตสำนึกถึงพันธสัญญาและถึงพระเจ้าผู้ทรงเชิญชวนชาวอิสราเอลให้ทำพันธสัญญาด้วยและทรงรับรองพันธสัญญานี้ (ปฐก 15:1 เชิงอรรถ a) การเปิดเผยของพระเจ้าและคำสั่งสอนที่ถ่ายทอดต่อกันมา ข้อเขียนโบราณ รวมทั้งคำสอนของบรรดาประกาศกค่อย ๆ อบรม "ชีวิต" ทั้งหมดของชาวอิสราเอล (ข้อ 1; 8:3 เชิงอรรถ b; 30:14 เชิงอรรถ c; สดด 19:7-14; 94:12; 119:1 เชิงอรรถ a; บสร 1:26; 24:23; ดู กจ 7:38 เชิงอรรถ l) ในภายหลัง พระเยซูเจ้าจะทรงประกาศว่าพระองค์เสด็จมาเพื่อ "ทำให้ธรรมบัญญัติและประกาศกสมบูรณ์ขึ้น" (มธ 5:17 เชิงอรรถ h ดู มธ 22:34-40ฯ) และเปาโลจะอธิบายว่า ความเชื่อในพระคริสตเจ้าจะเข้ามาแทนที่ "ธรรมบัญญัติ" นี้อย่างไร (รม 3:27 เชิงอรรถ p; 10:4)

b ตำนานอื่น ๆ ในหนังสือปัญจบรรพมักจะเน้นว่าพระเจ้าทรงอยู่ห่างไกลจากมนุษย์ (ดู อพย 33:20 เชิงอรรถ i)   ฉธบ กลับเชิญชวนให้คิดว่าพระเจ้าทรงอยู่ใกล้ชิดและทรงรักประชาชนของพระองค์ ยิ่งกว่านั้นยังประทับในหมู่พวกเขาด้วย (12:5) เรายังพบทรรศนะเดียวกันนี้ในเรื่องการถวายพระวิหารแด่พระเจ้า (1 พกษ 8:10-29) และใน อสค 48:35 หนังสือพันธสัญญาใหม่จะเน้นถึงทรรศนะนี้อย่างชัดเจน (ดู ยน 1:14 เชิงอรรถ m)

ค้นหาข้อความภาษาไทย

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation
biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย