Get Adobe Flash player

Bible Diary 2019

biblediary2019

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

คำตักเตือนเพิ่มเติมของโมเสส

18เวลานั้น ข้าพเจ้าสั่งท่านทั้งหลายว่า "องค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของท่านทรงมอบแผ่นดินนี้ให้เป็นมรดกของท่าน ท่านทั้งหลายผู้เป็นนักรบ จงถืออาวุธ ข้ามแม่น้ำไปล่วงหน้าชาวอิสราเอลพี่น้องของท่าน  19ข้าพเจ้ารู้ดีว่าท่านมีฝูงสัตว์มากมาย ดังนั้น ภรรยาของท่าน เด็ก ๆ และฝูงสัตว์ จะอยู่ในเมืองที่ข้าพเจ้าให้ท่าน  20จนกว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าจะประทานที่พำนักให้แก่พี่น้องของท่าน เหมือนกับที่ประทานให้ท่าน เมื่อเขาได้ยึดครองแผ่นดินซึ่งองค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของท่าน จะทรงมอบให้เขาทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำจอร์แดนแล้ว ทุกท่านจึงจะกลับมายังแผ่นดินที่ข้าพเจ้าให้เป็นมรดก"  21ข้าพเจ้าสั่งโยชูวาว่า "ท่านได้เห็นทุกสิ่งที่องค์พระผู้เป็นเจ้าของท่านทรงกระทำกับกษัตริย์ทั้งสองแล้ว องค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงกระทำเช่นเดียวกันกับอาณาจักรอื่น ๆ ที่ท่านจะบุกเข้าไป  22อย่ากลัวเขาเลย เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของท่านจะสู้รบเพื่อท่าน"  23ในครั้งนั้นข้าพเจ้าทูลวอนองค์พระผู้เป็นเจ้าว่า  24"ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า บัดนี้พระองค์กำลังทรงสำแดงความยิ่งใหญ่ และพระอานุภาพแก่ผู้รับใช้ของพระองค์ ไม่มีพระเจ้าองค์ใด ทั้งในสวรรค์และบนแผ่นดินสามารถทำกิจการยิ่งใหญ่และการอัศจรรย์เหมือนที่ทรงกระทำได้  25ขอทรงอนุญาตให้ข้าพเจ้าข้ามแม่น้ำจอร์แดนไปเห็นทั้งแผ่นดินที่อุดมสมบูรณ์ซึ่งอยู่ทางอีกฝั่งหนึ่ง เห็นภูเขาที่สวยงาม และเห็นเลบานอนเถิด"  26แต่องค์พระผู้เป็นเจ้ากริ้วข้าพเจ้าเพราะท่านเป็นเหตุ พระองค์ไม่ทรงฟังข้าพเจ้า องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่า "พอแล้ว อย่าได้เอ่ยถึงเรื่องนี้อีก  27จงขึ้นไปบนยอดเขา  ปิสกาห์ จงทอดสายตาไปทางทิศตะวันตก ทิศเหนือ ทิศใต้ และทิศตะวันออก และมองให้ดี เพราะท่านจะไม่ได้ข้ามแม่น้ำจอร์แดนนี้ไป  28จงสั่งสอนโยชูวา ให้มีความเข้มแข็ง และมั่นใจ เพราะเขาจะเป็นผู้นำประชากรนี้ข้ามไปยึดครองแผ่นดินที่ท่านจะเห็น"

29ดังนั้น เราจึงหยุดอยู่ในหุบเขาตรงข้ามกับเมืองเบธเปโอร์