Get Adobe Flash player

การจัดสรรดินแดนฝั่งตะวันออกของแม่น้ำจอร์แดน

12เมื่อเราเข้ายึดครองแผ่นดินนี้แล้ว ข้าพเจ้าก็กำหนดให้ชนเผ่ารูเบนและกาดได้  ดินแดนตั้งแต่เมืองอาโรเออร์ ริมแม่น้ำอาร์โนนไปถึงครึ่งหนึ่งของแถบภูเขากิเลอาดรวมทั้งเมืองต่าง ๆ ที่อยู่ที่นั่น  13ข้าพเจ้ากำหนดให้ชนเผ่ามนัสเสห์ครึ่งเผ่า ได้ส่วนที่เหลือของแคว้นกิเลอาดรวมทั้งแคว้นบาชานทั้งหมดที่กษัติรย์โอกทรงเคยปกครอง ได้แก่แคว้นอารโกบทั้งหมดซึ่งเรียกว่าแผ่นดินของชาวเรฟาอิม  14ยาอีร์ บุตรของมนัสเสห์ ได้ยึดแคว้นอารโกบทั้งหมดจนถึงชายแดนเกชูร์และมาอาคัท เขาจึงเรียกชื่อหมู่บ้านต่าง ๆ ของแคว้นบาชานตามชื่อของตน คนทั้งหลายเรียกชื่อหมู่บ้านนั้นว่า "หมู่บ้านยาอีร์" จนถึงทุกวันนี้            15ข้าพเจ้ากำหนดแคว้นกิเลอาดให้แก่มาคีร์  16กำหนดดินแดนตั้งแต่แคว้นกิเลอาดจนถึงแม่น้ำอารโนนให้แก่ชนเผ่ารูเบนและกาด แม่น้ำอารโนนเป็นชายแดนทางใต้ แม่น้ำยับบอกจนจดดินแดนของชาวอัมโมนเป็นชายแดนทางเหนือ  17หุบเขาอาราบาห์และแม่น้ำจอร์แดน เป็นชายแดนตะวันตก ตั้งแต่ทะเลสาบคินเนเรทลงไปจนถึงทะเลอาราบาห์ หรือทะเลเกลือ ที่เชิงเขาปิสกาห์ซึ่งอยู่ทางตะวันออก