Get Adobe Flash player

ปีพระวาจาของพระเจ้า

ปีพระวาจาของพระเจ้า

ปีะพระวาจาของพระเจ้า

Pope to Bible Congress participants

"ปีพระวาจาของพระเจ้า"

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

"เดินทางความเชื่อ" ศึกษา ไตร่ตรอง ภาวนา พระวาจา
กับ คุณพ่อสมเกียรติ ตรีนิกร

ชาวอิสราเอลยึดครองแผ่นดินของกษัตริย์โอก

3  1ต่อมา เราได้มุ่งขึ้นไปทางเหนือสู่แคว้นบาชาน กษัตริย์โอกแห่งบาชานทรง ยกกำลังออกมาสู้รบกับเราที่เอเดรอี  2องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสแก่ข้าพเจ้าว่า "อย่ากลัวเขาเลย เพราะเรามอบเขาพร้อมกับไพร่พลและแผ่นดินของเขาไว้ในอำนาจของท่านแล้ว ท่านจะต้องทำกับเขาอย่างเดียวกับที่ท่านทำกับกษัตริย์สิโหนแห่งชาวอาโมไรต์ซึ่งอยู่ที่เฮชโบน"  3ดังนั้น องค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของเราทรงมอบกษัตริย์โอกแห่งบาชานพร้อมกับไพร่พลของพระองค์ไว้ในอำนาจของเรา เราจึงประหารชีวิตทุกคนไม่มีผู้ใดรอดชีวิต  4เราเข้ายึดเมืองทุกเมืองของพระองค์ ไม่เว้นสักเมืองเดียว รวมหกสิบเมือง ได้แก่แคว้นอารโกบทั้งหมดที่กษัตริย์โอกแห่งแคว้นบาชานทรงปกครอง  5เมืองเหล่านี้ล้วนมีป้อมปราการ มีกำแพงสูงล้อม มีประตูเมืองลั่นดานอย่างแน่นหนา เรายังเข้ายึดเมืองอีกหลายเมืองที่ไม่มีกำแพงล้อมa ด้วย  6เราทำลายเมืองทั้งหมดนี้ ประหารชีวิตผู้อาศัยทุกคนไม่ว่าชายหญิงหรือเด็ก เหมือนที่เราได้ทำกับเมืองของกษัตริย์สิโหนแห่งเฮชโบน  7เรานำฝูงสัตว์ และของที่ปล้นได้ในเมืองเป็นของเชลย

8ครั้งนั้น เรายึดได้แผ่นดินฟากตะวันออกของแม่น้ำจอร์แดน ตั้งแต่แม่น้ำอารโนนไปถึงภูเขาเฮอร์โมนจากกษัตริย์ชาวอาโมไรต์ทั้งสองพระองค์  9ชาวไซดอนเรียกภูเขาเฮอร์โมนว่า "สีรีออน" ส่วนชาวอาโมไรต์เรียกว่า "เสนีร์"  10เรายึดเมืองในที่ราบสูงทุกเมือง แคว้นกิเลอาดและแคว้นบาชานทั้งหมดจนถึงเมืองสาเลคาห์และเอเดรอี ในอาณาจักรของกษัตริย์โอกแห่งบาชาน  11กษัตริย์โอกแห่งบาชานทรงเป็นกษัตริย์องค์สุดท้ายของชาวเรฟาอิม ที่บรรจุพระศพทำด้วยหินสีน้ำตาล b ยาวสี่เมตรครึ่งและกว้างสองเมตร ยังคงอยู่ในเมืองรับบาห์ของชาวอัมโมน


3 a "เมืองที่ไม่มีกำแพงล้อม" แปลได้อีกว่า "เมืองของชาวเปริสซี" เพราะชาวเปริสซีอาศัยในชนบท ไม่มีป้อมปราการป้องกัน

b "ที่บรรจุพระศพทำด้วยหินสีน้ำตาล" แปลตามตัวอักษรว่า "เตียงเหล็ก" เหล็กในที่นี้อาจหมายถึง หินภูเขาไฟ (basalt) ที่มีสีน้ำตาลเข้ม

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย