Get Adobe Flash player

ชาวอิสราเอลยึดครองแผ่นดินของกษัตริย์โอก

3  1ต่อมา เราได้มุ่งขึ้นไปทางเหนือสู่แคว้นบาชาน กษัตริย์โอกแห่งบาชานทรง ยกกำลังออกมาสู้รบกับเราที่เอเดรอี  2องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสแก่ข้าพเจ้าว่า "อย่ากลัวเขาเลย เพราะเรามอบเขาพร้อมกับไพร่พลและแผ่นดินของเขาไว้ในอำนาจของท่านแล้ว ท่านจะต้องทำกับเขาอย่างเดียวกับที่ท่านทำกับกษัตริย์สิโหนแห่งชาวอาโมไรต์ซึ่งอยู่ที่เฮชโบน"  3ดังนั้น องค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของเราทรงมอบกษัตริย์โอกแห่งบาชานพร้อมกับไพร่พลของพระองค์ไว้ในอำนาจของเรา เราจึงประหารชีวิตทุกคนไม่มีผู้ใดรอดชีวิต  4เราเข้ายึดเมืองทุกเมืองของพระองค์ ไม่เว้นสักเมืองเดียว รวมหกสิบเมือง ได้แก่แคว้นอารโกบทั้งหมดที่กษัตริย์โอกแห่งแคว้นบาชานทรงปกครอง  5เมืองเหล่านี้ล้วนมีป้อมปราการ มีกำแพงสูงล้อม มีประตูเมืองลั่นดานอย่างแน่นหนา เรายังเข้ายึดเมืองอีกหลายเมืองที่ไม่มีกำแพงล้อมa ด้วย  6เราทำลายเมืองทั้งหมดนี้ ประหารชีวิตผู้อาศัยทุกคนไม่ว่าชายหญิงหรือเด็ก เหมือนที่เราได้ทำกับเมืองของกษัตริย์สิโหนแห่งเฮชโบน  7เรานำฝูงสัตว์ และของที่ปล้นได้ในเมืองเป็นของเชลย

8ครั้งนั้น เรายึดได้แผ่นดินฟากตะวันออกของแม่น้ำจอร์แดน ตั้งแต่แม่น้ำอารโนนไปถึงภูเขาเฮอร์โมนจากกษัตริย์ชาวอาโมไรต์ทั้งสองพระองค์  9ชาวไซดอนเรียกภูเขาเฮอร์โมนว่า "สีรีออน" ส่วนชาวอาโมไรต์เรียกว่า "เสนีร์"  10เรายึดเมืองในที่ราบสูงทุกเมือง แคว้นกิเลอาดและแคว้นบาชานทั้งหมดจนถึงเมืองสาเลคาห์และเอเดรอี ในอาณาจักรของกษัตริย์โอกแห่งบาชาน  11กษัตริย์โอกแห่งบาชานทรงเป็นกษัตริย์องค์สุดท้ายของชาวเรฟาอิม ที่บรรจุพระศพทำด้วยหินสีน้ำตาล b ยาวสี่เมตรครึ่งและกว้างสองเมตร ยังคงอยู่ในเมืองรับบาห์ของชาวอัมโมน


3 a "เมืองที่ไม่มีกำแพงล้อม" แปลได้อีกว่า "เมืองของชาวเปริสซี" เพราะชาวเปริสซีอาศัยในชนบท ไม่มีป้อมปราการป้องกัน

b "ที่บรรจุพระศพทำด้วยหินสีน้ำตาล" แปลตามตัวอักษรว่า "เตียงเหล็ก" เหล็กในที่นี้อาจหมายถึง หินภูเขาไฟ (basalt) ที่มีสีน้ำตาลเข้ม