Get Adobe Flash player

ปีพระวาจาของพระเจ้า

ปีพระวาจาของพระเจ้า

ปีะพระวาจาของพระเจ้า

Pope to Bible Congress participants

"ปีพระวาจาของพระเจ้า"

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

"เดินทางความเชื่อ" ศึกษา ไตร่ตรอง ภาวนา พระวาจา
กับ คุณพ่อสมเกียรติ ตรีนิกร

ชาวอิสราเอลเดินทางจากคาเดชถึงแม่น้ำอารโนนa

2  1ต่อมาเมื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงบัญชา เราจึงหันกลับ ออกเดินทางผ่านถิ่นทุรกันดาร มุ่งไปสู่ทะเลต้นกก เราเดินทางเร่ร่อนรอบภูเขาเสอีร์b เป็นเวลาหลายวัน               2แล้วองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสแก่ข้าพเจ้าว่า  3"ท่านทั้งหลายได้เดินทางเร่ร่อนรอบภูเขานี้มานานพอแล้ว จงเลี้ยวไปทางเหนือ  4จงสั่งประชาชนว่าท่านทั้งหลายกำลังเดินทางผ่านดินแดนของบุตรหลานเอซาวพี่น้องของท่าน ผู้อาศัยอยู่แถบภูเขาเสอีร์ เขาทั้งหลายจะกลัวท่าน แต่ท่านจงระวังให้ดี  5อย่าทำสงครามกับเขา เพราะเราไม่ได้ยกแผ่นดินของเขาให้ท่านแม้แต่คืบเดียว เรามอบดินแดนแถบภูเขาเสอีร์ให้เป็นมรดกของเอซาวc  6ท่านจะจ่ายเงินซื้ออาหารที่จะกิน และซื้อน้ำที่จะดื่มจากเขาได้  7องค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของท่าน ทรงอวยพรทุกสิ่งที่ท่านทำ พระองค์ทรงดูแลท่านเมื่อเร่ร่อนผ่านถิ่นทุรกันดารกว้างใหญ่ไพศาลนี้ องค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของท่านทรงสถิตอยู่กับท่านตลอดสี่สิบปีเหล่านี้ ท่านไม่ขาดแคลนสิ่งใดเลย"

8เราจึงผ่านแผ่นดินของพี่น้องของเรา คือบุตรหลานของเอซาว ซึ่งอาศัยอยู่ในแถบภูเขาเสอีร์ และตามหุบเขาอาราบาห์ จากเมืองเอลัท และเอซิโอน เกเบอร์ แล้วจึงเลี้ยวกลับเดินทางมุ่งไปยังถิ่นทุรกันดารโมอับ  9องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสแก่ข้าพเจ้าว่า "อย่ารบกวน  โมอับ และอย่าทำสงครามกับเขา เพราะเราไม่ได้ยกแผ่นดินของเขาให้ท่านยึดครองแม้แต่น้อย เราได้มอบเมืองอาร์ให้เป็นมรดกแก่บุตรหลานของโลท"  10ก่อนหน้านั้นชาวเอมิมเคยอาศัยอยู่ที่นั่น เป็นชนชาติใหญ่มีจำนวนมาก รูปร่างสูงใหญ่เหมือนบุตรของยักษ์อานาค   11ทุกคนเรียกชนที่มีรูปร่างเหมือนยักษ์อานาคนี้ว่า ชาวเรฟาอิม แต่ชาวโมอับเรียกเขาว่าชาวเอมิม  12แต่ก่อนชนชาวโฮรีd เคยอาศัยอยู่ในแถบภูเขาเสอีร์ด้วย แต่บุตรหลานของ  เอซาวขับไล่เขาออกไป ทำลายล้างจนหมดสิ้นแล้วตั้งหลักแหล่งอยู่ที่นั่นแทน เหมือนในเวลาต่อมาชาวอิสราเอลเข้ายึดครองแผ่นดินที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงมอบเป็นมรดกแก่เขา

13บัดนี้ ท่านทั้งหลาย จงลุกขึ้น และข้ามห้วยเศเรดไปเถิด เราจึงข้ามห้วยเศเรด  14การเดินทางของเราจากคาเดช บารเนียจนถึงข้ามห้วยเศเรด ใช้เวลาสามสิบแปดปี จนกระทั่งคนในรุ่นนั้นที่ทำสงครามได้ต้องล้มหายตายจากไปจนหมดสิ้น ดังที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงปฏิญาณไว้  15พระหัตถ์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าได้สู้กับเขา พระองค์ทรงทำลายเขาจนหมดสิ้นไปจากค่าย

16เมื่อทุกคนที่ทำสงครามได้ต่างสิ้นชีวิตไปแล้ว  17องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสแก่ข้าพเจ้าว่า  18"วันนี้ท่านทั้งหลายต้องข้ามพรมแดนโมอับไปทางเมืองอาร์  19แล้วเข้าเผชิญหน้ากับชาวอัมโมนe อย่ารบกวนเขา และอย่าทำสงครามกับเขา เพราะเราไม่ได้ยกแผ่นดินของชาว  อัมโมนให้ท่านยึดครองแม้แต่น้อย เราได้มอบแผ่นดินนี้ให้เป็นมรดกแก่บุตรหลานของโลทแล้ว"  20แผ่นดินนี้ทุกคนเรียกกันว่าแผ่นดินของชาวเรฟาอิม เพราะชาวเรฟาอิมเคยอาศัยอยู่ที่นั่น แต่ชาวอัมโมนเรียกเขาว่าชาวศัมซุมมิม  21คนเหล่านี้เป็นชนชาติใหญ่ มีจำนวนมาก รูปร่างสูงใหญ่เหมือนบุตรของยักษ์อานาค แต่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงทำลายเขา ให้ชาว  อัมโมนขับไล่เขาออกไป และตั้งหลักแหล่งอาศัยอยู่ที่นั่นแทน  22องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงทำเช่นเดียวกันกับบรรดาบุตรหลานของเอซาวซึ่งอาศัยอยู่แถบภูเขาเสอีร์ พระองค์ทรงทำลายชาวโฮรี ให้ชาวเอโดมขับไล่เขาออกไป และตั้งหลักแหล่งอาศัยอยู่ที่นั่นแทนมาจนบัดนี้    23ชาวครีตซึ่งมาจากเกาะครีตf ทำลายชาวอัฟวิม ซึ่งอาศัยตามหมู่บ้านทางทิศใต้ไปจนถึงเมืองกาซา แล้วเข้าตั้งหลักแหล่งอาศัยอยู่ที่นั่นแทน

24"ท่านทั้งหลาย จงลุกขึ้น ออกเดินทางข้ามแม่น้ำอารโนนไปเถิด ดูซิ เราจะมอบกษัตริย์สิโหน ชาวอาโมไรต์ ซึ่งเป็นกษัตริย์แห่งเมืองเฮชโบนให้อยู่ในอำนาจของท่าน พร้อมกับแผ่นดินของเขาด้วย จงยกพลเข้าโจมตีและยึดครองแผ่นดินของเขาเถิด  25วันนี้ เราจะทำให้ประชากรทั้งหลายใต้ท้องฟ้าตระหนกตกใจกลัวท่าน ทุกคนที่ได้ยินชื่อของท่าน จะตระหนกตกใจกลัวจนตัวสั่น"


2 a ทั้ง ฉธบ และ กดว 14:25 ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลกล่าวว่า ชาวอิสราเอลออกเดินทางจากคาเดชมุ่งสู่ทะเลต้นกกโดยตรง แต่ ฉธบ ให้รายละเอียดมากกว่าโดยบอกเส้นทางผ่านถิ่นทุรกันดารไปยังแคว้นโมอับและอัมโมน ในเวลาที่เขียนตอนนี้ ชาวเอโดมตั้งหลักแหล่งทางตะวันตกของหุบเขาอาราบาห์กินอาณาเขตไปถึงอ่าวอาคาบา (ทะเลต้นกก) อยู่แล้ว ดังนั้น เรื่องที่ชาวเอโดมไม่ยอมให้ชาวอิสราเอลผ่านดินแดนของตนนั้น (กดว 20:14-21) จึงเล่าไม่ได้อีกแล้ว แต่เล่าว่าชาวอิสราเอลจะผ่านดินแดนของชาวเอโดม โดยไม่แตะต้องสิ่งใด ในทำนองเดียวกัน จะเล่าว่า  อิสราเอลจะไม่ยึดครองแผ่นดินที่เป็นของชาวโมอับหรืออัมโมน เพราะแหล่งข้อมูลโบราณไม่พูดถึงชนสองพวกนี้ ชาวอิสราเอลเดินทางอ้อมแผ่นดินโมอับ โดยผ่านถิ่นทุรกันดาร แต่ไม่ได้ไปถึงแผ่นดินของชาวอัมโมน (ดู 2:19 เชิงอรรถ e) ความคิดทางเทววิทยาที่ว่าแผ่นดินแห่งพระสัญญาเป็นของประทานจากพระเจ้านั้น (1:6-8; ดู 1:5 เชิงอรรถ b) ถูกนำมารวมกับความคิดที่กว้างกว่าว่าพระเจ้าประทานแผ่นดินให้แก่ชนชาติต่าง ๆ เอโดม โมอับและอัมโมนมีความสัมพันธ์กับอิสราเอล จะมีแผ่นดินเป็นมรดก (ดู 2:5 เชิงอรรถ c) แต่พระเจ้าจะทรงมอบแผ่นดินของกษัตริย์สิโหน ซึ่งเป็นของชาวอาโมไรต์ให้แก่อิสราเอล (ข้อ 24)

b ชื่อเสอีร์มักจะพบควบคู่กับชื่อเอโดมบ่อย ๆ (ดู ปฐก 32:4; กดว 24:18; วนฉ 5:4) หมายถึง ดินแดนของเอซาว/เอโดม (ปฐก 33:14; 36:8) ดินแดนนี้แต่เดิมตั้งอยู่ทางตะวันออกของหุบเขาอาราบาห์ แต่ในบทนี้ เช่นเดียวกับใน ยชว 11:7; 12:7 "ภูเขาเสอีร์" ตั้งอยู่ใกล้กับเมืองคาเดช ซึ่งอยู่ไม่ห่างจากเมืองโฮร์มาห์เท่าใดนัก (ดู 1:44) รายละเอียดนี้สะท้อนสถานการณ์ในสมัยของผู้เขียน ชาวเอโดมได้ข้ามหุบเขาอาราบาห์มาทางตะวันตกแล้ว (ดู กดว 20:22 เชิงอรรถ f) เมื่ออาณาจักรยูดาห์ล่มสลาย (587 ก.ค.ศ.) ชาวเอโดมจะรุกขึ้นไปจนถึงเมืองเฮโบรน และบริเวณนี้    ทั้งหมดได้ชื่อว่าแคว้นอิดูเมอา (1 มคบ 5:3 เชิงอรรถ b; มก 3:8)

c เช่นเดียวกับที่พระยาห์เวห์ทรงจัดให้ชาวอิสราเอลเข้าอาศัยในแผ่นดินของชนชาติอื่น พระองค์ก็ทรงจัดให้ทั้งชาวเอโดมซึ่งสืบเชื้อสายมาจากอับราฮัม (ปฐก 36) ทั้งชาวโมอับและอัมโมน (ข้อ 9 และ 19) ซึ่งสืบเชื้อสายมาจากโลท (ปฐก 19:30ฯ) เข้าตั้งหลักแหล่งอาศัยอยู่ในดินแดนที่เคยเป็นของชนชาติอื่นมาก่อนด้วย ชื่อของชนชาติดั้งเดิมนั้นมีบันทึกไว้ใน ฉธบ 2:10-12,20ฯ 

d ชาวโฮรีในที่นี้ไม่น่าจะเป็นชนพวกเดียวกับชาวเฮอรี ซึ่งเอกสารที่ใช้อักขระรูปลิ่มบันทึกไว้ ชาวเฮอรีเข้ามาตั้งหลักแหล่งในแผ่นดินปาเลสไตน์ประมาณปี 1500 ก่อนคริสตศักราชเท่านั้น และมีจำนวนน้อยมากจึงสูญเสีย    เอกลักษณ์ของตนในไม่ช้า เรายังพบหลักฐานของชาวเฮอรีนี้ในชื่อเมืองบางแห่งทางตะวันตกของแม่น้ำจอร์แดน แต่ไม่มีเลยทางฟากตะวันออก ส่วนชื่อ "ชาวโฮรี" คงจะเป็นเพียงชื่อปลอมของผู้ที่อาศัยในดินแดนของเอโดม เสอีร์  (ดู ปฐก 36:20) เพราะคำนี้มีรากศัพท์เหมือนกับคำว่า huru ซึ่งชาวอียิปต์ใช้เรียกผู้อาศัยในปาเลสไตน์ในช่วงเวลาที่ชาวอิสราเอลมาตั้งหลักแหล่งที่นั่น

e ดินแดนของชาวอัมโมนตั้งอยู่เหนือดินแดนของกษัตริย์สิโหน ทางต้นน้ำของแม่น้ำยับบอก (ดู 3:16; กดว 21:24)  แม้ว่าพระคัมภีร์ตอนนี้จะเน้นย้ำว่าชาวอิสราเอลเป็นพี่น้องกับชาวอัมโมน (ดู ข้อ 37) ชนชาติทั้งสองนี้จะสู้รบกันในสมัยของผู้วินิจฉัย (วนฉ 10:7ฯ) และโดยเฉพาะในสมัยของกษัตริย์ดาวิด (2 ซมอ 10:6ฯ; 11)  ต่อมา ชาวอัมโมนจะแผ่อำนาจ เข้ายึดดินแดนของเผ่ากาด (ดู ยรม 49:1) และเอกสารดั้งเดิมเบื้องหลัง ฉธบ มองชาวอัมโมนเป็นอริกับชาวอิสราเอล (ดู ฉธบ 23:4)

f "ชาวครีต" นี้หมายถึง ชาวฟีลิสเตียซึ่งอพยพมาจากเกาะครีตหรือจากที่อื่นในอาเซียน้อย (ดู ยชว 13:2 เชิงอรรถ b)

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย