ชาวอิสราเอลไม่ซื่อสัตย์ต่อองค์พระผู้เป็นเจ้า

19เราทั้งหลายได้ออกเดินทางจากภูเขาโฮเรบตามที่องค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของเราทรงบัญชา เราได้ผ่านถิ่นทุรกันดารอ้างว้างน่าสะพรึงกลัวตามทางที่ท่านมุ่งหน้าไปยังภูเขาของชาวอาโมไรต์และมาถึงคาเดช บารเนีย  20เวลานั้น ข้าพเจ้าบอกท่านว่า "ท่านทั้งหลายมาถึงภูเขาของชาวอาโมไรต์ ซึ่งองค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของเรา กำลังจะประทานแก่เราแล้ว  21ดูซิ นี่คือแผ่นดินที่องค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของท่านประทานแก่ท่าน จงเข้าไปยึดครอง ตามที่องค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของบรรพบุรุษของท่านได้ตรัสไว้ อย่ามัวกลัวหรือท้อใจอยู่เลย"e   22แต่ท่านทั้งหลายมาพบข้าพเจ้าบอกว่า "ให้เราส่งคนล่วงหน้าไปสำรวจแผ่นดินนั้นก่อนเถิด เพื่อเขาจะบอกเราได้ว่าควรไปทางไหน และเมืองที่เราจะเข้าไปนั้นเป็นอย่างไร"f      23นั่นก็ดูจะเป็นความคิดที่ดี ข้าพเจ้าจึงเลือกคนสิบสองคนจากแต่ละเผ่า เผ่าละหนึ่งคน    24คนเหล่านั้นออกเดินทางไปบนภูเขาจนถึงหุบเขาเอชโคล และสำรวจแผ่นดิน  25เขาเก็บผลไม้จากแผ่นดินนั้นนำมาให้เรา พร้อมทั้งรายงานว่า "แผ่นดินที่องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราประทานแก่เรานั้นอุดมสมบูรณ์"  26แต่ท่านทั้งหลายขัดพระบัญชาขององค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของท่าน ไม่ยอมเข้าไป  27ท่านต่างก็บ่นในกระโจมว่า "องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเกลียดชังเรา จึงทรงนำเราออกมาจากแผ่นดินอียิปต์เพื่อจะมอบเราให้ชาวอาโมไรต์ฆ่าเสีย  28เราจะไปที่ไหนเล่า พี่น้องของเราทำให้เราท้อแท้เมื่อพูดว่า ชาวเมืองนั้นสูงใหญ่กว่าเรามาก เมืองของเขาก็ใหญ่ มีกำแพงสูงเทียมฟ้า เรายังเห็นลูกหลานของยักษ์อานาคอยู่ที่นั่นด้วย"g

29ข้าพเจ้าก็บอกท่านทั้งหลายว่า "อย่าตกใจกลัวเขาเลย  30องค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของท่านทรงนำหน้าท่านและทรงต่อสู้เพื่อท่าน เหมือนดังที่ท่านได้เห็นพระองค์ทรงกระทำหลายครั้งแล้วในประเทศอียิปต์  31และในถิ่นทุรกันดาร ท่านก็ได้เห็นแล้วว่า องค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของท่านทรงนำท่านมาถึงที่นี่อย่างไร ทรงนำมาตลอดจนถึงที่นี่ เหมือนบิดาอุ้มบุตรของตน  32แต่ทั้ง ๆ ที่พระเจ้าทรงกระทำเช่นนี้ ท่านก็ยังคงไม่ไว้วางใจองค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของท่าน  33ผู้เสด็จล่วงหน้าไปจัดหาสถานที่ให้ท่านตั้งค่ายพัก ทรงใช้เพลิงชี้ทางเดินให้ท่านในยามค่ำคืน และทรงใช้เมฆนำทางท่านเวลากลางวัน"


e การที่พระเจ้าทรงรับประกันชัยชนะนี้เป็นลักษณะของสงครามศักดิ์สิทธิ์ และเป็นความคิดที่เราพบบ่อย ๆ ใน  ฉธบ (ดู ข้อ 29; 7:21; 20:1; 30:8)

f ใน กดว 13:2 พระยาห์เวห์ทรงสั่งให้โมเสสส่งคนไปสำรวจแผ่นดิน แต่ในที่นี้ เป็นประชากรที่เสนอให้โมเสสส่งคนไปสำรวจ การกระทำเช่นนี้แสดงว่าชาวอิสราเอลขาดความเชื่อ และต่อมาเขาจะปฏิเสธไม่ยอมเข้าแผ่นดินคานาอัน พระยาห์เวห์จึงทรงลงโทษเขา ฉธบ อธิบายว่าการที่ชาวอิสราเอลขาดความเชื่อนี้เป็นเหตุทำให้โมเสสไม่ได้เข้าสู่แผ่นดินแห่งพระสัญญาไปด้วย ส่วน กดว 20:12-13 บอกว่าโมเสสไม่ได้เข้าแผ่นดินคานาอัน เพราะขาดความเชื่อที่เมรีบาห์ เหตุการณ์ทั้งสอง เน้นเรื่องแผ่นดินแห่งพระสัญญา

g ลูกหลานของยักษ์อานาค (อานาคิม) เช่นเดียวกับเอมิม เรฟาอิมและศัมซุมมิม (หรือศูซิม) (2:10-11, 20-21;       ดู ปฐก 14:5) เป็นชื่อของผู้อาศัยดั้งเดิมในปาเลสไตน์และดินแดนฟากตะวันออกของแม่น้ำจอร์แดน ตามตำนานโบราณถือกันว่าพวกเหล่านี้เป็นพวกเดียวกับพวกเนฟิลิมวีรชนใน ปฐก 6:4 หรือกับยักษ์ใน กดว 13:33 ซึ่งสร้างอนุสาวรีย์หินใหญ่โต (ดู ฉธบ 3:11) ในสมัยของโยชูวา ชาวอานาคยังเป็นพวกขุนนางมีอำนาจปกครองในบริเวณที่ราบสูงเฮโบรน และในดินแดนตามชายฝั่งทะเล (ยชว 11:21ฯ; 14:12-15; 15:13-15; 21:11) ส่วนชาวเรฟาอิมยังคงอยู่ในดินแดนบาชาน (3:13; ยชว 12:4ฯ; 13:12) แต่ในแคว้นยูดาห์ หุบเขาเรฟาอิม ทางตะวันตกเฉียงใต้ของกรุง  เยรูซาเล็ม ยังชวนให้ระลึกถึงชาวเรฟาอิมนี้ด้วย (ยชว 15:8; 18:16; 2 ซมอ 5:18) ทหารของกษัตริย์ดาวิดได้ฆ่าสมาชิกรุ่นสุดท้ายของราฟา ซึ่งเป็นบรรพบุรุษของชาวเรฟาอิมไปจนหมด (2 ซมอ 21:16-22; ดู 1 พศด 20:4-8)  ต่อมา คำว่า repha'im จะไม่หมายถึง "ชาวเรฟาอิม" อีกแล้ว แต่จะหมายถึงจิตของผู้ตายในแดนผู้ตาย (เชโอล)   (ดู โยบ 25:5ฯ; สดด 88:10; อสย 14:9; 26:14,19)