Get Adobe Flash player

ปีพระวาจาของพระเจ้า

ปีพระวาจาของพระเจ้า

ปีะพระวาจาของพระเจ้า

Pope to Bible Congress participants

"ปีพระวาจาของพระเจ้า"

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

"เดินทางความเชื่อ" ศึกษา ไตร่ตรอง ภาวนา พระวาจา
กับ คุณพ่อสมเกียรติ ตรีนิกร

ประกาศกนาธันประณามการกระทำของกษัตริย์ดาวิด กษัตริย์ดาวิดทรงเป็นทุกข์เสียพระทัยa

12 1พระยาห์เวห์ทรงส่งประกาศกนาธันไปพบกษัตริย์ดาวิด ประกาศกนาธันจึงเข้าเฝ้าทูลกษัตริย์ว่า

ในเมืองหนึ่ง มีชายสองคน

          คนหนึ่งร่ำรวย อีกคนหนึ่งยากจน

         2คนร่ำรวยมีฝูงแกะและโคมากมาย

         3ส่วนคนยากจนมีลูกแกะเพศเมียเพียงตัวเดียว

          เป็นลูกแกะที่เขาซื้อมาและเลี้ยงดูอย่างดี

          แกะตัวนั้นเติบโตขึ้นในบ้านกับเขาและลูก ๆ

          กินอาหารของเขา และดื่มจากถ้วยของเขา

          นอนซบอกของเขา เขารักแกะตัวนั้นเหมือนบุตรสาว

         4วันหนึ่ง มีคนเดินทางมาแวะที่บ้านของคนร่ำรวย

          ซึ่งไม่อยากฆ่าแกะหรือโคของตนนำมาทำอาหารให้คนเดินทางที่บังเอิญมาเยี่ยม

          เขาจึงเอาลูกแกะของคนยากจน

          มาทำอาหารให้แขกแทน

          5กษัตริย์ดาวิดกริ้วชายผู้นั้นมาก ตรัสแก่นาธันว่า “ตราบใดที่พระยาห์เวห์ทรงพระชนม์อยู่ ผู้ที่กระทำเช่นนี้จะต้องถูกประหารชีวิต 6เขาต้องชดใช้ราคาลูกแกะนั้นสี่เท่า เพราะเขามีใจร้ายกระทำเช่นนี้”

          7ประกาศกนาธันจึงทูลกษัตริย์ดาวิดว่า 'พระองค์คือชายคนนั้น พระยาห์เวห์ พระเจ้าแห่งอิสราเอลตรัสดังนี้ว่า "เราได้เจิมตั้งท่านเป็นกษัตริย์ของอิสราเอล เราได้ช่วยท่านให้รอดพ้นจากเงื้อมมือของซาอูล 8เราได้มอบผู้คนในครอบครัวของเจ้านายของท่าน มอบภรรยาของเจ้านายให้อยู่ในอ้อมกอดของท่าน และมอบพงศ์พันธุ์อิสราเอลและยูดาห์แก่ท่าน ถ้าทั้งหมดนี้ยังไม่พอ เราจะให้มากกว่านี้อีก 9ทำไมท่านจึงลบหลู่พระยาห์เวห์b กระทำสิ่งชั่วร้ายเฉพาะพระพักตร์ของพระองค์? ท่านให้อุรียาห์ ชาวฮิตไทต์ถูกฆ่า ปล่อยให้ชาวอัมโมนฆ่าเขา แล้วเอาภรรยาของเขาเป็นภรรยาของตน 10เพราะเหตุนี้ จะมีคนในวงศ์ตระกูลของท่านถูกฆ่าอยู่เรื่อยๆc เพราะท่านได้ลบหลู่เราเอาภรรยาของอุรียาห์มาเป็นภรรยาของท่าน"

          11'พระยาห์เวห์ตรัสอีกว่า "เราจะให้คนในครอบครัวของท่านนำเหตุร้ายมาให้ท่าน เราจะพรากภรรยาของท่านต่อหน้าท่าน ไปให้แก่ผู้ใกล้ชิดของท่าน เขาจะหลับนอนกับภรรยาของท่านอย่างเปิดเผย 12ท่านได้กระทำการนี้อย่างลับ ๆ แต่เราจะทำการนี้อย่างเปิดเผยให้อิสราเอลทุกคนได้เห็น"'

          13กษัตริย์ดาวิดตรัสกับนาธันว่า 'ข้าพเจ้าได้ทำบาปผิดต่อพระยาห์เวห์แล้ว' นาธันทูลตอบว่า 'พระยาห์เวห์ทรงให้อภัยบาปพระองค์แล้ว พระองค์จะไม่ต้องสิ้นพระชนม์ 14แต่เนื่องจากพระองค์ทรงดูหมิ่นพระยาห์เวห์dโดยกระทำการนี้ โอรสที่จะเกิดมาจะต้องตาย' 15แล้วนาธันก็กลับบ้าน

โอรสที่เกิดจากนางบัทเชบาตาย - ซาโลมอนประสูติ

          พระยาห์เวห์ทรงทำให้โอรสของกษัตริย์ดาวิดที่เกิดจากภรรยาของอุรียาห์ป่วยหนัก 16กษัตริย์ดาวิดทูลอ้อนวอนพระเจ้าขอให้ทารกนั้นหายป่วย ไม่ยอมเสวยอะไรเลย บรรทมบนพื้นทุกคืน 17บรรดาข้าราชบริพารผู้อาวุโสทูลเชิญให้พระองค์ทรงลุกขึ้นจากพื้น แต่พระองค์ไม่ทรงยอม ทั้งไม่ยอมเสวยพระกระยาหารกับเขา 18ในวันที่เจ็ด ทารกนั้นก็ตาย บรรดาข้าราชบริพารไม่กล้าทูลว่าทารกตายแล้ว เขาพูดกันว่า “เมื่อทารกยังมีชีวิตอยู่ เราทูลสิ่งใดกษัตริย์ก็ไม่ทรงฟังเรา เราจะทูลพระองค์ได้อย่างไรว่าทารกตายแล้ว พระองค์อาจทำร้ายพระองค์ก็ได้' 19เมื่อกษัตริย์ดาวิดทรงสังเกตเห็นว่าบรรดาข้าราชบริพารกระซิบกระซาบกันอยู่ ก็ทรงทราบว่าทารกสิ้นชีวิตแล้ว พระองค์จึงตรัสถามข้าราชบริพารว่า “เด็กนั้นสิ้นชีวิตแล้วหรือ?” เขาทูลตอบว่า 'สิ้นแล้ว พระเจ้าข้า'

          20กษัตริย์ดาวิดทรงลุกขึ้นจากพื้น เสด็จไปสรงพระวรกาย เปลี่ยนฉลองพระองค์ แล้วเสด็จไปยังที่ประทับของพระยาห์เวห์ และกราบลงนมัสการ เมื่อเสด็จกลับมาถึงพระราชวังแล้ว พระองค์รับสั่งให้ยกเครื่องเสวยมา และได้เสวย 21บรรดาข้าราชบริพารทูลถามพระองค์ว่า 'ทำไมพระองค์ทรงกระทำเช่นนี้? เมื่อเด็กยังมีชีวิตอยู่ พระองค์ไม่ยอมเสวยอะไรและทรงร้องไห้ แต่พอเด็กสิ้นชีวิตแล้ว พระองค์เสด็จลุกขึ้นเสวยพระกระยาหาร!'e 22พระองค์ตรัสตอบว่า 'เมื่อเด็กยังมีชีวิตอยู่ เราอดอาหารและร่ำไห้เพราะคิดว่า "ใครจะรู้? พระยาห์เวห์อาจจะทรงเมตตาข้าพเจ้า ให้เด็กมีชีวิตต่อไป" 23บัดนี้เขาตายแล้ว เราจะอดอาหารไปทำไม? เราจะทำให้เขากลับคืนชีวิตมาได้หรือ? สักวันหนึ่งเราจะต้องตายตามเขาไปf แต่เขาจะไม่มีวันกลับมาหาเราอีก'

          24แล้วกษัตริย์ดาวิดทรงปลอบโยนนางบัทเชบา ชายา และเสด็จไปหลับนอนกับนาง นางก็ตั้งครรภ์g และประสูติโอรสอีก ซึ่งได้รับนามว่าซาโลมอน พระยาห์เวห์ทรงรักซาโลมอน 25ทรงส่งประกาศกนาธันไปทูลกษัตริย์ดาวิดให้ทรงทราบ โดยเรียกนามเขาว่า “เยดีคิยาห์” ตามพระบัญชาของพระยาห์เวห์ h

กษัตริย์ดาวิดทรงยึดเมืองรับบาห์

          26ระหว่างนั้นโยอาบโจมตีเมืองรับบาห์ของชาวอัมโมน และยึดป้อมที่ประทับของกษัตริย์ได้ 27โยอาบส่งผู้นำสารมาทูลกษัตริย์ดาวิดว่า 'ข้าพเจ้าเข้าโจมตีเมืองรับบาห์และยึดแหล่งน้ำของเมืองได้i 28ขอพระองค์ทรงรวบรวมกำลังพลที่เหลืออยู่มาล้อมเมืองและยึดให้ได้ มิฉะนั้น ข้าพเจ้าจะเข้ายึดเองและชัยชนะจะเป็นของข้าพเจ้า!'   29กษัตริย์ดาวิดจึงทรงรวบรวมกำลังพลทั้งหมดเสด็จไปยังเมืองรับบาห์ ทรงเข้าโจมตี และยึดเมืองได้ 30พระองค์ทรงถอดมงกุฎจากพระเศียรรูปเคารพของเทพมิลโคมj มงกุฎนี้ทำด้วยทองคำหนักประมาณสามสิบสี่กิโลกรัม ประดับเพชรพลอยล้ำค่า ซึ่งกษัตริย์ดาวิดทรงนำมาประดับมงกุฎของพระองค์ นอกจากนั้น กษัตริย์ดาวิดยังยึดได้ของเชลยจำนวนมากจากเมืองนั้น 31ทั้งยังทรงกวาดต้อนชาวเมืองนั้น บังคับให้ทำงานเลื่อยไม้ ขุดดิน ตัดไม้ และเผาอิฐ พระองค์ทรงทำเช่นเดียวกันนี้กับชาวเมืองอัมโมนทุกเมือง แล้วกษัตริย์ดาวิดทรงยกทัพกลับกรุงเยรูซาเล็ม


12a บางที การเข้าแทรกแซงของนาธัน (12:1-5ก) อาจไม่มีอยู่ในเรื่องเดิม จากข้อ 22 ดูเหมือนว่า ดาวิดไม่รู้ชะตากรรมของเด็กที่เกิด แต่ทั้งสองประเพณีมีความเก่าแก่เท่าเทียมกัน และแสดงถึงความรู้สึกทางศาสนาเดียวกันที่ว่า การประกอบอาชญากรรมของดาวิดถูกลงโทษ แต่การเป็นทุกข์เสียใจของเขาทำให้เขาได้รับการอภัย

b 'พระยาห์เวห์' ตาม สำนวนแปลโบราณต่างๆ ต้นฉบับ Hebr. มีว่า 'พระวาจาของพระยาห์เวห์

c นี่เป็นการเอ่ยพาดพิงถึงการถูกฆ่าตายของอัมโนน (13:28-29) อับซาโลม (18:9-15) และอาโดนิยาห์ (1 พกษ 2:22-25) ทั้งสามเป็นบุตรของดาวิด

d 'ทำให้พระยาห์เวห์พิโรธ' แปลตามการคาดคะเน ต้นฉบับ Hebr. อ่านว่า 'ทำให้ศัตรูของพระยาห์เวห์โกรธ' เพื่อหลีกเลี่ยงการพูดถึงพระเจ้าในทางที่ไม่สมควร บาปไม่เป็นเพียงการละเมิดกฏศีลธรรมหรือกฎเกณฑ์ทางสังคม แต่เป็นการตัดขาดความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับพระเจ้าเป็นอันดับแรก (ดู ปฐก 39:9; สดด 51:1 เชิงอรรถ f; อสย 59:2) พระเจ้าเท่านั้นสามารถฟื้นฟูสัมพันธภาพนั้นได้ใหม่ (สดด 65:3 ดู มก 2:5)

e ดาวิดได้ละเมิดขนบประเพณีทุกประการ ศาสนาของเขาเป็นไปตามความคิดความรู้สึกส่วนตัว เขาไม่มีนิสัยคล้อยตามแม้แต่น้อย (ดู ข้อ 22-23 และ 6:21-22)

f เชโอล สถานที่สำหรับผู้ตาย (ดู กดว 16:33 เชิงอรรถ f)

g 'นางตั้งครรภ์' ตามต้นฉบับ Gk ต้นฉบับ Hebr. ไม่มีพูดถึง

h 'ตามที่พระยาห์เวห์ทรงบัญชา' ตาม สำนวนแปลโบราณต่างๆ   ต้นฉบับ Hebr. มีว่า 'เพราะพระยาห์เวห์' การเกิดของซาโลมอนบุตรของบัทเชบา 'ที่รักของพระยาห์เวห์' (ความหมายของคำว่า yedidyah) คือหลักประกันการให้อภัยของพระเจ้า นอกนั้น ซาโลมอนซึ่งพระเจ้าทรงเลือกสรรให้ขึ้นครองบัลลังก์ ไม่ได้เป็นผู้มีสิทธิในการสืบราชสมบัติแต่อย่างใด

i หมายถึงเมืองในบริเวณที่ราบลุ่ม ตั้งอยู่ใต้ 'เมืองของกษัตริย์' หรือป้อม

j 'มิลโคม' ตามต้นฉบับ Gk ต้นฉบับ Hebr. พูดถึง malkam แปลว่า 'กษัตริย์ของพวกเขา' มิลโคมเป็นเทพเจ้าองค์หนึ่งของชาวอัมโมน (1 พกษ 11:5) 'ฝังเพชรหนึ่งเม็ด' ตาม สำนวนแปลโบราณต่างๆ และ 1 พศด 20:2 ในต้นฉบับ Hebr. พูดถึง "เพชรเม็ดหนึ่ง'

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย