ค: ราชวงศ์ดาวิดและปัญหาการสืบราชสมบัติa

1. เมริบบาอัล

กษัตริย์ดาวิดทรงเมตตาบุตรของโยนาธาน

9 1กษัตริย์ดาวิดตรัสถามว่า 'ราชวงศ์ของกษัตริย์ซาอูลมีผู้ใดเหลืออยู่บ้าง เราจะได้เมตตาเขาเพราะเห็นแก่โยนาธาน?' 2ราชวงศ์ของกษัตริย์ซาอูลมีผู้รับใช้คนหนึ่งชื่อศิบา กษัตริย์ดาวิดทรงเรียกเขามาเฝ้า ตรัสถามว่า 'ท่านคือศิบาใช่ไหม?' เขาทูลตอบว่า 'ใช่แล้ว พระเจ้าข้า' 3กษัตริย์ทรงถามว่า 'ราชวงศ์ของกษัตริย์ซาอูลมีผู้ใดเหลืออยู่บ้าง เราจะได้เมตตาเขาดังที่เราสัญญาไว้กับพระเจ้า?' ศิบาทูลตอบกษัตริย์ว่า 'ยังมีบุตรชายของโยนาธานเหลืออยู่คนหนึ่ง ขาพิการทั้งสองข้าง' 4กษัตริย์ทรงถามต่อไปว่า 'เขาอยู่ที่ไหน?' ศิบาทูลตอบว่า 'เขาอยู่ที่บ้านของมาคีร์ บุตรของอัมมีเอล ที่เมืองโล-เดบาร์' 5กษัตริย์ดาวิดจึงทรงใช้คนไปตามเขามาจากบ้านของมาคีร์ บุตรของอัมมีเอลที่เมืองโล-เดบาร์

6 เมริบบาอัลb บุตรของโยนาธาน โอรสของกษัตริย์ซาอูลมาเฝ้ากษัตริย์ดาวิด กราบลงหน้าจรดพื้นเฉพาะพระพักตร์ กษัตริย์ดาวิดตรัสว่า 'เมริบบาอัล!' เขาทูลตอบว่า 'ข้าพเจ้าอยู่ที่นี่แล้ว พระเจ้าข้า' 7กษัตริย์ดาวิดตรัสต่อไปว่า 'อย่ากลัวเลย เราจะเมตตาท่านเพราะเห็นแก่โยนาธาน บิดาของท่าน เราจะคืนที่ดินทั้งหมดที่เคยเป็นของกษัตริย์ซาอูล เสด็จปู่ของท่าน ท่านจะร่วมโต๊ะกับเราตลอดไป' 8เมริบบาอัลกราบลงทูลว่า 'ข้าพเจ้าเป็นใครเล่า ข้าพเจ้าเป็นเหมือนสุนัขที่ตายแล้ว ทำไมพระองค์จึงสนพระทัยผู้รับใช้ของพระองค์เล่า?'

9กษัตริย์ทรงเรียกศิบาผู้รับใช้ของกษัตริย์ซาอูล ตรัสสั่งว่า 'เราคืนทุกสิ่งที่เป็นของกษัตริย์ซาอูลและครอบครัวแก่บุตรของเจ้านายของท่าน 10ท่าน บุตรชายของท่าน และผู้รับใช้จะทำการเพาะปลูกในที่ดินนี้ให้เขา และจะเก็บเกี่ยวผลผลิต เพื่อเป็นอาหารเลี้ยงครอบครัวcของเจ้านายของท่าน   ส่วนเมริบบาอัล บุตรของเจ้านายของท่าน จะได้มาร่วมโต๊ะกับเราตลอดไป' ศิบามีบุตรชายสิบห้าคน และบ่าวไพร่ยี่สิบคน 11ศิบาทูลกษัตริย์ว่า 'ผู้รับใช้ของพระองค์จะทำตามพระบัญชาทุกประการ'

ดังนั้น เมริบบาอัลจึงร่วมโต๊ะเสวยกับกษัตริย์ดาวิดเช่นเดียวกับโอรสของกษัตริย์ 12เมริบบาอัลมีบุตรชายเล็กๆคนหนึ่งชื่อมีคา ทุกคนในครอบครัวของศิบาได้มาเป็นผู้รับใช้ของเมริบบาอัล   13เมริบบาอัลอยู่ในกรุงเยรูซาเล็ม เพราะเขาร่วมโต๊ะเสวยกับกษัตริย์ทุกมื้อ เขามีขาพิการทั้งสองข้าง


9a บทที่ 9-20 ซึ่งจะมีต่อใน 1 พกษ 1-2 มีต้นกำเนิดมาจากเรื่องเล่าเก่าแก่และเชื่อถือได้ ซึ่งผู้ประพันธ์หนังสือซามูเอลนำมาใช้โดยแทบจะไม่มีการเปลี่ยนแปลง คำพยากรณ์ของนาธัน (บทที่ 7) ทำหน้าที่เป็นอรัมภบท ท้องเรื่องต้องการเล่าว่า มงกุฏของดาวิดได้รับการสืบทอดไปถึงซาโลมอนได้อย่างไร เมื่อเมริบบาอัล ซึ่งเป็นหลานของซาอูลยังคงมีชีวิตอยู่ (บทที่ 9) หรือแม้จะมีเชบาที่แสดงความเป็นปฏิปักษ์ (บทที่ 20) และแม้จะมีเหตุการณ์โศกนาฏกรรมต่าง ๆเกิดขึ้นในราชวงศ์ ตั้งแต่การละเมิดประเวณีของดาวิด การเกิดมาของซาโลมอน (บทที่ 10-12)   การฆาตกรรมอัมโนน (บทที่ 13) กบฏอับซาโลม (บทที่ 15-18) และแผนการร้ายของอาโดนิยาห์ (1 พกษ 1-2)

b 'เมริบบาอัล' แก้ไขต้นฉบับ ต้นฉบับ Hebr. มีคำว่า 'เมฟิโบเชท' (ดู 4:4 เชิงอรรถ b)

c ครอบครัว' ตามต้นฉบับ Gk-Luc ต้นฉบับ Hebr. พูดถึง 'บุตร'