"จงยึดพระวาจาแห่งชีวิตมั่นไว้" (ฟป. 2:16)

ประชุมกรรมการอำนวยการสมาคมพระคริสตธรรมไทย สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2021
ประชุมกรรมการอำนวยการสมาคมพระคริสตธรรมไทย สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2021 วันพุธที่ 8 กันยายน 2021 เวลา 13.00-15.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom ) โดยมีศาสนาจารย์ธงชัย ประดับชนานุรัตน์ เป็นประธาน ศาสนาจารย์ ดร.เสรี หล่อกัณภัย เป็นเลขาธิการฯ ดำเนินการประชุม ร่วมกับกรรมาการฯ 14 ท่านและเจ้าหน้าที่ 2 ท่าน และมีกรรมการฯ ผู้แทนจากฝ่ายคาทอลิก 3 ท่าน คือ บิชอปวีระ อาภรณ์รัตน์ ประธานคณะกรรมการฯ แผนกคริสตศาสนธรรม และรองประธานคณะกรรมการฯ แผนกพระคัมภีร์ สภาพระสังฆราชคาทอลิกฯ คุณพ่อปิยะชาติ มะกรครรภ์ (อดีตเลขาธิการ แผนกพระคัมภีร์ และผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายอภิบาล) ปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งอุปพระสังฆราช อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ และคุณครูทัศนีย์ มธุรสสุวรรณ เลขานุการ คณะกรรมการฯ แผนกคริสตศาสนธรรม เข้าร่วมประชุม ฯด้วย ทางสมาคมฯ จะมีการจัดสมัชชาของสมาคมฯ ในวันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2021 ทางออนไลน์ ซึ่งจะมีกำหนดการมาประชาสัมพันธ์ในโอกาสต่อไป

ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

อบรมพระคัมภีร์ หัวข้อ “หนังสือปฐมกาล”
เชิญรับการอบรมพระคัมภีร์ “หนังสือปฐมกาล” สอนโดย คพ. ผศ. วสันต์ (คณะสติกมาติน) วันเสาร์ที่ 7, 14,...
“CBF คืออะไรสำหรับฉัน” โดย พระคุณเจ้า ฟ.วีระ อาภรณ์รัตน์
{mp4}bs-veera-cbf-video{/mp4} จดหมาย CBF ส่งคลิปวีดีโอ ++++++++++ สหพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิก (Catholic Biblical Federation - CBF) ในช่วงเตรียมการประชุมสามัญของ CBF ครั้งที่ 10 ในเดือนเมษายน 2022 ที่กรุง Mar del Plata ประเทศอาร์เจนตินา แม้จะมีการแพร่ระบาดของโควิด - 19...
เชิญเข้ารับการอบรมพระคัมภีร์หัวข้อ
แผนกพระคัมภีร์ กรุงเทพฯ เชิญเข้ารับการอบรมพระคัมภีร์โครงการศิษย์พระคริสต์ฯ หัวข้อ "หนังสือนางรูธและเอสเธอร์" โดยคุณพ่อแดเนียล มัซซา เป็นวิทยากร วันเสาร์ที่ 19 มิ.ย. 2021 เวลา 8.45-14.00 น. ออนไลน์ผ่าน Zoom ลงทะเบียนที่ https://bit.ly/3xbCwvQ ไม่มีค่าใช้จ่ายและรับเกียรติบัตรออนไลน์หลังการอบรม หมายเหตุ กรุณาเพิ่มเพื่อนไลน์ อ.มนต์สิงห์ ก่อน (และทักขอรหัสเข้าห้อง...

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2021

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก