"จงยึดพระวาจาแห่งชีวิตมั่นไว้" (ฟป. 2:16)

ภาวนาวอนขอสันติภาพ สำหรับพระศาสนจักรในประเทศเมียนม่าร์และประเทศจีน
ภาวนาวอนขอสันติภาพ สำหรับพระศาสนจักรในประเทศเมียนม่าร์และประเทศจีน
          สมาชิกสหพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิก เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Catholic Biblical Federation -Southeast Asia ; CBF-SEA) ประกอบด้วยสมาชิกจาก ประเทศไทย เมียนม่าร์ เวียตนาม มาเลเซีย อินโดนีเซีย กัมพูชา ลาว ประเทศฟิลิปปินส์ โดยมี Dr. Nati B. Pagadut , coordinator of CBF-SEA ได้เชิญชวนสมาชิกร่วมกันสวดภาวนาตามคำเชื้อเชิญของ พระคาร์ดินัล Charles Bo of Myanmar ขอให้วันที่ 24-30 พฤษภาคม 2021 เป็นสัปดาห์แห่งการภาวนาวอนขอสันติภาพ ด้วยความหวังว่าเราทุกคนสามารถอยู่ร่วมกันได้แบบพี่น้อง สำหรับพระศาสนจักรและประชากรในประเทศเมียนม่าร์และประเทศจีนด้วย

โดยใช้โปรแกรม Zoom มีสมาชิกเข้าร่วมภาวนาในวันที่ 29-30 พฤษภาคม 2021 ประมาณ 12 ท่าน และมีสมาชิกจากประเทศไทยที่เป็นคณะกรรมการพระคัมภีร์ในสังฆมณฑลและคณะนักบวช เข้าร่วมฯ 6 ท่าน คือ บิชอปวีระ อาภรณ์รัตน์ Co-president คณะกรรมการคาทอลิกฯ แผนกพระคัมภีร์ สภาพระสังฆราชฯ และบิชอปที่ปรึกษาของ CBF-SEA คุณแม่มะลิวัลย์ ปรมัตถ์วิโรจน์ อธิการิณีคณะภคินีผู้รับใช้ดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์ ซิสเตอร์ขวัญเรียม เพียรรักษา คณะรักกางเขนแห่งจันทบุรี ซิสเตอร์สุวรรณี พันธ์วิไล คณะรักกางเขนแห่งอุบลราชธานี คุณครูอรุณประภา สุขกะสี แผนกพระคัมภีร์ สังฆมณฑลจันทบุรี และคุณครูทัศนีย์ มธุรสสุวรรณ แผนกพระคัมภีร์ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ผู้ประสานงาน CBF-SEA ในประเทศไทย

29 พฤษภาคม 2021

30 พฤษภาคม 2021

ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

ประชุมกรรมการอำนวยการสมาคมพระคริสตธรรมไทย สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2021
ประชุมกรรมการอำนวยการสมาคมพระคริสตธรรมไทย สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2021 วันพุธที่ 8 กันยายน 2021 เวลา 13.00-15.00...
อบรมพระคัมภีร์ หัวข้อ “หนังสือปฐมกาล”
เชิญรับการอบรมพระคัมภีร์ “หนังสือปฐมกาล” สอนโดย คพ. ผศ. วสันต์ (คณะสติกมาติน) วันเสาร์ที่ 7, 14, 21, 28 สิงหาคม 2021 เวลา 9.00-12.00 น. โดยใช้โปรแกรม/แอพพลิเคชั่น Zoom ลงทะเบียนที่ https://bit.ly/3BEtdHV จัดโดยแผนกพระคัมภีร์ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
“CBF คืออะไรสำหรับฉัน” โดย พระคุณเจ้า ฟ.วีระ อาภรณ์รัตน์
{mp4}bs-veera-cbf-video{/mp4} จดหมาย CBF ส่งคลิปวีดีโอ ++++++++++ สหพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิก (Catholic Biblical Federation - CBF) ในช่วงเตรียมการประชุมสามัญของ CBF ครั้งที่ 10 ในเดือนเมษายน 2022 ที่กรุง Mar del Plata ประเทศอาร์เจนตินา แม้จะมีการแพร่ระบาดของโควิด - 19...

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2021

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก