อบรมพระคัมภีร์ หัวข้อ "ประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค"

              แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดคอร์สการอบรมพระคัมภีร์วันเสาร์ ในรูปแบบห้องอบรมพระคัมภีร์ออนไลน์ เพื่อคริสตชนจะได้ร่วมศึกษาพระคัมภีร์ ในช่วงเวลา stay at home หยุดเชื้อเพื่อชาติ (เชื้อไวรัสโควิด_19) และเป็นการเปิดการดำเนินการอบรมแบบ New normal and New Evangelization โดยผ่านสื่อเทคโนโลยี อีกด้วย

             ผู้สนใจให้สมัครผ่านไลน์ครูทัศนีย์ ที่ระบุในโบชัวร์ (ดูเพิ่มเติมในโบชัวร์) เพื่อจะได้ทราบจำนวนว่ามีคนเข้าฟังจริง รับได้ประมาณ 250 คน โดยใช้โปรแกรม google meet ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป