ขอเลื่อนการอบรมคอร์ส The Joy of Discovery in Gospel of JOhn (JOD-JOHN )
ประชาสัมพันธ์ : แผนกพระคัมภีร์ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

ขอเลื่อนการอบรมคอร์ส The Joy of Discovery in Gospel of JOhn (JOD-JOHN )
by Ms.Camencita Rojas (Menchie)
เป็น วันที่ 21-24พฤศจิกายน2559 ณ บ้านผู้หว่าน