แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายบุคลาภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ขอเชิญร่วมโครงการสร้างผู้นำพระคัมภีร์ระดับวัด
รายละเอียดโครงการ / จดหมายเชิญ / ใบสมัคร