ค่ายพระคัมภีร์ยอห์น 2014
ค่ายพระคัมภีร์ยอห์น 2014
: คุณพ่อสมเกียรติ ตรีนิกร ผู้จัดการแผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายบุคลาภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ "จัดค่ายพระคัมภีร์ศึกษาพระวรสาร   นักบุญยอห์น " โดยทีมงานครูคำสอน : อาจารย์มนต์สิงห์ ไกรสมสุข คุณครูสมบัติ งามวงศ์ คุณครูทัศนีย์ มธุรสสุวรรณ คุณครูกมลา สุริยพงศ์ประไพ และบรรดา      ครูคำสอนในโรงเรียนและเขตวัดที่นำเด็กมาร่วมค่ายฯ และมีพิธีมอบวุฒิบัตรค่ายพระคัมภีร์ โดยคุณพ่อทัศไนย์ คมกฤส เป็นประธานฯ  เมื่อวันที่ 16-18 ตุลาคม 2014 มีนักเรียนชั้น ป.4-ม.3 เข้าร่วมค่ายฯ จำนวน 78 คน