อบรมพระคัมภีร์ “คอร์สการค้นพบความหมายในพระคัมภีร์”  (The Joy of Discovery in Bible Study – JOD)  ในวันที่ 20-24 ตุลาคม 2557 ณ บ้านผู้หว่าน สามพราน จ.นครปฐม
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายบุคลาภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จะจัดอบรมพระคัมภีร์
“คอร์สการค้นพบความหมายในพระคัมภีร์” 
(The Joy of Discovery in Bible Study – JOD) 
ในวันที่ 20-24 ตุลาคม 2557 ณ บ้านผู้หว่าน สามพราน จ.นครปฐม
ซึ่งการอบรมนี้เป็นวิธีการศึกษาพระคัมภีร์
โดยอาศัยประสบการณ์ที่ช่วยให้ผู้รับการอบรมค้นพบความหมายของพระคัมภีร์เป็นขั้นตอน  

หากท่านสนใจกรุณาติดต่อได้ที่ อาจารย์มนต์สิงห์ ไกรสมสุข แผนกพระคัมภีร์
โทรศัพท์ 0-2429-0124 ถึง 33 โทรสาร 0-2420-0120
E-mail: thaibible@hotmail.com ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2557

:::: รายละเอียดโครงการ :::: ใบสมัครลงทะเบียน :::::