"ให้ดำเนินชีวิตสมกับการที่ท่านได้รับเรียก..." (อฟ. 4:1-6)