::::: อบรมคริสตชนฆราวาสแขวงจันทบุรี "พระวาจาทรงชีวิตของคริสตชน" :::::
::::: อบรมกลุ่มผู้นำ BEC เรื่องการภาวนาโดยใช้พระวาจา :::::
::::: จัดการอบรมธรรมฑูตพระเมตตารุ่นที่ 3 และฝึกแบ่งปันพระวาจา :::::
::::: จัดแข่งขันตอบคำถามพระคัมภีร์ "พระวรสารนักบุญลูกาและสมณโองการฯ" :::::
::::: แข่งขันตอบคำถามพระคัมภีร์ :::::
::::: อบรม Bibliodrama :::::
::::: มารานาธา ครั้งที่ 6 :::::