:::: กิจกรรมไบเบิ้ลเกมส์ 2017 ::::
:::: ไบเบิลเกมส์ พระวรสารนักบุญมัทธิว เขต 5 ณ วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ แม่ฮ่องสอน ::::
:::: จัดงานไบเบิลเกมส์ เขต 1 เชียงใหม่ ณ โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ ::::
:::: จัดอบรมผู้นำเยาวชน ในหัวข้อ Bibliodrama และ ฝึกผู้นำสันทนาการ ::::


:::: ไบเบิลเกมส์ พระวรสารนักบุญมัทธิว เขต 3 ลำปาง ::::
:::: ไบเบิลเกมส์ พระวรสารนักบุญมัทธิว เขต 2 ณ บ้านธิดารักษ์ จอมทอง ::::
:::: งานไบเบิ้ลเกมส์ พระวรสารนักบุญลูกา เขต 1 โรงเรียนศีลรวี เชียงดาว 7 ธันวาคม 2013 ::::
:::: สรุปกิจกรรมงาน Bible Games สังฆมณฑลเชียงใหม่ ::::

:::: กิจกรรมในปีแห่งความเชื่อโดยแผนกพระคำภีร์สังฆมณฑลเชียงใหม่ ::::
::::: การอบรมพระคัมภีร์หลักสูตรสร้างบุคลากร ครั้งที่ 13 :::::
::::: เยาวชนเล่าเรื่องในพระคัมภีร์ผ่านทางศิลปะ :::::
::::: สรุปโครงการระบายสีภาพวาดประวัติศาสตร์แห่งความรอด ภาคพันธสัญญาใหม่ :::::
::::: กิจกรรมพระคัมภีร์สู่ไบเบิ้ลคอนเทสต์ พระวรสารนักบุญมาระโก ครั้งที่ 1 :::::
::::: แผนกพระคัมภีร์อบรมพระคัมภีร์หลักสูตร “สร้างบุคลากร” ครั้งที่ 12 :::::
::::: กิจกรรมพระคัมภีร์และไบเบิ้ลคอนเทสต์
ในเขตวัดแจ้ห่ม :::::
::::: วันพระคัมภีร์จากเมืองสามหมอกถึงอาสนวิหารพระหฤทัย :::::
::::: การอบรมพระคัมภีร์ ครั้งที่ 9 โดยแผนกพระคัมภีร์ สังฆมณฑลเชียงใหม่ :::::
::::: แผนกพระคัมภีร์อบรมหลักสูตรสร้างบุคลากร ครั้งที่ 8 :::::
::::: วันพระคัมภีร์ 12 ธันวาคม 2553 :::::
::::: อบรมพระคัมภีร์ที่สังฆมณฑลเชียงใหม่ เดือนกรกฎาคม :::::
::::: ประชุมเรื่องพระคัมภีร์ :::::