::::: ออกเยี่ยมกลุ่มบีอีซี. กลุ่มย่อยชุมชนเฟื่องฟูกลุ่ม 2 ที่บ้านคุณครูลำพร สารธิยากุล เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม ค.ศ. 2012 :::::
::::: BEC ท่าแร่ประชุมผู้นำกลุ่มย่อยวิถีชุมชนวัดเตรียมความพร้อมประจำเดือนสิงหาคมณ ศาลาปิติมหาการุณ บ้านท่าแร่ เมื่อวันจันทร์ที่ 13 สิงหาคม 2012 :::::
::::: การสัมมนาสภาอภิบาล และผู้นำวิถีชุมชนวัด อัครสังฆมณฑลท่าแร่ – หนองแสง ณ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ สกลนครวันที่ 2   สิงหาคม ค.ศ.2012 :::::