Get Adobe Flash player

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

คริสตชนเป็นอิสระจากธรรมบัญญัติa

7  1พี่น้องทั้งหลาย ในฐานะที่ท่านรู้จักธรรมบัญญัติ ท่านไม่รู้หรือว่า ธรรมบัญญัติมีอำนาจเหนือมนุษย์ตราบเท่าที่เขายังมีชีวิตอยู่b  2ตัวอย่างเช่น หญิงที่แต่งงานแล้วก็มีพันธะทางกฎหมายต่อสามีตราบที่สามียังมีชีวิตอยู่ แต่เมื่อสามีถึงแก่กรรม นางก็พ้นพันธะทางกฎหมายต่อสามีนั้น  3ถ้านางมีสัมพันธ์กับชายอื่น ขณะสามียังมีชีวิตอยู่ นางจะได้ชื่อว่ามีชู้ แต่ถ้าสามีถึงแก่กรรมแล้ว นางก็พ้นจากพันธะทางกฎหมาย และไม่เป็นหญิงมีชู้ถ้านางมีสัมพันธ์กับชายอื่น  4ในทำนองเดียวกัน พี่น้องทั้งหลาย ท่านตายจากธรรมบัญญัติแล้วโดยพระกายของพระคริสตเจ้า ท่านจึงเป็นของคนอื่นได้ นั่นคือเป็นของพระองค์ผู้ทรงกลับคืนพระชนมชีพจากบรรดาผู้ตาย เพื่อชีวิตของเราจะเกิดผลดีถวายแด่พระเจ้าได้  5ขณะที่ยังดำเนินชีวิตตามธรรมชาติมนุษย์c ราคตัณหาที่ชวนให้ทำบาปก็แสดงพลังอยู่ในทุกส่วนของร่างกายของเราอาศัยธรรมบัญญัติ เพื่อส่งผลสู่ความตาย  6บัดนี้ เราพ้นจากธรรมบัญญัติแล้ว เพราะตายจากสิ่งที่พันธนาการเราไว้ เพื่อเราจะได้รับใช้ในแบบใหม่ตามพระจิตเจ้า ไม่ใช่ในแบบเก่าตามตัวอักษรของบทบัญญัติ7 a บัดนี้เปาโลเริ่มพิจารณาเรื่องที่อยู่ในความคิดของตนมานานแล้ว 3:20; 4:15; 5:20; 6:14 นั่นคือการที่คริสตชนหลุดพ้นจากธรรมบัญญัติ และนี่ทำให้เปาโลต้องอธิบายบทบาทของธรรมบัญญัติตามที่พระเจ้าทรงตั้งไว้ ดู เชิงอรรถ d

b ในที่อื่น ๆ เปาโลพูดวถึงการปลดปล่อยคริสตชน ทั้งในรูปแบบของพระคัมภีร์ว่าเป็น "การไถ่กู้" 3:24 เชิงอรรถ j; ทั้งรูปแบบของกรีกว่าเป็น "การปล่อยทาส" 6:15 เชิงอรรถ g บ่อยครั้งเปาโลยังบรรยายการปลดปล่อยนี้ว่าเป็นการช่วยให้พ้นโดยทางความตาย ทั้งนี้เนื่องจากความตายทำให้คนหนึ่งเป็นอิสระจากอดีตพร้อมกับข้อเรียกร้องที่กดขี่ของมัน 6:7; 7:1-3; คริสตชนร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับพระคริสตเจ้าผู้สิ้นพระชนม์และกลับคืนพระชนมชีพ 8:11 เชิงอรรถ g; และอาศัยความเชื่อ 1:16 เชิงอรรถ h; และศีลล้างบาป 6:4 เชิงอรรถ a; บัดนี้จึงตายต่อบาป 6:2,11 เทียบ 1 ปต 4:1; ต่อธรรมบัญญัติ รม 7:6; กท 2:19 เชิงอรรถ l; ต่อเจ้าของโลกนี้         คส 2:20; ดังนั้น จึงดำเนินชีวิตอยู่ภายใต้ระบบใหม่ของพระหรรษทานและพระจิตเจ้า รม 8:5-13 ทาสที่หลุดพ้นและเป็นทาสของเจ้านายคนใหม่ฉันใด 6:15 เชิงอรรถ g;  คริสตชนที่กลับคืนชีพในพระคริสตเจ้า ก็ไม่ดำเนินชีวิตเพื่อตนเองอีกต่อไปฉันนั้น แต่ดำเนินชีวิตเพื่อพระคริสตเจ้าและเพื่อพระเจ้า  6:11-13; 14:7ฯ เทียบ         2 คร 5:15; กท 2:20

c แปลตามตัวอักษรได้ว่า "ในเนื้อหนัง"

1. ความหมายแรกของ "เนื้อหนัง" คือสสารที่ประกอบเป็นร่างกาย 1 คร 15:39; เทียบ ลก 24:39;    วว 17:16; 19:18 เป็นส่วนที่ตรงข้ามกับจิต รม 1:9 เชิงอรรถ e; หมายถึงร่างกายพร้อมกับประสาทสัมผัส     คส 2:1,5; และโดยเฉพาะเป็นเครื่องมือสำหรับเพศสัมพันธ์ 1 คร 6:16; 7:28; อฟ 5:29,31; เทียบ มธ 19:5//; ยน 1:13; ยด 7; ที่ทำให้มนุษย์เราเป็นบิดามารดาและทายาท รม 4:1; 9:3,5; 11:14 เทียบ ฮบ 12:9; ดังนั้น เนื้อหนัง มีความหมายคล้ายกันกับคำว่า basar ในภาษาพระคัมภีร์ และเน้นถึงส่วนที่อ่อนแอและเสื่อมสลายได้ของมนุษย์ 6:19; 2 คร 7:5; 12:7; กท 4:13ฯ เทียบ มธ 26:41 //; และความไม่สลักสำคัญของมนุษย์เมื่อเทียบกับพระเจ้า รม 3:20 และ กท 2:16; 1 คร 1:29; เทียบ มธ 24:22 //; ลก 3:6; ยน 17:2; กจ 2:17; 1 ปต 1:24  ดังนั้น เพื่อจำแนกสิ่งที่เป็นส่วนของธรรมชาติมนุษย์ออกจากสิ่งที่เป็นของพระหรรษทาน จึงใช้ "ตามเนื้อหนัง"  ในความหมายตามประสามนุษย์ 1 คร 1:26; 2 คร 1:17 อฟ 6:5; เทียบ ยน 8:15; ฟม 16; หรือใช้ว่า "เนื้อและเลือด" 1 คร 15:50; กท 1:16; อฟ 6:12;  ฮบ 2:14; เทียบ มธ 16:17; และ "ในทางเนื้อหนัง" 1 คร 3:1,3; 9:11; 2 คร 1:12; 10:4

2. เนื่องจากการส่งพระจิตเจ้าเป็นลักษณะยุคสุดท้ายนี้ เปาโลจึงใช้คำว่า "เนื้อหนัง" เพื่อหมายถึงระบบเก่า ตรงกันข้ามกับระบบใหม่ 9:8; ยน 3:6; 6:63; กท 3:3; 6:12ฯ; ฟป 3:3ฯ; อฟ 2:11; เทียบ           ฮบ 9:10,13 และทำนองเดียวกันยังใช้วลีว่า "ตามเนื้อหนัง"  2 คร 11:18; กท 4:23,29; เทียบ รม 1:3ฯ;         2 คร 5:16; และแบบเนื้อหนัง ฮบ 7:16; แต่ดู 1 คร 10:3ฯ ด้วย 

3. สำหรับเปาโล คำว่า "เนื้อหนัง" ยังมีความหมายพิเศษ หมายถึงแวดวงที่ราคตัณหาและบาปทำงานอยู่ 7:5,14,18,25; 13:14; 2 คร 7:1; กท 5:13,19; อฟ 2:3; คส 2:13,18,23; เทียบ 1 ปต 2:11; 2 ปต 2:10,18; 1 ยน 2:16; ยด 8,23; เพื่อจะต้องรับโทษให้เสื่อมสลาย 1 คร 15:50; กท 6:8; เทียบ กจ 2:26-27,31; ยก 5:3; และตาย รม 8:6,13; 1 คร 5:5; 2 คร 4:11; ดู 1 ปต 4:6; จนกระทั่งว่า "เนื้อหนัง" ถูกสมมติราวกับเป็นบุคคล เป็นอำนาจของความชั่วที่เป็นศัตรูกับพระเจ้า รม 8:7ฯ และกับพระจิต รม 8:4-9,12ฯ; กท 5:16ฯ พระคริสตเจ้าได้เอาชนะอำนาจนี้ด้วยการรับเอา "เนื้อหนังที่เป็นบาป" 8:3; เทียบ ยน 1:14; 1 ทธ 3:16; 1 ยน 4:2; 2 ยน 7; และนำเนื้อหนังนี้ไปสู่ความตายบนไม้กางเขน รม 8:3; อฟ 2:14-16; คส 1:22; เทียบ ฮบ 5:7ฯ; 10:20;          1 ปต 3:18; 4:1; เพราะคริสตชนเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์  ยน 6:51ฯ พวกเขาจึงไม่อยู่ "ในเนื้อหนังอีกต่อไป" รม 7:5; 8:9; เนื่องจากกพวกเขาได้ตรึงเนื้อหนังไว้กับไม้กางเขน กท 5:24; เทียบ 1 ปต 4:1; และขจัดทิ้งไปโดยทางศีลล้างบาป คส 2:11; หรือจะให้ตรงกว่านั้นคือ พวกเขา "ยังอยู่ในเนื้อหนัง" ตราบเท่าที่ยังอยู่ในโลกนี้ ฟป 1:22-24; เทียบ 1 ปต 4:2; แต่ไม่เป็นทาสของเนื้อหนังอีกต่อไป 2 คร 10:3; พวกเขาเป็นนายของเนื้อหนังอาศัยการเป็นหนึ่งเดียวกับพระคริสตเจ้าโดยทางความเชื่อ กท 2:20; และการทรมาน คส 1:24; ในเชิงอรรถทางเทววิทยานี้ เพื่อความกระจ่างเราใช้คำว่า "เนื้อหนัง" ตลอด แต่ในการแปลตัวบทพระคัมภีร์ มีการใช้หลายคำที่แตกต่างออกไปเช่น "ร่างกาย" "ธรรมชาติมนุษย์" "ประสามนุษย์" "อุดมการณ์ประสามนุษย์" "ความโน้มเอียงตามธรรมชาติ" "การสืบเชื้อสาย" ฯลฯ เพื่อให้เห็นแง่มุมต่าง ๆ ของมโนภาพนี้

ค้นหาข้อความภาษาไทย

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย