Get Adobe Flash player

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

คริสตชนเป็นอิสระจากการเป็นทาสของบาปg

         15จะเป็นอย่างไรต่อไป เราจะทำบาปได้เพราะเราไม่อยู่ใต้อำนาจบทบัญญัติ แต่อยู่ใต้อำนาจพระหรรษทานกระนั้นหรือ หามิได้  16ท่านทั้งหลายไม่รู้หรือว่า เมื่อท่านมอบตัวเป็นทาสเชื่อฟังนายคนหนึ่ง ท่านก็เป็นทาสของนายคนที่ท่านเชื่อฟังนั้น ไม่ว่านายคนนั้นจะเป็นบาปซึ่งนำไปสู่ความตาย หรือจะเป็นความเชื่อฟังซึ่งนำไปสู่ความชอบธรรมก็ตาม  17ขอบพระคุณพระเจ้าที่ท่านเคยเป็นทาสของบาป แต่ท่านเต็มใจเชื่อฟังพระธรรมคำสอนที่ท่านได้รับมา  18และเมื่อเป็นไทยพ้นจากบาปแล้ว ท่านก็มาเป็นทาสรับใช้ความชอบธรรม  19ข้าพเจ้าขอพูดตามวิสัยมนุษย์เพราะท่านยังเป็นคนอ่อนแอ แต่เมื่อก่อนนี้ ท่านได้มอบร่างกายเป็นทาสของความโสมมและความอธรรมซ้ำแล้วซ้ำอีกฉันใด บัดนี้ ท่านจงมอบร่างกายให้เป็นทาสของความชอบธรรม เพื่อจะได้เป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์hฉันนั้นเถิดg พระคริสตเจ้าได้ทรงปลดปล่อยมนุษย์จากความชั่วร้าย เพื่อคืนเขาให้กับพระเจ้า เปาโลพัฒนาความคิดของพระคัมภีร์เกี่ยวกับ "การไถ่" 3:24 เชิงอรรถ j; และการปลดปล่อยจากความตาย 7:1 เชิงอรรถ b; และเพื่อจะอธิบายความหมายของการไถ่กู้ให้ชัดเจนขึ้น ท่านได้ใช้การอุปมา ที่มีความหมายสำหรับผู้ร่วมสมัย คือ ทาสที่ได้รับการไถ่และเป็นอิสระแล้วจะเป็นทาสต่อไปอีกไม่ได้ แต่จะต้องรับใช้เจ้านายใหม่ด้วยความสมัครใจและด้วยความซื่อสัตย์ พระคริสตเจ้าได้สละชีวิตของพระองค์เป็นเหมือนค่าไถ่ตัวเรา 1 คร 6:20; 7:23; กท 3:13; 4:5; และได้ทรงทำให้เราเป็นอิสระอย่างถาวร กท 5:1,13; คริสตชนเองจะต้องระวังไม่ปล่อยให้ตนเองถูกจับโดยนายเก่า กท 2:4ฯ; 4:9; 5:1; ซึ่งได้แก่บาป รม 6:18-22; ธรรมบัญญัติ รม 6:14; 8:2; กท 3:13; 4:5; เทียบ รม 7:1ฯ พร้อมกับการถือพิธีต่าง ๆ กท 2:4; เจ้าแห่งโลกนี้ กท 4:3,8; ดู คส 2:20-22; และความเสื่อมทางศีลธรรม รม 8:21-23; คริสตชนเป็นอิสระ 1 คร 9:1 เป็นบุตรจากมารดาที่เป็นอิสระ นั่นคือ นครเยรูซาเล็มทางจิต           กท 4:26,31 อิสรภาพนี้ไม่ใช่การปล่อยตัวทำบาป กท 5:13 เทียบ 1 ปต 2:16; 2 ปต 2:19-21 แต่หมายถึงการรับใช้เจ้านายใหม่ คือพระเจ้า 6:22 เทียบ 1 ธส 1:9; 1 ปต 2:16 พระเยซูคริสตเจ้า รม 1:1; 14:8; 16:8;       ยก 1:1; 2 ปต 1:1; ยด 1; ฯลฯ ซึ่งเวลานี้ คริสตชนเป็นของพระองค์แล้ว 1 คร 6:19; 3:23 และเขาจะดำเนินชีวิตและตายเพื่อพระองค์ รม 7:1 เชิงอรรถ b การรับใช้ด้วยความเชื่อฟังนี้เกิดขึ้นโดยความเชื่อซึ่งนำไปสู่ความชอบธรรมและความศักดิ์สิทธิ์  รม 6:16-19 นี่เป็นอิสรภาพที่บุตรคนหนึ่งจะพึงมี กท 4:7 เมื่อถูกปล่อยให้เป็นอิสระโดยทางกฎของพระจิตเจ้าแล้ว รม 8:2 เทียบ 7:6; 8:14ฯ; 2 คร 3:17 (และดู ยก 1:25; 2:12) และเขาต้องเตรียมใจที่จะยอมมอบอิสรภาพนี้เพื่อรับใช้พี่น้องของเขาในความรัก กท 5:13 เทียบ 2 คร 4:5 และเพื่อเคารพต่อมโนธรรมอ่อนไหวของบางคนด้วย รม 14; 1 คร 10:23-33 เทียบ 1 คร 6:12-13; 1 คร 9:19; การมีทาสเป็นสถาบันทางสังคมอาจพออนุโลมให้มีได้ในสังคมที่จะผ่านพ้นไป 1 คร 7:20-24,31; แต่ไม่มีความหมายใด ๆ ในระบอบใหม่ที่พระคริสตเจ้าทรงสถาปนาขึ้น 1 คร 12:13; กท 3:28; คส 3:11; ทาสที่เป็นคริสตชนได้รับการปลดปล่อยโดยพระคริสตเจ้า และทั้งทาสและนายต่างเป็นคนใช้ของพระคริสตเจ้าเช่นเดียวกัน 1 คร 7:22; เทียบ   อฟ 6:5-9; คส 3:22-4:1; ฟม 16;

h ความศักดิ์สิทธิ์เฉพาะของพระเจ้า ลนต 17:1 เชิงอรรถ a  ซึ่งพระองค์ประทานแก่ประชากรของพระองค์   อพย 19:3 เชิงอรรถ c; และข้อ 6 ก็ได้ประทานให้แก่ผู้ที่เชื่อในพระคริสตเจ้า กจ 9:13 เชิงอรรถ g; คส 1:12 เชิงอรรถ c; ถ้าในอดีตความศักดิ์สิทธิ์เป็นเพียงพิธีภายนอก บัดนี้ไม่เป็นเช่นนั้นอีกแล้ว แต่เป็น "การกลายเป็นเหมือนกับพระคริสตเจ้า องค์ผู้ศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้า" คริสตชนที่เป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์เพราะได้รับความชอบธรรม และเป็นสมาชิกของประชากรศักดิ์สิทธิ์ มีพระจิตเจ้าเข้าพำนักอยู่ในตัวแล้ว 5:5 เชิงอรรถ c ยังจะต้องแสดงความศักดิ์สิทธิ์ให้ปรากฏออกมาในกิจการต่าง ๆ ของชีวิต และต้องก้าวหน้าในความศักดิ์สิทธิ์ยิ่ง ๆ ขึ้น ข้อ 22; 1 ธส 4:3-7, ดู 4:3 เชิงอรรถ c; 2 ธส 2:13

 

ค้นหาข้อความภาษาไทย

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย