Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

"พระคัมภีร์และพิธีกรรม" โดย บาทหลวงเชษฐา  ไชยเดช
ย้อนดูบทจดหมายฟีเลโมน
         ข้าพเจ้าเขียนด้วยมือของข้าพเจ้าว่า ข้าพเจ้า เปาโล จะชดใช้ให้ทั้งหมด ข้าพเจ้าจะไม่พูดถึงหนี้สินอื่นที่ท่านเป็นหนี้ข้าพเจ้า (ฟม 1.19)

ภูมหลังของบทจดหมายถึงฟีเลโมน
              ฟิเลโมนเป็นคนมีฐานะกลับใจเชื่อในพระเยซูเจ้าช่วงที่เปาโลไปเทศน์สอนที่โคโลสี โอเนสิมัสซึ่งเป็นทาสของท่านได้หนีไป แล้วได้ไปพบเปาโล ประทับใจในคำพูดคำสอน กลับใจเป็นคริสตชน เปาโลต้องการส่งทาสโอเนสิมัสกลับไปหานายเก่า พร้อมนำจดหมายที่มีลายเซนต์ของเปาโลไปด้วย
             รายละเอียดมีไม่มากนัก เราไม่รู้ว่าโอเนสิมัสทำอะไรกันแน่ช่วงหนีนายไป และเราก็ไม่รู้เช่นกันว่าเปาโลต้องการให้ฟีเลโมนจัดการอย่างไรแน่กับทาสของเขา สิ่งที่ชัดคือเปาโลต้องการให้นายปฏิบัตต่อทาสคนเก่าในรูปแบบใหม่

ความสัมพันธ์แบบทาสหรือฉันท์พี่น้อง
            ก่อนอื่นเปาโลไม่เน้นสิ่งที่โอเนสิมัสได้ขะโมยไป หรือการหนีไปของเขา หรือการกลับใจเป็นคริสตชน แต่เน้นที่ความเชื่อความศรัทธาและชื่อเสียงของฟีเลโมน เปาโลเริ่มด้วยการยกย่องฟีเลโมน “เพราะข้าพเจ้าฟังเรื่องความรักและความเชื่อที่ท่านมีต่อพระเยซูเจ้าและต่อประชากรศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้า” (ฟม 5) แล้วดึงตรงเข้าประเด็นของจดหมาย “ขอให้ความเชื่อที่เรามีร่วมกัน2 จงบังเกิดผลแสดงให้เห็นความดีทุกประการที่เราทำเพื่อพระคริสตเจ้าได้” (ฟม 6)

            เปาโลขอให้ฟีเลโมนตอบรับด้วยความนบนอบเชื่อฟัง แต่ไม่บังคับ ท่านปรารถนาและคาดหวังว่าฟีเลโมนคงตอบรับด้วยความรัก เพราะโอเนสิมัสรักนายเช่นกัน “มิใช่ในฐานะทาส แต่ในฐานะที่ดีกว่ามาก คือเป็นน้องชายที่รัก ถ้าเขาเป็นที่รักอย่างยิ่งของข้าพเจ้า เขาจะต้องเป็นที่รักของท่านมากกว่าสักเท่าใดเล่า ทั้งในฐานะที่เป็นเพื่อนมนุษย์และในฐานะที่เป็นพี่น้องในองค์พระผู้เป็นเจ้า” (ฟม 16)

            ประโยคนี้เปาโลได้ขจัดกำแพงที่อาจกั้นขวางนายและทาส-ชนชั้น ตำแหน่ง และความสัมพันธ์ลูกจ้างนายจ้าง ทั้งนายและทาสต่างเป็นหนี้พระคริสต์และต่างเป็นทายาทพันธะสัญญาแห่งความรอดของพระเจ้า และดังนั้นก็เป็นพี่เป็นน้องกัน ทั้งสอง-นายและทาส เป็นบุตรบุญธรรมพระเป็นเจ้า (รม 8.15-16)

             ทั้งสองยังเป็นพี่เป็นน้องกันอีกทางหนึ่ง คือต่างมีเปาโลเป็นบิดาฝ่ายจิต และนี่คือสาเหตุที่เปาโลบอกว่าฟีเลโมนเป็นหนี้ท่าน (ฟม 19) ข้อความนี้อยู่หลังการเสนอคืนหนี้ของโอเนสิมัส เปาโลชี้ให้ฟีเลโมนเห็นว่า นายเองก็เป็นหนี้เปาโลดังที่ทาสเป็นหนี้นาย แต่หนี้นายต่อเปาโลนั้นมีมากกว่า

การตอบรับของกลุ่มคริสตชน
              การแนะนำสั่งสอนของเปาโลมีผลต่อกลุ่มคริสตชนทั้งหมด เพราะจดหมายนี้ใช้อ่านในบ้านวัดของฟีเลโมน (ถึงฟีเลโมนเพื่อนร่วมงานที่รัก ถึงอัปเฟียน้องสาว1 ถึงอารคิปปัสเพื่อนผู้ร่วมต่อสู้มากับเรา และถึงพระศาสนจักรที่ชุมนุมกันที่บ้านของท่าน ฟม 1-2) คำแนะนำแบบขอร้องของเปาโลต่อฟีเลโมนย่อมเป็นที่ได้ยินของทกคนในวัดบ้านนั้น เป็นหน้าที่ของนายที่จะตัดสินใจอย่างไรต่อทาส การตัดสินใจที่ต้องรับผิดชอบ เปาโลกระซิบดังๆ กับฟีเลโมนว่า “พระคริสตเจ้ามีความสำคัญต่อท่นอย่างไร ข่าวดีได้ทำให้ท่านเปลี่ยนแปลงขนาดไหน”

               เปาโลรู้ดีว่าการปฏิบัติของฟีเลโมนย่อมมีผลกระทบต่อกลุ่มคริสตชนทั้งหมด ท่านต้องการเตืยนทุกคนว่า พวกเขาเป็นทองแผ่นเดี่ยวกันมิใช่เพราะด้านสังคม หรือการเสมอภาคทางกฏหมาย แต่เพราะความเชื่อความศรัทธาในพระคริสนเจ้า

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย