Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

การเสด็จมาขององค์พระผู้เป็นเจ้า

      7พี่น้องทั้งหลาย จงพากเพียรรอจนกว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าจะเสด็จมา จงดูชาวนาเถิด เขาย่อมรอผลมีค่าจากแผ่นดินด้วยความพากเพียร รอจนกระทั่งมีฝนต้นฤดูและฝนปลายฤดูc  8ท่านก็เช่นเดียวกัน จงมีความพากเพียร ทำจิตใจให้เข้มแข็งเพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าใกล้จะเสด็จมาแล้วd  9พี่น้องทั้งหลาย อย่าบ่นนินทากัน เพื่อจะได้ไม่ถูกพิพากษา พระผู้พิพากษาทรงยืนอยู่หน้าประตูแล้ว  10พี่น้องทั้งหลาย จงยึดบรรดาประกาศกซึ่งพูดในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้ามาเป็นแบบฉบับในความพากเพียรอดทนต่อความยากลำบาก  11เราเรียกบรรดาผู้ที่พากเพียรอดทนว่าเป็นผู้มีความสุข ท่านได้ยินเรื่องความพากเพียรอดทนของโยบและรู้แล้วว่าในที่สุดองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงทำสิ่งใดแก่เขา พระองค์ทรงพระเมตตาและทรงพระกรุณาอย่างมาก  12พี่น้องทั้งหลาย สิ่งสำคัญที่สุด จงอย่าสาบาน ไม่ว่าโดยอ้างสวรรค์หรืออ้างแผ่นดิน หรืออ้างอะไรอื่นใดทั้งสิ้น ถ้า "ใช่" จงบอกว่า "ใช่" ถ้า "ไม่ใช่" ก็จงบอกว่า "ไม่ใช่" เพื่อท่านจะไม่ถูกพิพากษา

       13ท่านใดทนทุกข์ จงอธิษฐานภาวนาเถิดe ท่านใดร่าเริงยินดี จงร้องเพลงสดุดีเถิด  14ท่านใดเจ็บป่วย จงเชิญบรรดาผู้อาวุโสของพระศาสนจักรให้มาอธิษฐานภาวนาเพื่อผู้ป่วย เจิมน้ำมันผู้นั้นในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าf  15คำอธิษฐานภาวนาด้วยความเชื่อจะช่วยผู้ป่วยให้รอดชีวิต องค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงโปรดให้ผู้ป่วยลุกขึ้น และถ้าเขาเคยกระทำบาป เขาก็จะได้รับการอภัย  16ดังนั้น จงสารภาพบาปแก่กัน และจงอธิษฐานให้กันเพื่อท่านจะหายจากโรคg คำอ้อนวอนของผู้ชอบธรรมมีพลังทำให้เกิดผลมากมาย  17ประกาศกเอลียาห์hเป็นมนุษย์ที่มีธรรมชาติเหมือนกับเรา เขาอธิษฐานภาวนาอย่างแรงกล้าขออย่าให้ฝนตก ฝนก็ไม่ตกบนแผ่นดินเป็นเวลาสามปีหกเดือน  18เขาอธิษฐานภาวนาอีก ท้องฟ้าก็ให้ฝนและแผ่นดินก็ผลิตพืชผล

         19พี่น้องทั้งหลาย ถ้าท่านใดหลงผิดไปจากความจริงและอีกคนหนึ่งนำเขากลับมา  20จงรู้ไว้เถิดว่าi ผู้ที่ช่วยคนบาปให้กลับมาจากทางผิด ก็จะช่วยวิญญาณของตนให้รอดพ้นจากความตาย และจะได้รับการอภัยบาปทั้งมวลjc ยังอาจแปลได้อีกว่า "รอจนกระทั่งมีผลต้นฤดูและผลปลายฤดู"

d การรอคอยให้พระคริสตเจ้าเสด็จมาอย่างรุ่งโรจน์ (parousia : 1 คร 15:23 เชิงอรรถ n) เป็นแรงบันดาลใจสำคัญที่สุดให้คริสตชนมีความพากเพียร 1:2-4,12; 1 ธส 3:13; 1 ปต 4:7; 5:10; การเปรียบเทียบกับกรรมกรทำให้ระลึกถึง มก 4:26-29

e ความคิดที่มีอยู่ตลอดในข้อ 13-18 คือ การอธิษฐานภาวนาโดยเน้นกรณีของผู้เจ็บป่วยและคนบาปเป็นพิเศษ ส่วนข้อ 16ข-18 กล่าวถึงผลของการภาวนาอย่างดี

f สำเนาโบราณบางฉบับละ "ขององค์พระผู้เป็นเจ้า" ยากอบคิดว่า ผู้รับจดหมายเข้าใจอยู่แล้วว่า เขากำลังพูดถึงการปฏิบัติซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีอยู่แล้ว พระศาสนจักรเห็นว่าการเจิมในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าพร้อมกับการอธิษฐานภาวนาของ "ผู้อาวุโส" กจ 11:30 เชิงอรรถ p; เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับความบรรเทาและการอภัยบาปนี้ เป็นรูปแบบดั้งเดิมของศีลเจิมคนไข้

g ยากอบเตือนคริสตชนทุกคน ไม่เพียงแต่ผู้เจ็บป่วยเท่านั้น (ข้อ 15) ให้สารภาพบาปต่อกันและอธิษฐานภาวนาให้แก่กัน ในข้อความนี้ ยากอบมิได้กล่าวถึงศีลอภัยบาปโดยตรง

h ประกาศกเอลียาห์เป็นที่รู้จักอย่างดีทั้งในพระศาสนจักรและในกลุ่มชาวยิว ยากอบเน้นว่าประกาศกเอลียาห์แบบฉบับของผู้อธิษฐานภาวนาก็ยังเป็นมนุษย์เหมือนกับเรา

i ความรักฉันพี่น้องและการอภัยนำผู้ที่หลงผิดไปให้กลับเข้ามาในพระศาสนจักรอีก ดู มธ 18:15,21-22 เชิงอรรถ k; 1 ธส 5:14; และผู้กระทำเช่นนี้จะได้รับรางวัลในวันพิพากษา 1 ปต 4:8; เทียบ อสค 3:19; 33:9; ดนล 12:3; จดหมายฉบับนี้จบลงโดยไม่มีคำทักทายลงท้ายตามโครงสร้างปกติของจดหมายโดยทั่วไป

j แปลตามตัวอักษร "จะปกคลุมบาปมากมาย"

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย