Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

ความแตกแยกในกลุ่มคริสตชน

4  1การต่อสู้และการทะเลาะวิวาทในหมู่ท่านนั้นมาจากที่ใด มิใช่มาจากกิเลสตัณหาซึ่งต่อสู้อยู่ภายในร่างกายของท่านหรือ  2ท่านอยากได้ แต่ไม่ได้ จึงฆ่ากัน ท่านอยากได้ แต่ไม่สมหวัง จึงทะเลาะวิวาทและต่อสู้กันa ท่านไม่มีเพราะไม่ได้วอนขอ      3ท่านวอนขอ แต่ไม่ได้รับ เพราะท่านวอนขอไม่ถูกต้อง คือวอนขอเพื่อนำไปสนองกิเลสตัณหาของท่าน  4ท่านที่ไม่ซื่อสัตย์เหมือนหญิงคบชู้b ท่านไม่รู้หรือว่า การเป็นมิตรกับโลกคือการเป็นศัตรูกับพระเจ้า ฉะนั้นผู้ใดต้องการเป็นมิตรกับโลก ก็ตั้งตนเป็นศัตรูกับพระเจ้า  5ท่านคิดว่าพระคัมภีร์กล่าวไร้สาระหรือว่า "พระเจ้าทรงรักจิตอย่างหวงแหน จิตที่พระองค์ประทานให้สถิตในเรา"c  6พระองค์ยังประทานพระหรรษทานที่ยิ่งใหญ่ยิ่งกว่านั้นอีก ฉะนั้นพระคัมภีร์จึงกล่าวอีกว่า "พระเจ้าทรงต่อต้านคนเย่อหยิ่ง แต่ประทานพระหรรษทานแก่ผู้ถ่อมตน"  7ท่านทั้งหลายอยู่ใต้อำนาจพระเจ้า จงต่อต้านปีศาจ แล้วมันจะหลบหนีไปจากท่าน  8จงเข้าใกล้พระเจ้าแล้วพระองค์จะเสด็จมาใกล้ท่าน คนบาปทั้งหลาย จงล้างมือให้สะอาด คนใจโลเลทั้งหลาย จงทำใจให้บริสุทธิ์เถิด  9จงคร่ำครวญจงเป็นทุกข์โศกเศร้าและร้องไห้เถิด จงให้การหัวเราะของท่านกลายเป็นความเศร้าโศก จงให้ความยินดีของท่านกลายเป็นความเศร้าใจd  10จงถ่อมตนลงเฉพาะพระพักตร์ของพระเจ้า และพระองค์จะทรงยกย่องท่าน

          11พี่น้องทั้งหลาย อย่าใส่ร้ายกัน ผู้ใดพูดใส่ร้ายพี่น้องหรือตัดสินพี่น้องของตน ผู้นั้นย่อมกล่าวร้ายต่อธรรมบัญญัติและตัดสินธรรมบัญญัติ ถ้าท่านตัดสินธรรมบัญญัติ ท่านก็ไม่ใช่ผู้ปฏิบัติตามธรรมบัญญัติ แต่เป็นผู้ตัดสินธรรมบัญญัติ  12ผู้ทรงตั้งธรรมบัญญัติeและผู้ทรงพิพากษาตัดสินมีเพียงพระองค์เดียว คือพระองค์ผู้ทรงช่วยเราให้รอดพ้นได้ และทรงทำลายเราได้ ท่านเป็นใครเล่าจึงตัดสินพี่น้องของท่านf4 a แปลได้อีกอย่างหนึ่งว่า (แต่ต้องแก้ไขต้นฉบับเล็กน้อย) "ท่านอยากได้และไม่ได้ ท่านอยากได้และไม่สามารถหาได้ ท่านใช้กำลังต่อสู้เพื่อจะได้ตามต้องการ" การต่อสู้ในที่นี้ไม่ใช่การต่อสู้ภายในของแต่ละคน ดู รม 7:23; 1 ปต 2:11; แต่หมายถึงการมีความคิดไม่ตรงกันและความขัดเคืองใจกันของคริสตชน จนบางทีมีการแบ่งพรรคแบ่งพวกต่อสู้กันจริง ๆ

b คำภาษากรีกที่ใช้เป็นคำอิตถีลิงค์ (เพศหญิง) ทำให้ระลึกถึงภาพลักษณ์ของอิสราเอลในฐานะภรรยาที่ไม่ซื่อสัตย์ของพระยาห์เวห์ คำนี้ใช้บ่อย ๆ ในพันธสัญญาเดิม ฮชย 1:2 เชิงอรรถ b; เทียบ 2 คร 11:2

c ข้อความที่อ้างถึงนี้บอกได้ยากว่ามาจากพระคัมภีร์ตอนใด ดู ฉธบ 4:24 เชิงอรรถ f; เกี่ยวกับความรักอย่างหวงแหนของพระเจ้า ข้อความที่อ้างถึงนี้อาจสะท้อนความคิดที่มีอยู่ใน ปฐก 2:7; 6:3; หรือ อสค 36:27; เทียบ 1 ธส 4:8; รม 8 :26-27 ได้ความคิดนี้จากพระคัมภีร์ตอนเดียวกัน พระเจ้าได้ประทานพระจิตเจ้าให้สถิตอยู่ในเรา เพื่อช่วยให้เราปรารถนาสิ่งที่พระองค์ทรงปรารถนา ดังนั้น พระเจ้าจะทรงสดับฟังคำอ้อนวอนของเรา ดู มธ 18:19-20; ยน 14:13

d เทียบ อสย 32:11ฯ; ยรม 4:13ฯ; มคา 2:4; ศคย 11:2ฯ;

e สำเนาโบราณบางฉบับว่า "มีพระองค์ผู้เดียว ผู้ทรงเป็นทั้งผู้ทรงตั้งธรรมบัญญัติ..."

f การพิพากษาตัดสินเป็นหน้าที่ของพระเจ้าเท่านั้น 1:12; 2:4; 5:7-8; มธ 7:1// และ 1 เชิงอรรถ a; สดด 5:10 เชิงอรรถ c; 9:8; ใครก็ตามที่พิพากษาตัดสินผู้อื่นก็ผิดต่อธรรมบัญญัติเรื่องความรัก 2:8; และวางตนเป็นพระเจ้าในการตัดสิน

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย