Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

การให้เกียรติคนยากจน

2  1พี่น้องทั้งหลาย อย่าให้ความเชื่อของท่านในองค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา คือพระเยซูคริสต์ ผู้ทรงพระสิริรุ่งโรจน์a มีความลำเอียงปนอยู่ด้วย  2สมมุติว่า ใครคนหนึ่งสวมแหวนทองคำและเสื้อผ้าหรูหราเข้ามาในที่ประชุมของท่านb และขณะเดียวกันมีคนจนอีกคนหนึ่งแต่งตัวมอซอเข้ามา  3ท่านเข้าไปต้อนรับคนแต่งตัวหรูหราและบอกเขาว่า "เชิญนั่งตามสบายที่นี่เถิด" ส่วนคนจนนั้นท่านบอกเขาว่า "จงยืนที่นั่น" หรือ "จงนั่งข้าง ๆ ที่วางเท้าของฉันซิ"  4ท่านก็เป็นผู้เลือกชั้นวรรณะ และตัดสินโดยมาตรการเลวร้ายมิใช่หรือ

          5พี่น้องที่รักทั้งหลาย จงฟังเถิด พระเจ้าทรงเลือกผู้ที่โลกตัดสินว่ายากจนเพื่อให้เขามั่งมีในความเชื่อc และเป็นทายาทรับมรดกพระอาณาจักรซึ่งทรงสัญญาไว้สำหรับผู้ที่รักพระองค์มิใช่หรือ  6แต่ท่านกลับดูหมิ่นคนยากจน มิใช่คนร่ำรวยหรือที่กดขี่ข่มเหงท่าน  7มิใช่พวกเขาหรือที่ฉุดลากท่านไปขึ้นศาล มิใช่พวกเขาหรือที่กล่าวร้ายต่อพระนามประเสริฐซึ่งบันดาลให้ท่านเป็นของพระเจ้าd  8ถ้าท่านปฏิบัติตามบทบัญญัติสำคัญที่สุดดังที่พระคัมภีร์กล่าวไว้ว่า "จงรักเพื่อนบ้านของท่านเหมือนรักตนเอง" ท่านก็ทำดีแล้ว  9แต่ถ้าท่านลำเอียง ท่านย่อมทำบาป และถูกธรรมบัญญัติกล่าวโทษว่าเป็นผู้ละเมิด

         10ผู้ที่ละเมิดธรรมบัญญัติแม้เพียงข้อเดียว ทั้ง ๆ ที่ปฏิบัติตามธรรมบัญญัติข้ออื่นทั้งหมด ย่อมผิดต่อธรรมบัญญัติทั้งมวล  11พระองค์ผู้ตรัสว่า "อย่าล่วงประเวณี" ยังตรัสอีกว่า "อย่าฆ่าคน" ดังนั้น ถ้าท่านไม่ล่วงประเวณี แต่ฆ่าคน ท่านก็เป็นผู้ละเมิดธรรมบัญญัติ  12จงพูดและกระทำอย่างผู้ที่จะถูกพิพากษาด้วยธรรมบัญญัติแห่งอิสรภาพเถิด  13ผู้ใดที่ไม่แสดงความเมตตากรุณาต่อเพื่อนมนุษย์ จะถูกพิพากษาโดยปราศจากความเมตตากรุณาเช่นเดียวกันe ผู้ที่แสดงความเมตตากรุณาจะไม่เกรงกลัวการพิพากษา2 a แปลตามตัวอักษรได้ว่า "องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา พระเยซูคริสต์แห่งพระสิริรุ่งโรจน์" ดู 1 คร 2:8 เชิงอรรถ h

b "ที่ประชุมของท่าน" อาจหมายถึง "ศาลาธรรม" ก็ได้ เพราะยากอบกำลังเขียนถึงคริสตชนชาวยิวที่ยังชุมนุมกันในศาลาธรรม

c นั่นคือคนจนเพราะไม่มีเงิน แต่มั่งคั่งเพราะมีความเชื่อ ดู 1:9 เชิงอรรถ f

d แปลตามตัวอักษร "พระนามอันประเสริฐซึ่งถูกเรียกมาเหนือท่าน" ในพันธสัญญาเดิม การออกพระนามของพระยาห์เวห์เหนือบุคคลหนึ่งเท่ากับเป็นการถวายบุคคลนั้นให้พระเจ้าทรงคุ้มครอง อสย 43:7; อมส 9:12; ในพันธสัญญาใหม่ วิธีการเดียวที่ช่วยเราให้รอดพ้นคือการเรียกขานพระนามของพระเยซูเจ้าเมื่อรับศีลล้างบาป กจ 2:21 เชิงอรรถ m;

e "การพิพากษา" หมายถึง การพิพากษาในความหมายของการตัดสินลงโทษ การพิพาษาเป็นสิทธิของพระเจ้าแต่พระองค์เดียว เพราะทรงเป็นผู้ประทานธรรมบัญญัติ 4:11-12; 5:9 เทียบ สดด 9:8; พระองค์จะประทานรางวัลแก่ผู้ที่ปฏิบัติตามบทบัญญัติ 1:25; 2:8; ซึ่งรวมการปฏิบัติทุกอย่างที่ความเมตตากรุณาเรียกร้อง

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย