Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

การรับฟังพระวาจาและนำไปปฏิบัติ

        16พี่น้องที่รัก อย่าหลงผิด  17ของประทานทุกอย่างที่ดีและบริบูรณ์ย่อมมาจากเบื้องบนk ลงมาจากพระบิดาผู้ทรงสร้างความสว่างl พระองค์ไม่ทรงเปลี่ยนแปลง ไม่ทรงมีแม้แต่เงาแห่งความแปรปรวนใด ๆ

        18พระองค์พอพระทัยให้เราบังเกิดโดยพระวาจาแห่งความจริงm เพื่อให้เราเป็นดุจผลแรกในสรรพสิ่งที่ทรงสร้างnk สำเนาโบราณบางฉบับ เช่น Vet. Lat. ละ "จากเบื้องบน"

l นั่นคือผู้ทรงสร้างดวงดาว ปฐก 1:14-18; พระองค์ยังทรงเป็นแหล่งกำเนิดของแสงสว่างฝ่ายจิต เทียบ          1 ปต 2:9; 1 ยน 1:5; ภาพที่ใช้ในประโยคนี้มาจากดาราศาสตร์ สำเนาโบราณบางฉบับว่า "ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่มาจากการเคลื่อนที่ของเงา"

m "พระวาจาแห่งความจริง" ในที่นี้หมายถึงทุกสิ่งที่พระเจ้าทรงเปิดเผยให้แก่มนุษย์ ยังเรียกได้อีกว่า "กฎแห่งอิสรภาพ" หรือ "กฎสูงสุด" ดู 1:21-25; 2:8

n ยากอบพูดถึง "พระหรรษทาน" เฉพาะใน 4:6; ในที่นี้เขาพูดถึงบทบาทของ "พระหรรษทาน" ในการบังเกิดของคริสตชนโดยทางพระวาจาของพระเจ้า ยน 1:12 เชิงอรรถ j; 3:3; 1 ปต 1:23; พระวาจาของพระเจ้าสร้างประชากรของพระเจ้าในฐานะบุตรคนแรก เทียบ ฉธบ 18:4; 1 คร 15:20; วว 8:23; 16:5; พระวาจานี้ถูกปลูกฝังลงในดวงใจของมนุษย์โดยการประกาศสอนข่าวดี (ข้อ 21) และโดยความเชื่อซึ่งเป็นการยอมรับการประกาศสอนนี้ ดู 1 ธส 2:13 เชิงอรรถ d; ในที่นี้ดูเหมือนว่าเราพบหัวข้อคำสอนเตรียมผู้รับศีลล้างบาปอยู่บ้าง

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย