Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

"พระคริสตเจ้าทรงเป็นผู้ใดสำหรับข้าพเจ้า" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวงฟรังซิส ไก้ส์
“ตั้งแต่นี้ต่อไป อย่าให้ใครได้กินผลของเจ้าอีกเลย”

58. พระเยซูเจ้าทรงขับไล่บรรดาพ่อค้าออกจากพระวิหาร (มก 11:15-19)
11 15พระเยซูเจ้าเสด็จไปยังกรุงเยรูซาเล็มพร้อมกับบรรดาศิษย์ เมื่อเสด็จเข้าสู่พระวิหาร พระองค์ทรงขับไล่บรรดาคนซื้อขายในพระวิหาร ทรงคว่ำโต๊ะของคนแลกเงิน และม้านั่งของคนขายนกพิราบ 16พระองค์ไม่ทรงยอมให้ใครแบกสัมภาระเดินผ่านพระวิหาร 17พระองค์ตรัสสอนประชาชนว่า “มีเขียนไว้ในพระคัมภีร์มิใช่หรือว่า บ้านของเราจะได้ชื่อว่าบ้านแห่งการอธิษฐานภาวนาสำหรับนานาชาติ แต่ท่านทั้งหลายกลับมาทำให้เป็นซ่องโจร” 18เมื่อบรรดามหาสมณะและบรรดาธรรมาจารย์ได้ยินเรื่องนี้ ก็หาช่องทางที่จะกำจัดพระองค์ แต่เขากลัวพระองค์ เพราะประชาชนกำลังประทับใจในคำสั่งสอนของพระองค์ 19ครั้นถึงเวลาเย็น พระองค์ก็เสด็จออกจากเมืองพร้อมกับบรรดาศิษย์


a) อธิบายความหมาย
-พระเยซูเจ้าเสด็จไปยังกรุงเยรูซาเล็มพร้อมกับบรรดาศิษย์ เมื่อเสด็จเข้าสู่พระวิหาร พระองค์ทรงขับไล่บรรดาคนซื้อขายในพระวิหาร สักการบูชาที่ถวายในพระวิหารที่กรุงเยรูซาเล็มมีหลายชนิด ซึ่งเปิดโอกาสให้เกิดความต้องการสัตว์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการบูชาจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นกเขาและนกพิราบซึ่งเป็นเครื่องบูชาธรรมดาของคนยากจน ด้วยเหตุนี้ ผู้รับผิดชอบคารวกิจจึงอนุญาตให้พ่อค้าจำนวนหนึ่งที่ยอมจ่ายภาษีเข้ามาขายเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้มาแสวงบุญ โดยขายสิ่งที่จำเป็นเพื่อถวายบูชาและมีกำไรพอสมควร ในทำนองเดียวกัน เงินบริจาคในพระวิหารต้องเป็นสกุลเงินตราโบราณของชาวยิว ซึ่งเคยใช้เมื่ออาณาจักรยิวมีเอกเทศ ผู้แสวงบุญที่เดินทางมาจากแดนไกล จำเป็นต้องแลกเงินโรมันหรือกรีก ทั้งหมดนี้ช่วยชาวยิวที่เลื่อมใสศรัทธาให้ปฏิบัติหน้าที่ทางศาสนาก็จริง แต่ในอีกแง่หนึ่ง ทำให้มีพ่อค้ามากมายเป็นสาเหตุให้บริเวณพระวิหารกลายเป็นตลาด ซึ่งไม่เหมาะสมกับความศักดิ์สิทธิ์ของสถานที่

- ทรงคว่ำโต๊ะของคนแลกเงิน และม้านั่งของคนขายนกพิราบ ชาวยิวถือว่าเงินสกุลของจักรวรรดิโรมันมีมลทิน ต้องให้แลกเป็นเงินโบราณของชาวยิวซึ่งไม่มีมลทิน จึงเป็นโอกาสให้ผู้บริการมีกำไรเกินอัตรา นอกจากการบริจาคเงินด้วยความสมัครใจแล้ว ชาวยิวทุกคนยังต้องเสียภาษีประจำปี เป็นจำนวนครึ่งเหรียญ เพื่อใช้บำรุงพระวิหาร

- พระองค์ไม่ทรงยอมให้ใครแบกสัมภาระเดินผ่านพระวิหาร บางทีนักบุญมาระโกกำลังอ้างถึงบุคคลที่ต้องการเดินทางผ่านระหว่างกรุงเยรูซาเล็มกับภูเขามะกอกเทศโดยแบกสัมภาระที่ไม่เกี่ยวข้องกับคารวกิจ แต่มาใช้เส้นทางลัดบริเวณลานพระวิหาร

- พระองค์ตรัสสอนประชาชนว่า “มีเขียนไว้ในพระคัมภีร์มิใช่หรือว่า บ้านของเราจะได้ชื่อว่าบ้านแห่งการ อธิษฐานภาวนาสำหรับนานาชาติ พระเยซูเจ้าทรงอ้างข้อความจากประกาศกอิสยาห์ (อสย 56:7) เพื่อเตือนความทรงจำของผู้ฟังว่าพระวิหารเป็นบ้านของพระเจ้า ผู้ที่เข้าไปในพระวิหารก็ต้องมีเจตนาหนึ่งเดียวคือพบกับพระเจ้าและนมัสการพระองค์ “ด้วยจิตและตามความจริง” (ยน 4:23) พระเยซูเจ้าทรงขับไล่พ่อค้าออกจากพระวิหารเป็นสัญลักษณ์ของการชำระพระวิหาร และการเจิมถวายแผ่นดินและมนุษยชาติแด่พระเจ้า พระองค์จึงทรงอ้างถึงสิทธิของคนต่างศาสนาที่จะมีประสบการณ์กับพระเจ้าเช่นเดียวกับชาวยิว

- แต่ท่านทั้งหลายกลับมาทำให้เป็นซ่องโจร” ประกาศกเยเรมีห์เคยยืนอยู่ที่ประตูพระวิหาร ประณามชาวยิวร่วมสมัยเช่นนี้ด้วย (ยรม 7:11) เพราะชาวยิวร่วมสมัยปฏิบัติศาสนกิจเพียงภายนอกเป็นการปิดบังบาปของตนโดยไม่ยอมกลับใจ พระเยซูเจ้าทรงใช้ประโยคนี้เกือบทุกตัวอักษร เพื่อทรงตำหนิและกล่าวหาทุกคนที่เกี่ยวข้องกับการค้าขายที่ไม่เหมาะสมในพระวิหาร

- เมื่อบรรดามหาสมณะ หมายถึงหัวหน้าครอบครัวสมณะชั้นสูง มหาสมณะได้รับเลือกจากบุคคลในกลุ่มนี้

- และบรรดาธรรมาจารย์ หมายถึงนักกฎหมายผู้มีหน้าที่ตีความหมายและพัฒนาข้อกำหนดของธรรมบัญญัติ สั่งสอนบรรดาศิษย์และตัดสินคดี ในพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก มีเพียงครั้งเดียวที่เขา(เหล่านั้น)ไม่แสดงตนเป็นปรปักษ์กับพระเยซูเจ้า (เทียบ 12:28)

- ได้ยินเรื่องนี้ ก็หาช่องทางที่จะกำจัดพระองค์ นี่เป็นครั้งแรกที่บรรดาหัวหน้าสมณะและบรรดาธรรมาจารย์รวมหัวกันเพื่อกำจัดพระองค์ สองกลุ่มนี้พร้อมกับผู้แทนของบรรดาฟาริสีซึ่งไม่ได้กล่าวถึงในที่นี้ ก็เป็นสมาชิกของสภาสูงสุดของชาวยิว

- แต่เขากลัวพระองค์ เพราะประชาชนกำลังประทับใจในคำสั่งสอนของพระองค์ ไม่หมายความว่าประชาชนมีความเชื่อในพระเยซูเจ้า แต่เขาเหล่านั้นมีความกระตือรือร้นในพระองค์ ทั้งเพราะคำสั่งสอนและการกระทำอัศจรรย์

- ครั้นถึงเวลาเย็น พระองค์ก็เสด็จออกจากเมืองพร้อมกับบรรดาศิษย์ พระเยซูเจ้าเสด็จกลับไปหมู่บ้านเบธานีพร้อมกับบรรดาศิษย์ ซึ่งไม่มีบทบาทใดในเหตุการณ์ครั้งนี้ เขาเป็นเพียงพยานถึงสิ่งที่เกิดขึ้นและได้ยินคำเทศน์สอนของพระเยซูเจ้าเท่านั้น

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย