Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

"พระคริสตเจ้าทรงเป็นผู้ใดสำหรับข้าพเจ้า" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวงฟรังซิส ไก้ส์
“บัดนี้พวกเรากำลังจะขึ้นไปยังกรุงเยรูซาเล็ม”

53. พระเยซูเจ้าทรงทำนายครั้งที่สามถึงพระทรมาน (มก 10:32-34)
      1032บรรดาศิษย์กำลังเดินทางขึ้นไปยังกรุงเยรูซาเล็มพระเยซูเจ้าเสด็จนำเขาไปเขาต่างประหลาดใจผู้ติดตามต่างมีความกลัวพระองค์ทรงพาอัครสาวกสิบสองคนออกไปอีกครั้งหนึ่งทรงบอกเขาถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นกับพระองค์ว่า33“บัดนี้พวกเรากำลังจะขึ้นไปยังกรุงเยรูซาเล็มบุตรแห่งมนุษย์จะถูกมอบให้บรรดามหาสมณะและบรรดาธรรมาจารย์จะถูกตัดสินประหารชีวิตและถูกมอบให้คนต่างชาติ34สบประมาทเยาะเย้ยถ่มน้ำลายรดโบยตีและฆ่าเสียแต่หลังจากนั้นสามวันเขาจะกลับคืนชีพ”


a) อธิบายความหมาย
ถ้าเราเปรียบเทียบคำทำนายครั้งที่สามของพระเยซูเจ้าถึงพระทรมานกับคำทำนายครั้งก่อน (8:31; 9:31) ก็จะเห็นว่าข้อความนี้มีรายละเอียดมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับการเล่าพระทรมานของพระเยซูเจ้าในบทที่ 15 พระองค์ตรัสกับบรรดาศิษย์โดยลำพัง เช่นเดียวกับคำทำนายอื่น ๆ เพราะเขาเท่านั้นสามารถเข้าใจพระธรรมล้ำลึกเรื่องพระเมสสิยาห์ในพระบุคคลของพระเยซูเจ้าได้บ้าง

- บรรดาศิษย์กำลังเดินทางขึ้นไปยังกรุงเยรูซาเล็ม พระคัมภีร์ใช้สำนวน “ขึ้นไปยังกรุงเยรูซาเล็ม” บ่อย ๆ เพราะเมืองนี้ตั้งอยู่บนเนินเขาสูงในปาเลสไตน์ นี่เป็นครั้งแรกที่นักบุญมาระโกบอกอย่างชัดเจนว่า หลังจากพระเยซูเจ้าทรงสำแดงพระองค์อย่างรุ่งโรจน์บนภูเขาทาบอร์ ทรงออกเดินทาง (เทียบ 9:30)ข้ามแคว้นกาลิลีไปถึงแคว้นยูเดีย (10:1) โดยมีจุดมุ่งหมายที่กรุงเยรูซาเล็ม

-พระเยซูเจ้าเสด็จนำเขาไป การที่พระเยซูเจ้าเสด็จนำหน้าบรรดาศิษย์ ไม่เป็นเพียงท่าทีของผู้เลี้ยงแกะที่เดินนำหน้าฝูงแกะของตน แต่ยังแสดงท่าทีเด็ดเดี่ยวทรงพร้อมที่จะมอบพระองค์ในการรับทรมาน

- เขาต่างประหลาดใจ ผู้ติดตามต่างมีความกลัว น่าสังเกตปฏิกิริยาของบรรดาศิษย์และของประชาชน บรรดาศิษย์เพียงประหลาดใจเพราะไม่ยอมรับความคิดที่ว่า พระอาจารย์จะต้องได้รับทรมาน ส่วนคนอื่น ๆ “ผู้ติดตามพระองค์” มีความกลัว บางทีเพราะเขารู้ว่าหัวหน้าชาวยิวที่กรุงเยรูซาเล็มเป็นศัตรูกับพระเยซูเจ้า และการที่พระองค์เสด็จไปนครศักดิ์สิทธิ์อาจก่อให้เกิดเหตุการณ์น่าสะพรึงกลัว บุคคลเหล่านี้เป็นผู้แทนคริสตชนสมัยนักบุญมาระโก เขาติดตามพระคริสตเจ้าอย่างเหนียมอายและลังเลใจ แต่ยังหลงเสน่ห์ในพระองค์ ส่วนบรรดาศิษย์ยังติดตามพระองค์ไป ซื่อสัตย์ต่อคำยืนยันของนักบุญเปโตรที่ประกาศว่า “ข้าพเจ้าทั้งหลายได้สละทุกสิ่งและติดตามพระองค์แล้ว” (10:28)

- พระองค์ทรงพาอัครสาวกสิบสองคนออกไปอีกครั้งหนึ่ง พระเยซูเจ้าทรงสั่งสอนบรรดาศิษย์เท่านั้นต่อไปเป็นพิเศษ ทรงเปิดเผยเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นกับพระองค์ให้เขารู้ เพราะเขาเท่านั้นได้รับรู้พระธรรมล้ำลึกเรื่องพระทรมานของพระองค์อยู่แล้ว (เทียบ 8:31)

- ทรงบอกเขาถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นกับพระองค์ว่า“บัดนี้พวกเรากำลังจะขึ้นไปยังกรุงเยรูซาเล็ม จากพฤติกรรมของพระเยซูเจ้าปรากฏชัดเจนว่า พระองค์ทรงทราบล่วงหน้าที่จะทรงต้องรับทรมาน และทรงตัดสินพระทัยแน่วแน่ปฏิบัติภารกิจช่วยมนุษย์ให้รอดพ้นจนสำเร็จลุล่วงไป คือจะเป็นพระเมสสิยาห์ตามพระประสงค์ของพระบิดาเจ้า

- บุตรแห่งมนุษย์ ในพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก พระเยซูเจ้าเท่านั้นทรงใช้สำนวนภาษาเซมิติกนี้ เพื่อกล่าวถึงพระองค์เอง (2:28; 8:31, 38; 9:9, 12, 31;10:45;13:26; 14:21, 41, 62) เป็นสำนวนที่เราพบในหนังสือดาเนียลเมื่อพูดถึงบุคคลที่จะต้องถูกมอบในเงื้อมมือของผู้เบียดเบียน ก่อนที่จะได้รับอำนาจเกียรติยศและสิริมลคลเฉพาะพระพักตร์พระเจ้า สำนวนนี้ยังชวนให้คิดถึงภาพลักษณ์ของผู้รับใช้ที่รับทรมานในหนังสือของประกาศกอิสยาห์(เทียบ อสย52:13 –53:12)

- จะถูกมอบให้บรรดามหาสมณะและบรรดาธรรมาจารย์ ตามความคิดของประกาศกอิสยาห์ บุตรแห่งมนุษย์จะถูกมอบให้มนุษย์ คือการรับทรมานของพระองค์เป็นส่วนหนึ่งในแผนการของพระบิดาเจ้า คำประกาศนี้จะเป็นจริงเมื่อยูดาสมอบพระเยซูเจ้าแก่บรรดาสมณะ (เทียบ 14:10, 41, 53) และคนเหล่านั้นมอบพระองค์แก่ปีลาต (15:1, 10) แล้วปีลาตมอบพระองค์แก่บรรดาทหาร (เทียบ 15:15)

- จะถูกตัดสินประหารชีวิต และถูกมอบให้คนต่างชาติสบประมาทเยาะเย้ย ถ่มน้ำลายรด โบยตี และฆ่าเสีย นี่เป็นการสรุปลำดับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น เมื่อพระเยซูเจ้าจะทรงรับทรมานแสดงว่าพระองค์จะทรงอยู่ในเงื้อมมือของมนุษย์เหมือนสิ่งของที่ผ่านจากมือหนึ่งไปสู่อีกมือหนึ่งพระองค์จะทรงถูกทุกคนสบประมาทเยาะเย้ยและเหยียบย่ำ การที่หัวหน้าชาวยิวมอบพระองค์ให้คนต่างชาติยิ่งแสดงว่า เขาสบประมาทและดูหมิ่นพระองค์มากยิ่งขึ้น เพราะชาวยิวหลายคนเชื่อว่าพระองค์เป็นพระเมสสิยาห์ นี่เป็นชะตากรรมเลวร้ายที่สุด ซึ่งอาจเกิดขึ้นกับผู้ที่พระเจ้าทรงส่งมา คือถูกมอบให้แก่คนต่างศาสนาที่ไม่มีความเชื่อ อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์นี้แสดงว่าพระเยซูเจ้าไม่ทรงถูกชาวยิวปฏิเสธเท่านั้น แต่มนุษย์ทุกคนไม่ยอมรับอีกด้วย

- แต่หลังจากนั้นสามวัน เขาจะกลับคืนชีพ” เช่นเดียวกับคำทำนายของพระเยซูเจ้าครั้งก่อน ๆ ถึงการรับทรมาน พระองค์องค์ทรงตรัสล่วงหน้าถึงการกลับคืนพระชนมชีพ แต่ในครั้งนี้เพิ่มวลีที่ว่า “หลังจากนั้นสามวัน” เพื่อแสดงว่าพระเจ้าจะทรงเปลี่ยนแปลงสถานการณ์อย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม ต่างจากคำทำนายครั้งก่อน ๆ นักบุญมาระโกไม่บันทึกปฏิกิริยาใด ๆ ของบรรดาศิษย์ บางทีอาจเพราะว่าเขาไม่ต่อต้านพระองค์และไม่ตั้งคำถามอีกต่อไปแล้ว เพราะพระวาจาของพระองค์ครั้งนี้ชัดเจนมาก การที่พระองค์ทรงตั้งพระทัยแน่วแน่ที่จะทรงรับทรมาน และความรู้ล่วงหน้าเกี่ยวกับอนาคตเป็นที่ประทับใจของผู้อ่าน

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย