Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

"พระคริสตเจ้าทรงเป็นผู้ใดสำหรับข้าพเจ้า" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวงฟรังซิส ไก้ส์
“ทุกคนจะถูกดองด้วยเกลือและไฟ”

49.บำเหน็จรางวัลและการชักนำผู้อื่นให้ทำบาป(มก 9:41-50)
9 41”ผู้ใดให้น้ำท่านดื่มเพียงแก้วหนึ่งเพราะท่านเป็นคนของพระคริสตเจ้าเราบอกความจริงกับท่านว่าเขาจะได้บำเหน็จรางวัลอย่างแน่นอน”


42”ผู้ใดเป็นเหตุให้คนธรรมดาๆที่มีความเชื่อเหล่านี้ทำบาปถ้าเขาจะถูกผูกคอด้วยหินโม่ถ่วงในทะเลก็ยังดีกว่ากระทำดังกล่าว43ถ้ามือข้างหนึ่งของท่านเป็นเหตุให้ท่านทำบาปจงตัดมันทิ้งเสียท่านจะเข้าสู่ชีวิตนิรันดรโดยมีมือข้างเดียวยังดีกว่ามีมือทั้งสองข้างแต่ต้องตกนรกในไฟที่ไม่รู้ดับ(44)45ถ้าเท้าข้างหนึ่งของท่านเป็นเหตุให้ท่านทำบาปจงตัดมันทิ้งเสียท่านจะเข้าสู่ชีวิตนิรันดรโดยมีเท้าข้างเดียวยังดีกว่ามีเท้าทั้งสองข้างแต่ถูกโยนลงนรก

(46)47ถ้าตาข้างหนึ่งของท่านเป็นเหตุให้ท่านทำบาปจงควักมันออกเสียท่านจะเข้าสู่พระอาณาจักรของพระเจ้าโดยมีตาข้างเดียวยังดีกว่ามีตาทั้งสองข้างแต่ต้องถูกโยนลงนรก48ที่นั่นหนอนไม่รู้ตายไฟไม่รู้ดับ49เพราะทุกคนจะถูกดองด้วยเกลือและไฟ50เกลือเป็นสิ่งดีแต่ถ้าเกลือจืดท่านจะนำสิ่งใดมาทำให้เกลือเค็มได้อีกจงมีเกลือไว้ในท่านเถิดและจงอยู่อย่างสันติกับผู้อื่น”
a)    อธิบายความหมาย
ข้อความนี้ดูเหมือนรวมพระวาจาหลายประโยคของพระเยซูเจ้าไว้ด้วยกันโดยบังเอิญ แต่ถ้าวิเคราะห์ความคิดนี้อย่างละเอียดก็เห็นว่าน่าจะมีโครงสร้างดังต่อไปนี้ พระวาจาในข้อแรกกล่าวถึงการแสดงความใจดีต่อศิษย์ของพระองค์ เป็นการรับใช้ผู้อื่นรูปแบบหนึ่ง พระวาจาตอนต่อ ๆ มากล่าวถึงการชักชวนผู้อื่นให้ทำบาป เป็นกิจการตรงกันข้ามกับการรับใช้ดังนั้นพระเยซูเจ้าจึงทรงเชิญชวนเราให้วินิจฉัยว่าจะต้องตัดสิ่งที่เป็นเหตุให้ผู้อื่นทำบาป เช่น มือเท้าตา เพื่อจะไม่ต้องทิ้งชีวิตลงไปในไฟนรก คำว่าไฟชวนให้คิดถึงพระจิตเจ้า ผู้ประทานเกลือซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของพระปรีชาญาณ ที่ช่วยเราให้ดำเนินชีวิตอย่างสันติกับผู้อื่น น่าสังเกตว่า สำเนาโบราณฉบับดีที่สุดละเว้นข้อ 44 และ 46 เพราะมีเนื้อหาซ้ำกับข้อ 48 คือ “ที่นั่นหนอนไม่รู้ตาย ไฟไม่รู้ดับ”

-“ผู้ใดให้น้ำท่านดื่มเพียงแก้วหนึ่ง”พระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมัทธิวเสริมว่าน้ำที่ให้ผู้อื่นดื่มนั้นเป็นน้ำเย็น(เทียบ มธ 10:42)บุคคลใดยอมรับใช้ผู้อื่นแม้ในเรื่องเล็กๆ น้อยๆ โดยมีเจตนาที่ดีก็จะได้รับบำเหน็จรางวัลจากพระเจ้า นักบุญมาระโกคงจะคิดว่า ผู้ปฏิบัติเช่นนี้อาจหมายถึงคนที่ไม่เป็นศิษย์ของพระเยซูเจ้า ทั้งไม่เป็นศัตรูกับพระองค์และกับบรรดาศิษย์

-เพราะท่านเป็นคนของพระคริสตเจ้า ประโยคนี้ชวนให้คิดถึงสำนวนที่นักบุญเปาโลใช้บ่อย ๆ ว่า “พวกท่านเป็นของพระคริสตเจ้า” (1 คร  3:23; เทียบ รม 8:9; 1 คร:1:12; 2 คร 10:7)ต้นฉบับภาษากรีกใช้ว่า “ในนามที่ท่านเป็นคนของพระคริสตเจ้า” บางคนจึงแปลว่า “ในนามของเราเพราะท่านเป็นคนของพระคริสตเจ้า” ดังนั้น วลีที่ว่า “เพราะท่านเป็นคนของพระคริสตเจ้า” ทำให้ วลี “ในนาม” มีความหมายชัดเจนขึ้นคือ  เพราะความเคารพรักต่อพระคริสตเจ้า ผู้ทรงส่งบรรดาศิษย์ออกไปปฏิบัติภารกิจการประกาศข่าวดีทั่วโลก

-เราบอกความจริงกับท่านว่า เขาจะได้บำเหน็จรางวัลอย่างแน่นอน”พระเยซูเจ้าจะทรงระลึกถึงผู้กระทำเช่นนี้ในวันพิพากษา (เทียบ มธ 25:31-46)

-“ผู้ใดเป็นเหตุให้...ทำบาป ในพระคัมภีร์ “เหตุให้ทำบาป” ไม่เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีหรือการกระทำที่น่ารังเกียจแต่ตามรากศัพท์เดิมหมายถึงอุปสรรค ตาข่าย(เทียบ สดด 124:7) หินขวางทางที่ทำให้ล้มลง(เทียบ อสย 8:14-15) หรือหินที่ทำให้สะดุด (รม 9:33; เทียบ 1 ปต 2:8)

-คนธรรมดาๆ ที่มีความเชื่อเหล่านี้ “คนธรรม ๆ” ในพระวาจานี้คงจะเป็นบุคคลเดียวกับภาพ “เด็กเล็ก ๆ ” ที่พระองค์ทรงใช้ก่อนหน้านั้น(9:37) หมายถึงผู้ต่ำต้อย ผู้ต้องการความช่วยเหลือหรือต้องการผู้นำ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บุคคลผู้ที่ขาดวุฒิภาวะในการตัดสินใจด้วยตนเอง เขาจึงพร้อมเสมอที่จะรับอิทธิพล ถ้อยคำและแบบอย่างจากผู้อื่นได้อย่างง่ายดายเพราะเป็นผู้ไม่มีความเชื่อที่มั่นคง ส่วนผู้ทำบาปต่อเขาและทำร้ายมโนธรรมที่อ่อนไหวก็ทำบาปต่อพระคริสตเจ้าด้วย(เทียบ 1 คร 8:12)  

-ถ้าเขาจะถูกผูกคอด้วยหินโม่ถ่วงในทะเลก็ยังดีกว่ากระทำดังกล่าว“หินโม่”แปลตามตัวอักษรได้ว่า ”หินโม่ที่ใช้ลาลาก” เป็นหินก้อนใหญ่ที่ตั้งอยู่ในโรงสีและลาลากเป็นวงกลมตามเข็มนาฬิกา เมื่อชาวโรมันเข้าปกครองปาเลสไตน์ก็นำการประหารชีวิตด้วยวิธีถ่วงนักโทษให้จมลงในน้ำ โดยผูกหินก้อนใหญ่ไว้ที่คอ

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย