Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

"พระคริสตเจ้าทรงเป็นผู้ใดสำหรับข้าพเจ้า" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวงฟรังซิส ไก้ส์
“ถ้าผู้ใดอยากติดตามเรา ”

42. เงื่อนไขในการติดตามพระคริสตเจ้า(3)
-ในยุคของคนไม่ซื่อสัตย์และชั่วร้ายนี้ “คนไม่ซื่อสัตย์” แปลตามตัวอักษรได้ว่า “การเป็นชู้ นอกใจ” เป็นคำที่มาจากข้อเขียนของบรรดาประกาศก และเราพบบ่อย ๆ ทั้งในพันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่บรรดาประกาศกมองความสัมพันธ์ของพระยาห์เวห์กับอิสราเอลในภาพการแต่งงาน เสนอภาพประชากรอิสราเอลเป็นเจ้าสาวของพระยาห์เวห์

และทุกครั้งที่เขาไม่ซื่อสัตย์ต่อคำสัญญาที่ให้ไว้กับเจ้าบ่าวโดยล่วงละเมิดกฎหมายของพันธสัญญาและหลงไปนับถือรูปเคารพก็ได้ชื่อว่า “เป็นชู้” พระเยซูเจ้าทรงกล่าวถึงยุคพระเมสสิยาห์เป็นเหมือนงานมงคลสมรสเช่นกัน และตรัสถึงพระองค์เองว่าทรงเป็นเสมือนเจ้าบ่าว

- บุตรแห่งมนุษย์ก็จะอับอายเพราะเขา เหตุผลอีกประการหนึ่งที่เราไม่ต้องอับอายเพราะพระคริสตเจ้าและข่าวดีก็คือ เพื่อเราจะเป็นที่รู้จักของพระเยซูเจ้าเมื่อพระองค์จะเสด็จมาในฐานะบุตรแห่งมนุษย์ผู้ทรงพระสิริรุ่งโรจน์ จำเป็นที่พระเยซูเจ้าทรงรับทรมาน แต่สักวันหนึ่งพระองค์จะเสด็จมาพิพากษามนุษย์ทุกคน และจะทรงบันดาลให้ผู้ที่อับอายเพราะพระองค์ในโลกนี้ถูกขจัดตลอดไป การอับอายเพราะพระองค์จึงเท่ากับว่า รักษาชีวิตของตนเพียงในโลกนี้ พระองค์จึงทรงเตือนเราให้ตัดสินใจเลือกชีวิตฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง  

- เมื่อพระองค์จะเสด็จมาในพระสิริรุ่งโรจน์ของพระบิดาพร้อมกับบรรดาทูตสวรรค์ผู้ศักดิ์สิทธิ์ด้วยเช่นเดียวกัน”บุตรแห่งมนุษย์ผู้จะเสด็จมาอย่างรุ่งโรจน์คือพระเยซูเจ้า ผู้ทรงสมควรได้รับพระสิริรุ่งโรจน์เดียวกับพระบิดา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อพระองค์จะทรงพิพากษามนุษย์ทุกคนในวันสิ้นพิภพ

- พระองค์ยังตรัสกับบรรดาศิษย์อีกว่า นี่เป็นสูตรที่นักบุญมาระโกใช้บ่อย ๆ (เทียบ 2:27; 4:11,13; 6:10; 7:14; 8:34) เพื่อแยกพระวาจาที่เขาได้อ้างมาก่อนออกจากข้อความที่จะอ้างต่อไป แม้พระวาจานี้พระองค์อาจจะได้ตรัสในสถานการณ์อื่น

- เราบอกความจริงกับท่านว่า นี่เป็นสูตรที่พระเยซูเจ้าทรงใช้เมื่อทรงเปิดเผยความจริงสำคัญแก่มนุษย์ทุกคน เพื่อเชิญชวนให้ตั้งใจฟังพระวาจาที่กำลังตรัส (เทียบ 3:28; 8:12) และเพื่อแสดงความแน่นอนของความจริงนั้น

- บางท่านที่ยืนอยู่ที่นี่จะไม่ลิ้มรสความตาย “ลิ้มรสความตาย” เป็นสำนวนภาษาอาราเมอิกที่ใช้ในความหมายเดียวกันกับ “ตาย” (เทียบ มธ 16:28; ลก 9:27; ยน 8:52; ฮบ 2:9; 8:34)

- จนกว่าจะเห็นพระอาณาจักรของพระเจ้ามาถึงพร้อมด้วยพระอานุภาพ” ตั้งแต่สมัยปิตาจารย์มีความคิดหลากหลายในการอธิบายพระวาจานี้ แม้ในปัจจุบันก็ยังไม่มีนักพระคัมภีร์ผู้ใดอธิบายความหมายได้อย่างเป็นที่ยอมรับของทุกคน ปัญหาอยู่ที่ว่าคำ “พระอาณาจักรของพระเจ้า” ในบริบทนี้หมายหมายอะไร แน่นอนไม่หมายถึงขบวนการที่เกิดจากการเทศน์สอนและการกระทำอัศจรรย์ของพระเยซูเจ้า เพราะขบวนการนี้เป็นที่ปรากฏต่อสายตาของทุกคนไม่ใช่เพียงบางคน พระอาณาจักรนี้ก็ไม่ใช่การเสด็จมาอย่างรุ่งโรจน์ของพระเยซูเจ้าเมื่อสิ้นพิภพ เพราะไม่มีพระวาจาอื่นใดที่ยืนยันว่าการเสด็จมาอย่างรุ่งโรจน์นี้จะเกิดขึ้นเร็ว ๆ นี้ บางคนจึงคิดว่าพระเยซูเจ้าคงหมายถึงการสำแดงความรุ่งโรจน์ของพระองค์บนภูเขาทาบอร์ ซึ่งนักบุญมาระโกจะเล่าในข้อต่อไป (เทียบ 9:2-8) นักพระคัมภีร์ปัจจุบันบางคนคิดว่าหมายถึงการกลับคืนพระชนมชีพของพระเยซูเจ้า บางคนคิดว่าการที่กรุงเยรูซาเล็มถูกทำลาย และอีกบางคิดว่าการเผยแผ่ของพระศาสนจักรอย่างรวดเร็วและเข้มแข็งในยุคของบรรดาอัครสาวก ไม่ว่าจะตีความหมายพระวาจานี้อย่างไรก็เป็นเพียงคำทำนายถึงอนาคตเพื่อให้กำลังใจแก่ผู้ฟังเท่านั้น

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย