Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

"พระคริสตเจ้าทรงเป็นผู้ใดสำหรับข้าพเจ้า" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวงฟรังซิส ไก้ส์
“ท่านเห็นอะไรไหม ”

40. เปโตรประกาศความเชื่อ(2) 

-ขณะทรงพระดำเนิน ในภาคนี้ (8:27-10:52) นักบุญมาระโกจะเตือนผู้อ่านบ่อย ๆ ว่า พระเยซูเจ้าทรงสั่งสอนบรรดาศิษย์ “ขณะทรงพระดำเนิน” (เทียบ 9:33-34; 10:17, 32, 46, 52) เพื่อเน้นว่า บรรดาศิษย์ไม่เพียงต้องเดินด้วยอากัปกิริยาฝ่ายกายเท่านั้น แต่ต้องก้าวเดินฝ่ายจิตอีกด้วยแม้เขาจะเข้าใจคำสั่งสอนของพระเยซูเจ้าอย่างช้า ๆ และด้วยความยากลำบาก คำถามของพระองค์ชี้ให้บรรดาศิษย์รู้ว่าทรงรอคอยให้เขาก้าวหน้าในความเข้าใจเรื่องใด- พระองค์ตรัสถามบรรดาศิษย์ว่า “คนทั้งหลายว่าเราเป็นใคร” พระเยซูเจ้าทรงสนพระทัยว่าประชาชนคิดอย่างไรเกี่ยวกับพระองค์ ตั้งแต่แรกเริ่มของศาสนบริการประชาชนประหลาดใจอย่างมากในการกระทำของพระองค์และเคยถามกันว่า “นี่มันเรื่องอะไร เป็นคำสั่งสอนแบบใหม่ที่มีอำนาจ เขาสั่งแม้กระทั่งปีศาจและมันก็เชื่อฟัง” (1:27)บัดนี้ บรรดาศิษย์ทูลรายงานความคิดเห็นของประชาชนที่สรุปการไตร่ตรองของตน

- เขาทูลตอบว่า “บ้างว่าเป็นยอห์นผู้ทำพิธีล้าง บ้างว่าเป็นประกาศกเอลียาห์ บ้างก็ว่าเป็นประกาศกองค์หนึ่ง” บรรดาศิษย์ทูลรายงานความคิดเห็นเหมือนที่นักบุญมาระโกเล่าว่าเป็นความคิดเห็นของประชาชนที่ทูลรายงานต่อกษัตริย์เฮโรดอันทิปาส (เทียบ 6:14-16) ตั้งแต่เวลานั้นจนถึงบัดนี้ แม้พระเยซูเจ้าทรงทวีขนมปังเลี้ยงประชาชนจำนวนมาก และทรงทำอัศจรรย์รักษาผู้ป่วยจากโรคร้ายแรง ประชาชนจึงไม่ได้เปลี่ยนแปลงความคิดเกี่ยวกับพระคริสตเจ้าเลย เป็นความคิดที่มองพระองค์ในแง่บวกว่า ทรงเป็นบุคคลที่พระเจ้าทรงส่งมาเพื่อเตรียมการเสด็จมาของพระเมสสิยาห์ผู้จะทรงสถาปนาพระอาณาจักรของกษัตริย์ดาวิดอีกครั้งหนึ่ง ในความคิดของเขา พระเยซูเจ้าทรงเป็นเพียงประกาศกผู้หนึ่งเช่นเดียวกับประกาศกเอลียาห์ (เทียบ 9:11-13) หรือนักบุญยอห์น ผู้ทำพิธีล้าง (เทียบ 1:7-8) น่าสังเกตว่า พระเยซูเจ้าไม่ทรงวิพากษ์วิจารณ์ความคิดเห็นดังกล่าว แต่ทรงตั้งถามอย่างหนักแน่นแก่บรรดาศิษย์

- พระองค์ตรัสถามอีกว่า “ท่านล่ะ ว่าเราเป็นใคร” การที่พระเยซูเจ้าทรงตั้งคำถามถึง 2 ครั้งโดยแยกความคิดเห็นของประชาชนทั่วไปจากความคิดเห็นของบรรดาศิษย์ แสดงว่าพระองค์ทรงมีความสัมพันธ์พิเศษกับเขา ซึ่งมีประสบการณ์กว้างขวางและลึกซึ้งกับพระเยซูเจ้ามากกว่าผู้อื่น

- เปโตรทูลตอบว่า “พระองค์คือพระคริสตเจ้า” คำตอบของนักบุญเปโตรแตกต่างอย่างสิ้นเชิงจากคำตอบของประชาชน เขาคิดว่าพระเยซูเจ้าไม่ทรงเป็นเพียงประกาศกองค์หนึ่งที่กำลังเตรียมการเสด็จมาของพระเมสสิยาห์ แต่เป็นพระคริสตเจ้า หมายถึงพระเมสสิยาห์นั่นเอง คือกษัตริย์พระองค์สุดท้ายและถาวรของประชากรที่พระเจ้าทรงส่งมาเพื่อประทานชีวิตที่สมบูรณ์ คำว่า “พระคริสตเจ้า” มาจากภาษากรีกหมายถึง “ผู้รับเจิม” คือพระเมสสิยาห์ในภาษาฮีบรู เพราะในวัฒนธรรมของชาวยิวกษัตริย์ทรงขึ้นครองราชย์โดย วิธีการเจิม (เทียบ 1 ซมอ 10:1; 16:13; 1 พกษ 1:39; 19:15-16) ชาวยิวหลายคนเชื่อพระสัญญาในพันธสัญญาเดิมเกี่ยวกับพระเมสสิยาห์ เขาจึงรอคอยกษัตริย์ดังกล่าว บัดนี้ นักบุญเปโตรยืนยันว่า พระเจ้าทรงส่งพระเมสสิยาห์แก่ชาวอิสราเอลแล้วคือพระเยซูเจ้า ผู้ทรงเปิดเผยความจริงนี้ในพระวาจาและกิจการของพระองค์

- พระองค์ทรงกำชับบรรดาศิษย์มิให้กล่าวเรื่องเกี่ยวกับพระองค์แก่ผู้ใด คำยืนยันของนักบุญเปโตรที่ว่า พระเยซูเจ้าเป็นพระคริสตเจ้าหรือพระเมสสิยาห์อาจจะทำให้ชาวยิวเข้าใจผิดพระเยซูเจ้าเองไม่ทรงเคยใช้พระนาม “พระเมสสิยาห์” อ้างถึงพระองค์เพราะชาวยิวที่ได้ยินพระนามนี้เข้าใจในความหมายกษัตริย์ในด้านการเมืองการปกครอง ผู้เสด็จมาต่อสู้กับศัตรูทำให้ประชากรอิสราเอลเป็นอิสระ พระเยซูเจ้าไม่ทรงเป็นเช่นนั้น จึงทรงกำชับบรรดาศิษย์ไม่ให้เรียกพระองค์เป็นพระเมสสิยาห์ จนกว่าจะทรงเปิดเผยความลับเรื่อง “บุตรแห่งมนุษย์” แก่บรรดาศิษย์ว่าเป็นพระเมสสิยาห์ผู้ทรงรับทรมานและสิ้นพระชนม์ 

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย