Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

"พระคริสตเจ้าทรงเป็นผู้ใดสำหรับข้าพเจ้า" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวงฟรังซิส ไก้ส์
“คนยุคนี้จะไม่ได้รับเครื่องหมายอย่างใดเลย ”

37. ชาวฟาริสีขอเครื่องหมายจากฟ้า (มก 8:11-13)

        811ชาวฟาริสีเข้ามาโต้เถียงกับพระองค์ ขอให้ทรงแสดงเครื่องหมายจากฟ้าเพื่อทดสอบ 12พระองค์ถอนพระทัยลึกๆ ตรัสว่า “คนยุคนี้แสวงหาเครื่องหมายอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่ออะไร เราบอกความจริงกับท่านว่า คนยุคนี้จะไม่ได้รับเครื่องหมายอย่างใดเลย”13แล้วพระองค์ทรงแยกจากคนเหล่านั้น เสด็จลงเรือข้ามไปอีกฟากหนึ่ง


a)    อธิบายความหมาย
              ข้อความนี้ดูเหมือนไม่ต่อเนื่องจากเรื่องที่ได้เล่ามาแล้ว สิ่งที่นักบุญมาระโกทำให้เรื่องนี้เชื่อมโยงกันคือพระเยซูเจ้าจากทศบุรี ดินแดนคนต่างศาสนาทรงข้ามทะเลสาบมายังแผ่นดินของชาวยิว เพราะโดยปกติ จะพบชาวฟาริสีได้เฉพาะในดินแดนของชาวยิวเท่านั้น น่าสังเกตความแตกต่างระหว่างเรื่องอัศจรรย์ที่พระเยซูเจ้าทรงทวีขนมปังและการที่ชาวฟาริสีไม่มีความเชื่อจึงเรียกร้องให้พระเยซูเจ้าทรงทำอัศจรรย์ยิ่งใหญ่ เรื่องตรงกันข้ามนี้ต้องการเน้นปัญหาที่แท้จริงของมนุษย์ทุกคนคือความเชื่อ

            ตั้งแต่เหตุการณ์นี้นักบุญมาระโกจะไม่เล่าอัศจรรย์ที่พระเยซูเจ้าทรงกระทำอีกต่อไป นอกจาก 3 เรื่องนี้คือพระเยซูเจ้าทรงรักษาคนตาบอดที่เมืองเบธไซดา(8:22-26)  ทรงรักษาเด็กถูกปีศาจสิง(9:14-29)  และทรงรักษาบารทิเมอัสคนตาบอดที่เมืองเยรีโค(10:46-52)  เท่านั้น

- ชาวฟาริสีเข้ามาโต้เถียงกับพระองค์ นักบุญมาระโกเคยบอกผู้อ่านแล้วว่า ชาวฟารีสีเป็นศัตรูกับพระเยซูเจ้า (7:1, 5)แต่บัดนี้ เขามั่นใจมากยิ่งขึ้นที่จะมีชัยชนะเหนือพระองค์ เขาต้องการเรียกร้องเครื่องหมายอัศจรรย์จากพระเยซูเจ้า และมั่นใจว่าพระองค์จะทรงกระทำไม่ได้ ทรงต้องอับอาย และประชาชนจะสูญเสียความเชื่อถือในพระองค์

- ขอให้ทรงแสดงเครื่องหมายจากฟ้า เครื่องหมายอัศจรรย์จะต้องมีลักษณะโดดเด่นน่าประทับใจคือพระเจ้าจากสวรรค์เท่านั้นที่ทรงกระทำได้โดยปราศจากการกระทำใด ๆของมนุษย์ เหมือนในพันธสัญญาเดิมเมื่อพระองค์ทรงเลี้ยงชาวอิสราเอลด้วยมานา น่าสังเกต ชาวฟารีสีไม่ปฏิเสธว่าพระเยซูเจ้าทรงทำปาฏิหาริย์บางอย่าง เช่น ทรงรักษาผู้ป่วยทรงขับไล่ปีศาจจากผู้ถูกสิง แต่เขาตีความหมายว่ากิจการเหล่านี้ไม่ได้แสดงถึงพระอานุภาพของพระเจ้าและไม่พิสูจน์ว่าพระเยซูเจ้าเป็นพระเมสสิยาห์ที่ชาวยิวรอคอย แต่ตัดสินว่าการกระทำของพระเยซูเจ้ามาจากพลังของปีศาจนั่นเอง (3:22)
 
- เพื่อทดสอบ เจตนาของชาวฟารีสีคือต้องการทำให้พระเยซูเจ้าทรงอับอายต่อหน้าประชาชนผู้ชมเชยและยินดีฟังคำเทศน์สอนของพระองค์ ในพระคัมภีร์การทดสอบมีความหมายว่า ต้องการทำให้ผู้อื่นลำบากใจ เพราะต้องเผชิญหน้ากับการเลือกที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ในกรณีนี้ชาวฟาริสีคิดว่าไม่ว่าพระเยซูเจ้าจะทรงเลือกทำอย่างไรเขาก็สามารถทำให้พระองค์เสียหน้าอย่างแน่นอนและประชาชนจะมองพระองค์ในแง่ลบ

- พระองค์ถอนพระทัยลึกๆ สำนวนนี้แสดงว่า พระเยซูเจ้าทรงรู้สึกเสียพระทัยต่อชาวยิวที่มีใจหยาบแข็งกระด้างไม่ยอมเชื่อคำสั่งสอนของพระองค์

- ตรัสว่า “คนยุคนี้แสวงหาเครื่องหมายอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่ออะไร คนยุคนี้หมายถึงชาวฟารีสีพร้อมกับประชาชนที่ยอมรับการสั่งสอนของเขาและต่อต้านพระเยซูเจ้ากับบรรดาศิษย์ พระองค์ทรงใช้คำว่า “ยุคนี้” เพื่อเน้นว่าเป็นคนร่วมสมัยและยังเป็นการมองในแง่ลบ

- เราบอกความจริงกับท่านว่า เป็นวิธีตรัสของพระเยซูเจ้าเมื่อทรงยืนยันความจริงที่สำคัญ ดังที่เราพบบ่อย ๆ ในพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญยอห์น นักบุญมาระโกเคยใช้วลีนี้ครั้งหนึ่งแล้ว (3:28)

- คนยุคนี้จะไม่ได้รับเครื่องหมายอย่างใดเลย” เป็นประโยคที่แสดงการสาบานอย่างแน่วแน่คือ พระองค์ทรงปฏิเสธอย่างเด็ดขาดที่จะตอบสนองคำขอร้องของชาวฟารีสีเพราะอัศจรรย์ที่พระเยซูเจ้าทรงกระทำก็แสดงพอสมควรถึงพระอานุภาพที่มาจากพระเจ้าอยู่แล้วเพื่อจะตัดสินว่าพระองค์คือพระเมสสิยาห์ที่พระเจ้าทรงส่งมา แต่ผู้ที่ต่อต้านไม่ยอมรับการกระทำของพระเยซูเจ้าไม่ยอมรับการเป็นพยานของพระองค์จึงไม่มีประโยชน์ที่จะได้รับเครื่องหมายอัศจรรย์อีกประการหนึ่ง พระองค์จึงตัดสินพระทัยอย่างเด็ดขาดที่จะไม่ให้เครื่องหมายอีกต่อไป

- แล้วพระองค์ทรงแยกจากคนเหล่านั้น เสด็จลงเรือข้ามไปอีกฟากหนึ่ง  พระเยซูเจ้าเสด็จลงเรือข้ามไปอีกฟากหนึ่งของทะเลสาบในดินแดนที่ทรงเคยทวีขนมปัง การที่พระเยซูเจ้าทรงแยกจากประชาชนเหล่านั้นแสดงถึงการต่อต้านกับชาวกาลิลี เพราะอีกฟากหนึ่งของทะเลสาบก็หมายถึงทศบุรีไม่ใช่แคว้นกาลิลี ในโครงสร้างของพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโกพระเยซูเจ้าจะไม่เสด็จกลับมาเทศนาสั่งสอนในแคว้นกาลิลีอีกต่อไป จะเพียงเสด็จผ่านเพื่อไปยังแคว้นยูเดียและจะประทับอยู่ที่นั่นจนถึงสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน

b) ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
1.    เรามักจะเรียกร้องให้พระเจ้าทรงชี้เครื่องหมายใหม่ในชีวิต เราต้องการมีความมั่นใจว่า พระองค์ทรงการสิ่งใดจากเรา แต่การเรียกร้องเช่นนี้ทำให้เราแยกตัวออกจากพระเจ้ามากกว่าที่จะทำให้เราอยู่ใกล้ชิดกับพระองค์ พระองค์ประทานศีลมหาสนิทแก่เราและพอพระทัยให้เรารับด้วยความรู้คุณ เราไม่มีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องเครื่องหมายอื่น ๆ ที่แสดงความรักของพระองค์และความเอาพระทัยใส่เราเป็นความหวาดระแวงและการไม่ยอมเชื่อเท่าที่ควรของเราที่ทำให้พระองค์ต้องเสียพระทัย เพราะพระองค์ทรงรักเรา

2.การเรียกร้องเครื่องหมายจากสวรรค์เป็นการทดสอบสำหรับพระเยซูเจ้าด้วย เพราะถ้าพระองค์ทรงตอบสนองการเรียกร้องนั้น พระองค์ก็จะทรงฝ่าฝืนพระภารกิจที่ต้องนอบน้อมเชื่อฟังพระบิดาเจ้า ความเชื่อที่เรียกร้องให้พระเจ้าทรงกระทำบางสิ่งบางอย่างความเชื่อที่ไม่ยอมเสี่ยงและไม่อยากทุ่มเทชีวิตของตน เป็นการจำกัดอิสรภาพของพระเจ้า เป็นการบังคับพระองค์ให้ทรงกระทำในสิ่งที่เราต้องการ แต่ถ้าเป็นเช่นนี้เราก็ไม่มีความเชื่อ พระเจ้าจึงไม่ประทานสิ่งที่เราวอนขอ

3.เราควรวอนขอพระองค์ให้ประทานความสามารถที่จะมองเห็นความรักของพระองค์ในกิจการประจำวัน พระองค์ทรงให้เครื่องหมายต่าง ๆ ในชีวิต เพียงเราจะต้องมีสายตาที่มองเห็นและสังเกตว่า ไม่มีสิ่งใดที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญ พระเจ้าทรงคุ้มครองชีวิตของเราด้วยพระญาณเอื้ออาทร

4.เมื่อชาวฟาริสีขอเครื่องหมายอัศจรรย์พระเยซูเจ้าถอนพระทัยลึก ๆ เราควรถามตนเองว่า เราพร้อมที่จะรับความจริงที่พระวรสารและพระเจ้าทรงเปิดเผยหรือไม่ เพราะจะง่ายมากที่ใจของเราไม่ยอมรับความจริงที่ตนเองไม่ชอบ ทุกครั้งที่เราเข้าใจว่าความจริงนั้นเรียกร้องสิ่งใหม่จากเรา ความเห็นแก่ตัวของเราก็ต่อต้านทันที เพราะรู้สึกว่าถูกคุกคาม เราจะหาเหตุผลเพื่อจะไม่ต้องเชื่อ และทุกครั้งที่ทำเช่นนี้ เราต้องคิดว่าพระเยซูเจ้าถอนพระทัยลึก ๆ เพราะการกระทำของเราด้วย

5.พระเยซูเจ้าทรงแยกจากคนเหล่านั้น เหตุการณ์นี้อาจเกิดขึ้นกับเราด้วย เมื่อเราโต้เถียงกับพระเจ้า พระองค์ก็จะทรงละทิ้งเรา เราต้องมีใจที่จะแสวงหาพระองค์ เปิดรับพระประสงค์ของพระองค์ วอนขอให้พระองค์ทรงชี้แจงพระประสงค์เพื่อปฏิบัติตาม มิใช่เพื่อหลีกเลี่ยงและทำตามใจชอบของตนเอง

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย