Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

"พระคริสตเจ้าทรงเป็นผู้ใดสำหรับข้าพเจ้า" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวงฟรังซิส ไก้ส์
“ทรงบิขนมปังส่งให้บรรดาศิษย์”

30. อัศจรรย์การทวีขนมปังครั้งแรก (3)
b) ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
1.    การที่ประชาชนเดินติดตามพระเยซูเจ้าไปยังที่เปลี่ยวแสดงว่า พระองค์ทรงมีเสน่ห์อย่างน่าอัศจรรย์ที่ดึงดูดความสนใจผู้อื่น คริสตชนควรเปิดใจต้อนรับพระองค์และมีจิตสำนึกว่า เสน่ห์นี้มีอิทธิพลเหนือตน เขามีความผูกพันกับพระองค์ไม่เพียงเพราะเหตุผลทางสติปัญญาหรือจริยธรรมเท่านั้น แต่ด้วยจิตใจและความรู้สึกทางอารมณ์ เพื่อมีความสนิทสัมพันธ์ส่วนตัวด้วยความรักกับพระองค์ คริสตชนจึงมีหน้าที่ขจัดอุปสรรคและเปิดทางให้ผู้อื่นมีโอกาสเข้ามาสัมผัสกับพระองค์ และไม่ดับแสงแห่งความมีเสน่ห์ของพระคริสตเจ้า  


2.    ประชาชนมากมายที่มาพบพระเยซูเจ้าคงอยู่ในสภาพจิตใจที่ไม่มีความสุขและผิดหวัง เขาจึงแสวงหาและรอคอยบางสิ่งบางอย่าง แม้อาจจะไม่รู้อย่างชัดเจนว่าสิ่งนั้นคืออะไร อะไรทำให้เขาไม่สบายใจและผิดหวัง อะไรคือความปรารถนาและการรอคอยของเขา พระเยซูเจ้าไม่ทรงดูหมิ่นหรือไม่สนพระทัยคนเหล่านี้ ตรงกันข้ามพระองค์ทรงเอาพระทัยใส่ ทรงทราบว่าประชาชนรอคอยสิ่งใดและทรงตอบสนองความต้องการของเขา สำหรับเรา อะไรทำให้ไม่มีความสุขและผิดหวัง

3.    นักบุญมาระโกบรรยายภาพใหญ่ ๆ 2 ภาพคือ ภาพประชาชนตั้งใจฟังพระวาจาและนั่งห้อมล้อมพระเยซูเจ้า และภาพประชาชนห้อมล้อมพระองค์และนั่งรับประทานอาหารในงานเลี้ยง พระเยซูเจ้าจึงทรงเป็นทั้งผู้เลี้ยงแกะและศูนย์กลางทรงอำนาจของความสนิทสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียว

        1)    พระเยซูเจ้าพอพระทัยสั่งสอนประชาชนเพื่อทรงสร้างและรักษาชุมนุมให้อยู่ร่วมกัน เป็นภาพของผู้เลี้ยงที่นำพาแกะของตนและชี้หนทางถูกต้องเพื่อหลีกเลี่ยงเส้นทางตาบอดและหน้าผา ปราศจากผู้นำ เราทุกคนคงปฏิบัติตามแรงผลักดันของความเห็นแก่ตัว ไม่ยอมร่วมมือกับผู้อื่น ไม่มีความเห็นอกเห็นใจกัน มีแต่การชิงดีชิงเด่นและการต่อต้านซึ่งกันและกัน คำสอนของพระเยซูเจ้าช่วยเราให้เข้าใจพระเจ้าอย่างถูกต้อง รวมทั้งความหมายแท้ของชีวิตมนุษย์เพื่อเราจะรู้จักปฏิบัติได้อย่างถูกต้องในสถานการณ์ต่าง ๆ ของชีวิต คำสอนของพระเยซูเจ้าเป็นของประทานยิ่งใหญ่ที่พระองค์ทรงมอบแก่เรา  

         2)    พระเยซูเจ้ายังทรงเอาพระทัยใส่ความต้องการที่จำเป็นสำหรับชีวิตของประชาชนอีกด้วย เป็นภาพของผู้เลี้ยงที่นำแกะของตนไปยังสายน้ำและทุ่งหญ้าเขียวชอุ่ม งานเลี้ยงที่พระองค์ทรงจัดไว้ไม่หมายความว่า ตั้งแต่เวลานี้เป็นต้นไปพระองค์จะทรงตอบสนองความต้องการที่จำเป็นสำหรับชีวิตมนุษย์ เมื่อพระเยซูเจ้าทรงให้ประชาชนกลับไปบ้าน เขาจะต้องทำงานและจัดหาสิ่งที่จำเป็นด้วยตนเอง อย่างไรก็ตาม อัศจรรย์การทวีขนมปังเป็นเครื่องหมายแสดงถึงชุมชนยิ่งใหญ่ที่มีความยินดีและสงบสุข เพราะมีพระเยซูเจ้าทรงเป็นศูนย์กลาง พระองค์ทรงพระประสงค์ที่จะมีความสนิทสัมพันธ์กับทุกคนและที่จะรวบรวมเขาทั้งหลายให้เป็นชุมชนแท้จริง ซึ่งยังเป็นเครื่องหมายล่วงหน้าของชุมชนที่ร่วมถวายบูชาขอบพระคุณและของชุมชนนิรันดรร่วมกับพระเยซูเจ้าและพระเจ้า

4.    ความคิดของพระเยซูเจ้าแตกต่างกันมากจากความคิดของบรรดาศิษย์ เขาพูดถึงการซื้ออาหาร ถ้าไม่มีเงินก็จะจัดหาอาหารเลี้ยงประชาชนจำนวนมากเช่นนี้ไม่ได้ ประชาชนแต่ละคนจึงต้องไปจัดการด้วยตนเอง แต่สำหรับพระเยซูเจ้าประเด็นไม่ใช่เรื่องการซื้ออาหาร เป็นความหิวโหยของประชาชน พระองค์ทรงเน้นความรับผิดชอบของผู้ที่มีบางอย่างให้แบ่งปันแก่ผู้ที่ไม่มีอะไรเลย การรู้จักแบ่งปันสิ่งที่เรามีจะเป็นโอกาสทวีศักยภาพ ทุกคนจะได้มีอาหารกินจนอิ่ม ถ้าเราพยายามช่วยผู้อื่นให้มีอาหารกินจนอิ่ม ทุกคนก็จะได้มีอาหารกินจนอิ่มด้วย พระเยซูเจ้าทรงเป็นผู้ริเริ่มการกระทำ แต่ยังทรงใช้บรรดาศิษย์ให้ร่วมมือกับพระองค์ด้วย อากัปกิริยาของพระเยซูเจ้าชวนเราให้คิดว่า พระองค์ทรงเป็นอาหารแท้ที่บิออกเพื่อเลี้ยงมนุษย์ทุกคน

5.    เราก็เช่นเดียวกับบรรดาศิษย์ เมื่อต้องเผชิญหน้ากับภารกิจยากลำบากหรือภารกิจที่เรียกร้องการเสียสละมากมาย เราจะพึ่งเพียงพละกำลังของตน จะพึ่งสิ่งที่เรามีอยู่ สิ่งที่จะซื้อได้ หรือจะไว้วางใจพระเจ้าโดยเปิดใจรับวิธีคิดที่แตกต่างจากความคิดของตน  ถ้าเรายอมมอบสิ่งเล็กน้อยที่มีแด่พระเยซูเจ้า สิ่งนั้นก็เพียงพอสำหรับพระองค์เพื่อจะทรงทำอัศจรรย์ได้ 

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย