Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

"พระคริสตเจ้าทรงเป็นผู้ใดสำหรับข้าพเจ้า" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวงฟรังซิส ไก้ส์
“พระองค์ทรงแปลกพระทัยที่เขาเหล่านั้นไม่มีความเชื่อ”

25. พระเยซูเจ้าเสด็จกลับมาที่เมืองนาซาเร็ธ (2 )
-บรรดาศิษย์ติดตามไปด้วย พระเยซูเจ้าทรงพระประสงค์ให้บรรดาศิษย์รู้เห็นเหตุการณ์ทุกอย่างที่เกิดขึ้น เพื่อทรงอบรมเขา และสักวันหนึ่งเขาจะเรียนรู้ว่าจะต้องปฏิบัติตนอย่างไรในสถานการณ์ที่ถูกประชาชนปฏิเสธไม่ยอมรับเขาเช่นเดียวกับพระองค์

                                                      
-ครั้นถึงวันสับบาโต เป็นวันที่ชาวยิวจะต้องอธิษฐานภาวนาและรับฟังคำสั่งสอนทางศาสนา ปกติเหตุการณ์ทั้งสองอย่างจะปฏิบัติในศาลาธรรม พระเยซูเจ้าพอพระทัยที่จะร่วมกิจกรรมนี้และทรงฉวยโอกาสเพื่อประกาศข่าวดี เพราะทุกคนผู้มีความรู้อาจจะใช้สิทธิที่จะตักเตือนผู้เข้าร่วมกิจกรรมในศาลาธรรมได้

-พระองค์ทรงเริ่มสั่งสอนในศาลาธรรม ศาลาธรรมที่เมืองนาซาเร็ธเป็นสถานที่ซึ่งพระเยซูเจ้าทรงคุ้นเคยตั้งแต่เยาว์วัย ในวันธรรมดาทรงเรียนหนังสือโดยใช้พระคัมภีร์และทุกวันสับบาโตทรงร่วมการอธิษฐานภาวนาและฟังพระวาจาเพื่อนำมาปฏิบัติในชีวิตประจำวัน พระองค์ทรงเรียนรู้ที่จะปฏิบัติพระคัมภีร์ด้วยความรักเยี่ยงบุตรต่อพระบิดาเจ้า เพราะทุกอย่างที่บันทึกไว้ในพระคัมภีร์เป็นพระวาจาของพระบิดา

-ผู้ฟังจำนวนมากต่างประหลาดใจ น่าสังเกตว่า นักบุญมาระโกไม่สนใจที่จะบอกว่าเนื้อหาของการเทศน์สอนคืออะไร ไม่บอกว่าพระองค์ทรงอ่านข้อความจากหนังสือเล่มใดหรือทรงบรรยายอย่างไร เขาเพียงสนใจปฏิกิริยาของประชาชนดังที่เกิดครั้งก่อนที่เมืองคาเปอร์นาอุม (1:22) ทุกคนต่างประหลาดใจเมื่อเห็นพระเยซูเจ้าทรงเปิดเผยอำนาจในการรักษาผู้ถูกปีศาจสิง

-และพูดว่า “เขาเอาเรื่องทั้งหมดนี้มาจากไหน ปรีชาญาณที่เขาได้รับมานี้คืออะไร อะไรคืออัศจรรย์ที่สำเร็จด้วยมือของเขา คำถามสามประเด็นนี้เกี่ยวข้องกับพระชนมชีพทั้งหมดของพระเยซูเจ้าไม่เพียงคำสั่งสอนในวันสับบาโต ชาวนาซาเร็ธรู้จักพระเยซูเจ้าดี เขารู้ถึงกิจการของพระองค์และคงจะเป็นพยานเห็นอัศจรรย์บางประการแล้ว เขาประหลาดใจในสิ่งไม่ธรรมดาของพระองค์ แต่เขาไม่สามารถคิดว่าสิ่งเหล่านี้มาจากผู้ใด ชาวนาซาเร็ธเป็นตัวอย่างของผู้ที่มีตาแต่มองไม่เห็น มีหูแต่ไม่ได้ยิน ดังที่นักบุญมาระโกเล่าใน 4:12

-คนนี้เป็นช่างไม้ ส่วนนักบุญมัทธิวบันทึกว่าคนนี้เป็น “ลูกของช่างไม้” (มธ 13:55)  คำว่า “ช่างไม้” เป็นคำแปลจากคำภาษากรีกว่า tekton ซึ่งมีความหมายกว้างมากกว่าช่างไม้ สำหรับคนโบราณหมายถึง “ช่าง” ทุกอาชีพ เช่น ช่างไม้ ช่างโลหะ ผู้เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้างหรือกรรมกรก็ว่าได้ ชาวนาซาเร็ธจึงรู้สึกแปลกใจที่เห็นว่าพระเยซูเจ้า ซึ่งเป็นเพียงกรรมกรและฆราวาสคนหนึ่งทรงมีปรีชาญาณที่จะอธิบายพระคัมภีร์อย่างลึกซึ้งและทรงมีอำนาจทำอัศจรรย์

-ลูกนางมารีย์  เป็นครั้งเดียวที่เราพบว่าชื่อพระมารดาของพระเยซูเจ้าคือ “มารีย์” ตามความคิดของชาวยิวและคนตะวันออกกลางมักจะอ้างถึงชื่อของบิดาไม่ใช่ชื่อของมารดา ดังนั้น การที่บอกว่า "ลูกนางมารีย์"  จึงทำให้ผู้เชี่ยวชาญพระคัมภีร์หลายคนแปลกใจมาก เขาจึงพยายามหาเหตุผลว่าทำไมนักบุญมาระโกจึงไม่เขียนว่า "ลูกโยเซฟ" บางคนอธิบายง่าย ๆ ว่า นักบุญโยเซฟอาจตายไปแล้ว  ชาวนาซาเร็ธจึงอ้างถึงแม่ที่ยังมีชีวิตอยู่กับพระเยซูเจ้าในขณะนั้น ความคิดนี้ก็เป็นได้ แต่ตามธรรมเนียมชาวยิวคนใดคนหนึ่งจะมีวลีตามชื่อของตน "บุตรของ....ชื่อบิดา" อยู่เสมอตลอดชีวิตของตน แม้ในกรณีที่บิดาเสียชีวิตแล้ว

    บางคนยังคิดว่านักบุญมาระโกต้องเน้นเป็นทางอ้อมว่า พระเยซูเจ้าทรงบังเกิดจากพระมารดาพรหมจารี เขาจึงหลีกเลี่ยงไม่พูดถึง “บิดา” ของพระเยซูเจ้า ถ้าเป็นเช่นนี้  ก็หมายความว่านี่เป็นความคิดของนักบุญมาระโก ไม่ใช่ความคิดของชาวนาซาเร็ธในเวลานั้น ผู้เชี่ยวชาญพระคัมภีร์อีกบางคนคิดว่า ชาวนาซาเร็ธเรียกพระเยซูเจ้าว่า "ลูกนางมารีย์"  เพื่อดูหมิ่นพระองค์ว่าเป็นลูกไม่มีพ่อ แต่ทัศนะเช่นนี้เป็นความคิดที่เกินความเป็นจริงและไม่มีหลักฐานในบริบท

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย