Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

"พระคริสตเจ้าทรงเป็นผู้ใดสำหรับข้าพเจ้า" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวงฟรังซิส ไก้ส์
“ตกใจกลัวเช่นนี้ทำไม ท่านยังไม่มีความเชื่อหรือ ”

22. พระเยซูเจ้าทรงทำให้พายุสงบ ( 3 )
b) ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
             1. สถานการณ์ของบรรดาศิษย์ที่อยู่ในเรือขณะเกิดพายุ ชี้ให้เข้าใจสถานการณ์ของเราทุกคน ชีวิตมนุษย์ถูกคุกคามอยู่เสมอ เราอยู่ห่างจากความตายเพียงเล็กน้อยเท่านั้น เปรียบเหมือนกับท่อนไม้ที่เปราะบางหักง่าย  เราพยายามปกปิดและลืมสถานการณ์เช่นนี้พยายามควบคุมพลังต่าง ๆ ที่เป็นอันตรายและทำลายเรา และพยายามรักษาชีวิตให้มีสุขภาพดีประสบความสำเร็จและมีความสุขมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ อย่างไรก็ตาม ความอ่อนแอพื้นฐานของมนุษย์ยังคงอยู่ตลอดไป เราทุกคนต้องตาย เราไม่มีอำนาจที่จะชนะสภาพเช่นนี้ได้เลย

 
              2. บรรดาศิษย์ไม่อยู่โดดเดี่ยวในเรือ พระเยซูเจ้าประทับอยู่ด้วย แต่พระองค์ทรงบรรทมหลับ ไม่ทรงกระทำสิ่งใด บรรดาศิษย์จึงปลุกพระองค์ พระเยซูเจ้าทรงลุกขึ้น ทรงบังคับลมให้หยุด แล้วทรงวิจารณ์พฤติกรรมของบรรดาศิษย์ว่า "ตกใจกลัวเช่นนี้ทำไม ท่านยังไม่มีความเชื่อหรือ" หลายครั้งเราลืมว่าพระเยซูเจ้าประทับอยู่กับเราเราอาจจะรู้สึกผิดหวังเพราะพระองค์ทรงนิ่งเฉยเมื่อเราความช่วยเหลือ ไม่ทรงตอบสนองสิ่งที่เราปรารถนา หลายครั้งเราอาจจะทูลพระองค์ว่า "ไม่สนพระทัยที่ข้าพเจ้ากำลังจะตายอยู่แล้วหรือ" เราอยู่ในอันตรายที่จะพูดเช่นนี้บ่อย ๆ เพราะลืมพระเยซูเจ้า ไม่เชื่อว่าพระองค์ประทับอยู่ในชีวิตและสนพระทัยเรา เราจึงพยายามจัดการปัญหาต่าง ๆ โดยไม่คำนึงถึงพระองค์ โดยแท้จริงแล้ว เป็นพระวาจาของพระเจ้าซึ่งช่วยเราให้ชนะความกลัวต่าง ๆ เพราะเราเชื่อว่าพระเจ้าประทับอยู่กับเรา ทรงบังคับพายุของชีวิตให้สงบ และทรงบันดาลให้เรือของชีวิตบรรลุถึงฝั่งอย่างรวดเร็ว

              3. พระเยซูเจ้าทรงช่วยบรรดาศิษย์ให้มีความเชื่อที่ไร้ขอบเขต และให้เข้าใจพระบุคคลของพระองค์ ความเชื่อเปรียบได้กับการเดินทาง คริสตชนแท้จริงเป็นผู้มีความเชื่อไร้ขอบเขตในพระคริสตเจ้า เพราะเขาเข้าใจว่า พระคริสตเจ้าทรงเป็นผู้ใด พระองค์ทรงเป็นผู้ที่พระบิดาเจ้าทรงส่งมา พระเยซูเจ้าทรงปฏิบัติตามคำสั่สอนที่ทรงประกาศ ความเชื่อแท้จริงชนะความสงสัยและความกลัว เพราะไว้วางใจในความรักและพระอานุภาพของพระเยซูเจ้า ความเชื่อแท้จริงไม่เน้นว่าพระองค์จะทรงต้องปฏิบัติตามที่เราวอนขอ แต่ยอมปล่อยให้พระองค์ทรงตัดสินพระทัยแทนเรา เพราะเราไว้วางใจในพระองค์ มอนตนไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์ ดังที่พระเยซูเจ้าทรงบรรทมหลับในเรือ เพราะความไว้วางใจในพระบิดาเจ้า

              4. การเดินทางของบรรดาศิษย์ในความเชื่อดังกล่าว ไม่เป็นการเดินทางที่สะดวกสบาย แต่เป็นการเดินทางอย่างช้า ๆ และยากลำบาก มีทั้งเดินไปข้างหน้าและถอยหลังเพราะความล้มเหลว เป็นการเดินทางที่เรียกร้องความเพียรทน อย่างไรก็ตาม นี่เป็นการเดินทางที่ถูกต้อง เราจำเป็นต้องยอมรับและปฏิบัติตามด้วยความมุ่งมั่นโดยขอความช่วยเหลือจากพระเยซูเจ้าว่า“ข้าแต่พระเจ้า ข้าพเจ้าเชื่อ โปรดทรงช่วยความเชื่อเล็กน้อยของข้าพเจ้าด้วยเถิด”(เทียบ มก 9:24)

             5. การบรรทมหลับของพระเยซูเจ้ายังเป็นเครื่องหมายแสดงความรู้สึกของมนุษย์ในกรณีพิเศษ เมื่อรู้สึกว่าพระเจ้าทรงอยู่ห่างไกลมาก เราอาจจะอธิษฐานภาวนาขอพระองค์ให้ทรงช่วยเหลือไม่ทรงทอดทิ้งเราซึ่งเป็นประสบการณ์เช่นเดียวกับพระเยซูเจ้าเมื่อทรงถูกตรึงบนไม้กางเขน พระองค์ทรงรู้สึกว่าพระบิดาเจ้าทรงทอดทิ้งพระองค์ ผู้มีประสบการณ์เช่นนี้ยากที่จะมีจิตใจสงบ เพียงผู้มีความเชื่อและความไว้ในความรักของพระเจ้าเท่านั้น ไม่ใช่มีความไว้วางใจในมนุษย์ก็จะทำให้จิตใจสงบ นี่เป็นการทดลองความเชื่อของเรา

             6. พระเยซูเจ้าทรงอบรมสั่งสอนบรรดาศิษย์เช่นนี้เมื่อประทับอยู่ในเรือเป็นการส่วนตัว ซึ่งไม่หมายความว่า พระองค์ทรงละเลยที่จะเทศนาสั่งสอนประชาชนส่วนรวมโดยทรงเล่าอุปมาเรื่องต่าง ๆ  แต่เมื่อประทับอยู่ส่วนตัวกับบรรดาศิษย์ก็ทรงอธิบายความหมายของอุปมาเหล่านั้น ทำให้บรรดาศิษย์มีประสบการณ์อยู่ใกล้ชิดกับพระองค์ ในอนาคต เขาเหล่านั้นจะเป็นพยานถึงกิจการและคำสั่งสอนของพระเยซูเจ้า เขาจะไม่สอนเพียงทฤษฏีเท่านั้น แต่จะประกาศประสบการณ์ชีวิตชิดสนิทกับพระเยซูเจ้าเราก็เช่นกันต้องมีประสบการณ์ชีวิตชิดสนิทกับพระองค์ เพื่อจะเป็นพยานถึงพระองค์อย่างแท้จริง

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย