Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

"พระคริสตเจ้าทรงเป็นผู้ใดสำหรับข้าพเจ้า" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวงฟรังซิส ไก้ส์
“บางเมล็ดตกในที่ดินดี จึงงอกขึ้น เติบโต และเกิดผล”

16.  อุปมาเรื่องผู้หว่าน (มก 4:1-9)
1พระเยซูเจ้าทรงเริ่มสั่งสอนที่ริมทะเลสาบอีกครั้งหนึ่ง ประชาชนจำนวนมากมาชุมนุมห้อมล้อมพระองค์จนต้องเสด็จลงไปประทับบนเรือในทะเลสาบ ส่วนประชาชนทั้งหมดอยู่บนฝั่ง  2พระองค์ทรงสอนเขาหลายเรื่องเป็นอุปมา ในการสอนนั้น พระองค์ตรัสว่า  3“จงฟังเถิด ชายคนหนึ่งออกไปหว่านเมล็ดพืช  4ขณะที่เขากำลังหว่านอยู่นั้น บางเมล็ดตกอยู่ริมทางเดิน นกก็จิกกินจนหมด  5บางเมล็ดตกบนพื้นหินที่มีดินอยู่เล็กน้อย ก็งอกขึ้นทันทีเพราะดินไม่ลึก  6แต่เมื่อดวงอาทิตย์ขึ้น ก็ถูกแดดเผา และเหี่ยวแห้งไปเพราะไม่มีราก  7บางเมล็ดตกในพงหนาม ต้นหนามก็ขึ้นคลุมมันไว้ จึงไม่เกิดผล  8บางเมล็ดตกในที่ดินดี จึงงอกขึ้น เติบโต และเกิดผลสามสิบเท่าบ้าง หกสิบเท่าบ้าง ร้อยเท่าบ้าง”  9แล้วพระองค์ตรัสว่า “ใครมีหูสำหรับฟัง ก็จงฟังเถิด”

a)    อธิบายความหมาย
นักบุญมาระโกได้เสนอภาพของพระเยซูเจ้าในฐานะพระอาจารย์ตั้งแต่แรกเริ่มว่า พระองค์ไม่ทรงเป็นเหมือนอาจารย์อื่น ๆ  (เทียบ 1:22) อย่างไรก็ตาม เขาบันทึกกิจการของพระเยซูเจ้ามากกว่าพระวาจาของพระองค์ ผู้อ่านได้ติดตามพระองค์บนถนนในแคว้นกาลิลี ตามชายทะเลสาบ ในศาลาธรรม ในเมืองหรือในบ้าน เรียนรู้ที่จะมองประชาชนดังที่พระองค์ทรงเห็น การเป็นศิษย์ของพระเยซูเจ้าหมายความว่าเรียนรู้การดำเนินชีวิตแบบใหม่ โดยปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระเจ้า กิจการของพระองค์ล้วนแสดงความเมตตากรุณาต่อผู้ป่วยและผู้ถูกปีศาจสิง ช่วยเขาให้พ้นจากโรคภัยและปีศาจ พระองค์ยังทรงให้อภัยแก่คนบาป แต่ผู้อ่านยังไม่พบคำปราศรัยของพระองค์เลย เวลานี้นักบุญมาระโกบันทึกคำปราศรัยของพระองค์เป็นครั้งแรก คือข้อความ  4:1-34 ซึ่งอาจแบ่งได้ดังต่อไปนี้ ก) บทนำสั้น ๆ (4:1-2) ข) อุปมาเรื่องผู้หว่าน (4:3-9) ค) การสนทนาระหว่างพระเยซูเจ้ากับบรรดาศิษย์  (4:10-25) ง) อุปมาอีกสองเรื่อง (4:26-32) จ) บทสรุปสั้น ๆ  (4:33-34)

- พระเยซูเจ้าทรงเริ่มสั่งสอน
นักบุญมาระโกบอกเราว่า การสั่งสอนเป็นกิจการสำคัญของพระเยซูเจ้า เป็นวิธีปกติเพื่อปฏิบัติภารกิจเปิดเผยพระบิดาเจ้า โดยทั่วไปแล้ว พระองค์ทรงสั่งสอนในศาลาธรรม (เทียบ 1:21-22; 6:2) แต่เมื่อมีประชาชนจำนวนมากก็ทรงสั่งสอนที่กลางแจ้ง ทรงยินดีใช้ธรรมชาติกว้างขวางเป็นฉาก (เทียบ 2:13) เราได้อ่านแล้วว่า พระเยซูเจ้าทรงประกาศข่าวดีเรื่องพระอาณาจักรของพระเจ้าอย่างชัดเจนและสมเหตุสมผล แต่การยอมรับพระอาณาจักรขึ้นอยู่กับปฏิกริยาของผู้ฟัง คือประชาชนจำนวนมาก บรรดาศิษย์ ชาวฟาริสี หรือพระประยูรญาติของพระเยซูเจ้า เช่น เมื่อพระองค์ทรงทำอัศจรรย์รักษาคนอัมพาตให้หาย และทรงอภัยบาปเขาในที่สาธารณะต่อหน้าประชาชนมากมาย บรรดาธรรมจารย์พูดอ้างถึงพระเยซูเจ้าว่า "เขากล่าวดูหมิ่นพระเจ้า" (2:7) เมื่อพระเยซูเจ้าเสวยพระกระยาหารร่วมกับคนบาป บรรดาธรรมจารย์ถามศิษย์ของพระองค์ว่า "ทำไมอาจารย์ของท่านกินอาหารกับคนเก็บภาษีและคนบาป" (2:16) เมื่อพระเยซูเจ้าทรงรักษาชายมือลีบในศาลาธรรมชาวฟาริสีและผู้นิยมกษัตริย์เฮโรดปรึกษากันว่าจะกำจัดพระองค์ได้อย่างไร (เทียบ 3:1-6) เมื่อพระองค์ทรงสำแดงอำนาจขับไล่ปีศาจ บรรดาธรรมจารย์ที่มาจากกรุงเยรูซาเล็มพูดว่า "เขามีปีศาจเบเอลเซบูลสิงอยู่" (3:22) พระประยูรญาติของพระองค์คิดว่าทรงเสียพระสติ (3:21) จึงดูเหมือนว่า การประกาศพระอาณาจักรของพระเจ้าประสบความล้มเหลว แต่พระเยซูเจ้าไม่ทรงเห็นด้วย เพราะเหตุการณ์เหล่านี้ในพระชนมชีพของพระองค์ก็เป็นพระอาณาจักรของพระเจ้านั่นเอง พระองค์ทรงเป็นเหมือนเมล็ดพืชที่ตกบนริมทางเดิน บนพื้นหินที่มีดินอยู่เล็กน้อยและในพงหนาม ทรงได้รับทรมานและสิ้นพระชนม์ แต่จะทรงเกิดผลมากมายด้วยการกลับคืนพระชนมชีพ พระองค์จึงทรงอธิบายความหมายนี้ของพระอาณาจักรโดยทรงเริ่มสั่งสอนแบบใหม่ เพื่อทรงเชิญชวนผู้ฟังให้ยอมรับพระอาณาจักรของพระเจ้า

- ที่ริมทะเลสาบอีกครั้งหนึ่ง
พระเยซูเจ้าทรงเทศน์สอนและประกาศข่าวดีที่ริมทะเลสาบกาลิลีก่อนหน้านี้แล้ว (เทียบ 1:16; 2:13; 3:7) บัดนี้พระองค์เสด็จออกมาจากบ้านที่พระประยูรญาติรออยู่ข้างนอก

- ประชาชนจำนวนมากมาชุมนุมห้อมล้อมพระองค์ นักบุญมาระโกมีจุดประสงค์ชี้แจงว่าประชาชนที่มีความกระตือรือร้นต้องการฟังพระเยซูเจ้ามีจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ

- จนต้องเสด็จลงไปประทับบนเรือในทะเลสาบ ส่วนประชาชนทั้งหมดอยู่บนฝั่ง สำนวนในต้นฉบับภาษากรีกค่อนข้างแปลก แปลตามตัวอักษรว่า "เสด็จลงเรือ ประทับบนทะเล"  นักบุญมาระโกใช้สำนวนนี้เพื่อเน้นว่า พระเยซูเจ้าผู้เดียวประทับบนเรือในทะเลสาบ ขณะที่ประชาชนบนฝั่งนั่งเรียงรายเป็นครึ่งวงกลมเฉพาะพระพักตร์พระองค์ เป็นภาพที่สง่างามของพระเยซูเจ้าและเป็นภาพที่งดงามของทิวทัศน์โดยรอบ

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย