Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

"พระคริสตเจ้าทรงเป็นผู้ใดสำหรับข้าพเจ้า" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวงฟรังซิส ไก้ส์
“พระเยซูเจ้าจึงทรงแต่งตั้งอัครสาวกสิบสองคนให้อยู่กับพระองค์”

14. พระเยซูเจ้าทรงแต่งตั้งอัครสาวกสิบสองคน (มก 3:13-19 )
           313พระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นไปบนภูเขา ทรงเรียกผู้ที่พระองค์ทรงต้องการให้มาพบ   เขาเหล่านั้นก็มาเฝ้าพระองค์  14พระองค์จึงทรงแต่งตั้งอัครสาวกสิบสองคนcให้อยู่กับพระองค์ และเพื่อจะทรงส่งเขาออกไปเทศน์สอน  15โดยให้มีอำนาจขับไล่ปีศาจด้วย  16อัครสาวกสิบสองคนที่ทรงแต่งตั้ง คือ ซีโมน พระองค์ทรงตั้งชื่อใหม่ให้เขาว่า “เปโตร”  17ยากอบบุตรของเศเบดี และยอห์น น้องชายของยากอบ พระองค์ทรงตั้งชื่อให้สองพี่น้องนี้ว่า “โบอาแนรเกส” ซึ่งแปลว่า “ลูกฟ้าร้อง”  18อันดรูว์ ฟิลิป บารโธโลมิว มัทธิว  โทมัส ยากอบบุตรของอัลเฟอัส ธัดเดอัส ซีโมนจากกลุ่มชาตินิยม  19และยูดาสอิสคาริโอท ต่อมายูดาสผู้นี้ได้ทรยศต่อพระองค์
a) อธิบายความหมาย
             ข้อความก่อนหน้านี้ (3:7-12) นักบุญมาระโกเล่าศาสนบริการของพระเยซูเจ้าโดยสังเขปว่าประสบความสำเร็จพอสมควร คนจำนวนมากได้ติดตามพระองค์ บัดนี้ นักบุญมาระโกเล่าต่อไปอีกว่า พระเยซูเจ้าทรงแก้ปัญหาที่ต้องเผชิญเพื่อภารกิจของพระองค์จะคงอยู่ต่อไปเมื่อเสด็จสู่สวรรค์แล้ว

             พระเยซูเจ้าจึงทรงเลือกบางคนให้เป็นแกนนำประชากรใหม่ของพระเจ้าเพราะทรงทราบว่า ประชาชนจะมีความกระตือรือนร้นต่อพระองค์อย่างต่อเนื่องไม่ได้ จึงทรงเลือกบางคนให้มารับรู้ข่าวดีที่ทรงประกาศ เพื่อเข้าใจคำสอนอย่างชัดเจนและสวามิภักดิ์ต่อพระองค์จนกล้าที่จะประกาศข่าวดีต่อไป

 -พระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นไปบนภูเขา เราไม่รู้ว่าภูเขาในที่นี้หมายถึงภูเขาลูกใด แต่เนื่องด้วยนักบุญมาระโกเพิ่งเล่าว่าพระเยซูเจ้าทรงเทศนาสั่งสอนริมฝั่งทะเลสาบกาลิลีใกล้เมืองคาเปอรนาอุม ดังนั้น คงจะต้องเป็นเนินเขาที่เรียกว่า “ภูเขาแห่งความสุขแท้จริง” ดังที่นักบุญมัทธิวเล่าใน 5:1 และนักบุญลูกาเล่าใน 6:12

น่าสังเกตว่าพระเยซูเจ้าทรงทำสิ่งผิดปกติ เพราะทุกวันพระองค์ทรงเทศนาสั่งสอนริมทะเลสาบ แต่วันนั้นทรงขึ้นบนภูเขาเหมือนโมเสสไปรับบทบัญญัติจากพระเจ้า แสดงว่าทรงมีพระประสงค์ที่จะทรงแยกพระองค์ออกจากกิจการและสถานที่ประจำวัน เพื่อจะทรงอยู่ใกล้ชิดกับพระบิดาเจ้ามากยิ่งขึ้น

ในพระคัมภีร์ ภูเขาเป็นสถานที่ที่พระเจ้าทรงเปิดเผยพระองค์และพระประสงค์ ในเวลาเดียวกันยังเป็นสถานที่ซึ่งมนุษย์อยู่ใกล้ชิดกับพระบิดาเจ้ามากยิ่งขึ้น ดังที่เราจะอ่านต่อไปว่าพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นไปบนภูเขาเพื่ออธิษฐานภาวนา (มก 6:46) และเพื่อทรงสำแดงความรุ่งโรจน์ (มก 9:2)

- ทรงเรียกผู้ที่พระองค์ทรงต้องการให้มาพบ  ครั้งนี้พระเยซูเจ้าไม่ทรงขึ้นไปบนภูเขาเพื่ออธิษฐานภาวนาเพียงพระองค์เดียว มีบรรดาศิษย์ที่ได้เริ่มทำงานกับพระองค์ (3:9) และคงจะต้องเป็นจำนวนหลายคน (2:15) พระเยซูเจ้าทรงเลือกเพียงผู้ที่ทรงต้องการให้มาพบ ไม่ใช่บรรดาศิษย์เป็นผู้เสนอตนให้เป็นสมาชิกในกลุ่มอัครสาวก 12 คน แต่เป็นพระเยซูเจ้าผู้ทรงเรียกเขา การกระทำเช่นนี้แสดงอิสรภาพของพระเยซูเจ้าเพราะการเรียกมาจากพระองค์ เป็นการริเริ่มที่แสดงความรักที่พระองค์ประทานให้เปล่า ไม่ใช่เป็นการตอบแทนมนุษย์ เพราะไม่คำนึงถึงคุณลักษณะของผู้ที่ถูกเรียกแต่เป็นพระประสงค์ของพระองค์

- เขาเหล่านั้นก็มาเฝ้าพระองค์ ผู้ที่ถูกเรียกก็ตอบสนองการเรียกทันทีโดยไม่มีเงื่อนไข

- พระองค์จึงทรงแต่งตั้งอัครสาวกสิบสองคน นักบุญมาระโกเน้นเหตุการณ์นี้เป็นพิเศษ เพราะวลี“ทรงแต่งตั้งอัครสาวกสิบสองคน” ถ้าแปลตามตัวอักษรได้ว่า “ทรงสร้างสิบสองและทรงเรียกเขาอัครสาวก” หมายถึงการสร้างสิ่งใหม่คือ ทรงสร้างกลุ่มของบรรดาศิษย์ที่ต้องอยู่กับพระองค์ เพื่อจะต้องเป็นพยานถึงพระชนมชีพของพระเยซูเจ้า จะได้เป็นพื้นฐานความเชื่อของคริสตชน เป็นสะพานระหว่างพระคริสตเจ้ากับพระศาสนจักร พระองค์ทรงเรียก 12 คนนี้ว่าอัครสาวก ในภาษากรีก อัครสาวก หมายถึง “ผู้ถูกส่ง”เป็นการเน้นภารกิจพิเศษที่จะต้องเป็นผู้แทนพระองค์

- ให้อยู่กับพระองค์ กิจการแรกที่บรรดาอัครสาวกต้องทำคืออยู่กับพระคริสตเจ้าเพื่อติดตามพระองค์ ซึมทราบความคิดและวิถีชีวิตของพระองค์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งชีวิตหมู่คณะ

-และเพื่อจะทรงส่งเขาออกไปเทศน์สอนโดยให้มีอำนาจขับไล่ปีศาจด้วย ภารกิจของบรรดาอัครสาวกคือต้องประกาศข่าวดี พระเยซูเจ้าไม่ทรงมอบเพียงอำนาจการเทศน์สอนเท่านั้น แต่ยังทรงให้อำนาจที่จะชนะความชั่วร้ายและขับไล่ปีศาจ พระเยซูเจ้าทรงพระประสงค์ให้หมู่คณะที่มีอัครสาวกสิบสองคนเป็นแกนนำแผ่ขยายไปสู่มนุษย์ทุกคน

-อัครสาวกสิบสองคนที่ทรงแต่งตั้ง นักบุญมาระโกชอบเรียกบรรดาอัครสาวกว่า “กลุ่มสิบสองคน” เป็นหมู่คณะเพื่อเน้นว่าพระศาสนจักรสมัยแรก ๆ ให้ความสำคัญเป็นพิเศษแก่กลุ่มนี้ที่มีบทบาทในพระชนมชีพของพระเยซูเจ้าและชีวิตของพระศาสนจักร ส่วนจำนวน 12 คน ต้องเป็นจำนวนที่พระเยซูเจ้าทรงเลือกอย่างแน่นอน มิฉะนั้นแล้ว เราจะไม่เข้าใจว่า เหตุใดหลังจากที่ยูดาสทรยศและตายแล้ว บรรดาอัครสาวกอื่น ๆ จึงต้องเลือกผู้แทนอีกคนหนึ่งเพื่อจะมีจำนวนครบ 12 คน (เทียบ กจ 1:15-26)

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย