Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

"พระคริสตเจ้าทรงเป็นผู้ใดสำหรับข้าพเจ้า" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวงฟรังซิส ไก้ส์
“ผู้รับเชิญมาในงานแต่งงานจะจำศีลอดอาหารได้หรือ”

10. การโต้เถียงเรื่องการจำศีลอดอาหาร (2)

            เราได้พิจารณาคำตอบที่พระเยซูเจ้าทรงให้แก่บรรดาชาวฟาริสีผู้คอยตำหนิพระองค์ที่ไม่ทรงจำศีลอดอาหารพร้อมกับบรรดาอัครสาวกแล้ว คำตอบนี้ไม่มีจุดประสงค์ที่จะสอนผู้มีความเชื่อว่า จะประพฤติตนทางศาสนาและทางสังคมอย่างไร คือจะต้องจัดให้มีงานเลี้ยงอภิเษกสมรสหรือจัดให้มีการจำศีลอดอาหาร แต่ต้องการอธิบายบทบาทของพระเยซูเจ้า การประอยู่ของพระองค์หรือการที่พระองค์เสด็จไปจากเขา เป็นเหตุผลที่บรรดาศิษย์จะต้องอยู่ร่วมกัน และความชื่นชมยินดีหรือความโศกเศร้าจะแสดงภายนอกว่า พระองค์ประทับอยู่กับเขาหรือไม่  
              การตีความหมายเช่นนี้ได้รับการรับรองจากอุปมา 2 เรื่อง ที่นักบุญมาระโกได้เขียนไว้ต่อจากคำตอบของพระเยซูเจ้า เป็นอุปมาที่อาจเป็นคำพังเพยอยู่แล้ว แต่ในที่นี้ถูกนำมาใช้เพราะสะท้อนความหมายการเทศน์สอนของบรรดาประกาศก ที่กล่าวถึงสิ่งใหม่ที่จะเกิดขึ้นในยุคของพระเมสสิยาห์ 

               พระเยซูเจ้าตรัสว่า “ไม่มีใครนำผ้าใหม่ไปปะเสื้อเก่า เพราะผ้าใหม่ที่นำมาปะเสื้อเก่านั้นจะหดตัวมากกว่า ทำให้รอยขาดมากกว่าเดิม” ในสมัยโบราณคำเปรียบเทียบนี้คงจะชัดเจนมากกว่าสมัยปัจจุบัน เพราะผ้าใหม่ยังไม่ได้แปรงให้เรียบ เมื่อโดนน้ำหรือความชื้นก็จะหดตัว ถ้าใช้ผ้าใหม่มาปะเสื้อเก่า เมื่อโดนน้ำหรือความชื้นก็จะหดตัว ทำให้มีรอยขาดมากกว่าเดิม น่าสังเกตว่าคำเปรียบเทียบ 2 คำ คือเสื้อเก่ากับผ้าใหม่ เป็นการเปรียบเทียบ 2 อย่างที่ต้องแยกกันอย่างชัดเจน ถ้าใช้ร่วมกันหรือนำไปประนีประนอมก็จะเกิดความเสียหาย 

               พระเยซูเจ้าจึงเสนอว่า พระองค์เองและกิจการของพระองค์เป็นเหตุการณ์ใหม่ ต่างจากสิ่งที่เคยเป็นอยู่ เช่น การจำศีลอดอาหารของชาวฟาริสีและศิษย์ของนักบุญยอห์น ระหว่างคำสอนของพระเยซูเจ้ากับคำสอนของบรรดาธรรมาจารย์ ที่ใช้สูตรโบราณซึ่งไม่อาจเปลี่ยนแปลงรับความคิดใหม่จะประนีประนอมกันไม่ได้เลย พระเยซูเจ้าตรัสอย่างชัดเจนว่า สูตรเก่าไม่สามารถบรรจุจิตตารมณ์ใหม่ เราต้องใช้สูตรใหม่

               อุปมาเรื่องที่ 2 ทำให้ความแตกต่างระหว่างสิ่งใหม่กับสิ่งเก่าชัดเจนมากยิ่งขึ้น พระองค์ตรัสว่า “ไม่มีใครใส่เหล้าองุ่นใหม่ลงในถุงหนังเก่า เพราะเหล้าจะทำให้ถุงหนังขาด ทั้งเหล้า ทั้งถุงก็จะเสียไป แต่ต้องใส่เหล้าใหม่ลงในถุงหนังใหม่” สมัยของพระเยซูเจ้าในปาเลสไตน์และในหลายแห่งที่ยังไม่มีขวดแก้ว เขาใช้ถุงหนังเพื่อใส่ของเหลว เมื่อใส่เหล้าองุ่นใหม่ในถุงหนังใหม่ เหล้าองุ่นที่กำลังหมักจะเกิดก๊าซทำให้ขยายตัวฟูขึ้น ถุงหนังใหม่ยังนิ่มก็จะยืดหยุ่นแต่ถ้าใส่เหล้าองุ่นใหม่ในถุงหนังเก่าที่แข็งไม่ยืดหยุ่น ถุงหนังก็จะระเบิด การเปรียบเทียบนี้แสดงว่าแม้พระเยซูเจ้าเริ่มตรัสถึงกรณีเฉพาะ คือเรื่องการจำศีลอดอาหาร แต่บัดนี้ พระองค์ทรงกำหนดกฎทั่วไป คือต้องเลิกปฏิบัติไม่เพียงการจำศีลอดอาหารแต่ขนบประเพณีต่าง ๆ ที่ลัทธิยูดายกำหนดในรายละเอียดที่ไม่สามารถรับพลังฟื้นฟูชีวิตใหม่ คือการเทศน์ของพระคริสตเจ้าและของบรรดาอัครสาวก เรามาถึงยุคใหม่ ยุคที่พระเยซูเจ้าทรงเป็นเจ้าบ่าว ยุคของพระเมสสิยาห์มาถึงแล้ว

                  บรรดาประกาศกเคยพูดถึงสิ่งใหม่ที่พระเจ้าจะทรงสร้าง และระเบียบใหม่ที่จะทรงเนรมิตในยุคสุดท้าย ประกาศกเยเรมีห์คิดว่า พระเจ้าทรงมีพระประสงค์ที่จะทรงกระทำ “พันธสัญญาใหม่” กับอิสราเอล โดยทรงใส่ธรรมบัญญัติของพระองค์ไว้ภายในเขา และทรงเขียนธรรมบัญญัติไว้ในใจของเขา (เทียบ ยรม 31:31-34) ประกาศกเอเสเคียลคิดว่า พระเจ้าจะประทานใจใหม่แก่ชาวอิสราเอล จะทรงใส่จิตใหม่ไว้ภายในเขา ทรงนำใจหินออกไปจากร่างกายของเขา และจะประทานใจเนื้อแก่เขา (เทียบ อสค 36:26) ส่วนประกาศกอิสยาห์คิดว่า พระเจ้าจะทรงสร้างฟ้าใหม่และแผ่นดินใหม่ (เทียบ อสย 65:17; 66:22)

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย