Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

"พระคริสตเจ้าทรงเป็นผู้ใดสำหรับข้าพเจ้า" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวงฟรังซิส ไก้ส์
“จงตามเรามาเถิด”

6. พระเยซูเจ้าทรงเรียกศิษย์สี่คนแรก (5)

b) การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
            1. ความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างอาจารย์กับศิษย์ ความสนิทสัมพันธ์ทางชีวิตของพระเยซูเจ้าเป็นพื้นฐานของศาสนาคริสต์ เมื่อพระเยซูเจ้าทรงกลับคืนพระชนมชีพ พระองค์ทรงส่งบรรดาศิษย์ทั้งสิบเอ็ดคนไปประกาศข่าวดี พระวาจาที่พระเยซูเจ้าตรัสว่า “ท่านทั้งหลายจะออกไปทั่วโลก ประกาศข่าวดีให้มนุษย์ทั้งปวง” (16:15)  แสดงว่าพระองค์ทรงต้องการให้มนุษย์ทุกคนมาเป็นศิษย์ของพระองค์ บรรดาศิษย์จะต้องนำความสัมพันธ์ส่วนตัวที่เขามีกับพระเยซูเจ้าไปให้ทุกคน เพื่อทุกคนจะได้มีประสบการณ์ชีวิตร่วมสนิทกับพระเยซูเจ้าเช่นเดียวกับบรรดาศิษย์ ดังนั้น ลักษณะเฉพาะของคริสตชนจึงเป็นการมอบตนแด่พระเยซูเจ้า คือยอมให้พระองค์ทรงเป็นผู้นำเขา

          2. ผู้ที่พระเยซูเจ้าทรงเรียกต้องออกจากบรรยากาศที่เขาเคยดำเนินชีวิตจนถึงเวลานั้น เพื่อติดตามพระองค์ ดูเหมือนว่าชีวิตคริสตชนมีแต่ความเสียสละ ความทุกข์ยากลำบาก ความทรมานแต่ไม่เป็นเช่นนั้น ถูกแล้ว ไม่ใช่วิถีชีวิตทุกอย่างสอดคล้องกับการเป็นศิษย์ของพระเยซูเจ้า บางครั้งการติดตามพระองค์เรียกร้องการเสียสละที่อาจนำความทุกข์ยากมาให้ กระนั้นก็ดี สิ่งสำคัญที่สุดคือ จิตสำนึกว่าความสนิทสัมพันธ์กับพระเยซูเจ้าเป็นคุณค่าเลิศล้ำ อุปมาเรื่องทรัพย์สมบัติที่ซ่อนอยู่ในนา หรือเรื่องไข่มุกประเสริฐเป็นวิธีที่พระเยซูเจ้าทรงอธิบายสถานการณ์เช่นนี้ ผู้ที่ได้ค้นพบทรัพย์สมบัติและไข่มุก โดยรู้คุณค่ามหาศาลของสิ่งเหล่านี้ เขาจะไม่โศกเศร้า คร่ำครวญ แต่จะมีความชื่นชมยินดี เขาจะขายทุกสิ่งทุกอย่างที่มี เพื่อจะได้เป็นเจ้าของสิ่งประเสริฐนั้น

           3. การทอดพระเนตรของพระเยซูเจ้าช่างน่าพิศวง พระเนตรของพระองค์เห็นชาวประมงบางคนซึ่งไม่เคยรู้จักมาก่อน หรือเห็นเลวีคนเก็บภาษีที่ทุกคนเกลียดชัง พระองค์ยังทรงเห็นประชาชนมากมายเป็นเหมือนฝูงแกะที่ไม่มีผู้เลี้ยง พระองค์ทรงตอบสนองความต้องการของเขาเหล่านั้น
เราน่าจะถามตนเองว่า เรามองผู้อื่นอย่างไร มองเขาในฐานะคู่แข่ง ศัตรู คนโง่ คนน่าเบื่อหน่ายหรือไม่ พระเนตรของพระเยซูเจ้าได้เห็นท้องฟ้าเปิดอยู่และพระจิตเจ้าเสด็จลงมา การมองเราก็เช่นกัน เราต้องพยายามจับตามองพระเจ้าโดยตรง เรายังต้องการพระจิตเจ้าเพื่อจะมีสายตาที่ถูกต้อง จะได้เห็นมนุษย์ดังที่พระเจ้าทรงเห็นเขา เห็นและยอมรับพรสวรรค์ของเขา เห็นความต้องการของเขา เพื่อจะได้ตอบสนองและช่วยเหลือเขา

           4. ขณะที่บรรดาศิษย์กำลังทำงานในอาชีพของตนอย่างขยันขันแข็ง เขายังได้ยินพระสุรเสียงของพระเยซูเจ้าและยอมรับการเรียกของพระองค์ เราก็เช่นกัน เรามีงานทำ เป็นห่วงภาระหน้าที่การงาน เราอาจจะถูกผจญโดยพูดว่า ไม่มีเวลา ไม่มีสมาธิที่จะฟังพระสุรเสียงของพระเจ้าผู้ตรัสกับเราโดยวิธีต่าง ๆ แต่เราจำเป็นต้องหาเวลาและตั้งใจฟังพระสุรเสียงของพระองค์ และยอมให้พระองค์ทรงเป็นผู้นำของเรา

           5. ตั้งแต่แรกที่พระองค์ทรงเลือกบรรดาศิษย์ก็มีการกล่าวถึงภารกิจในอนาคตด้วย “เขาจะเป็นชาวประมงหามนุษย์” คริสตชนทุกคนมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบงานธรรมทูต เราถูกเรียกให้เป็นเกลือดองแผ่นดิน และแสงสว่างส่องโลก คำพูดของเราจะไร้ประโยชน์ ถ้าวิถีชีวิตของเราไม่สอดคล้องกับคำพูดนั้น และไม่ดึงดูดความสนใจของผู้อื่น

           6. พระเยซูเจ้าทรงทำให้คำตักเตือนของพระองค์ในตอนแรกที่ว่า “จงกลับใจและเชื่อข่าวดีเถิด” เป็นรูปธรรมเมื่อทรงเชิญชวนบรรดาศิษย์ว่า “ตามเรามา” ในการติดตามพระเยซูเจ้า บรรดาศิษย์เรียนรู้มากยิ่งขึ้นว่า ข่าวดีที่พระเยซูเจ้าทรงประกาศมีเนื้อหาอะไร เขาจะต้องกลับใจอย่างต่อเนื่องและเข้าใจความเชื่อของตน

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย