Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

"พระคริสตเจ้าทรงเป็นผู้ใดสำหรับข้าพเจ้า" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวงฟรังซิส ไก้ส์
“จงตามเรามาเถิด”

6. พระเยซูเจ้าทรงเรียกศิษย์สี่คนแรก (2)

ก) กิจการของพระเยซูเจ้า
            
ก่อนที่นักบุญมาระโกเล่าเรื่องการเรียกศิษย์สี่คนแรก เขาอ้างถึงการเปลี่ยนสถานที่เทศนาสั่งสอนของพระเยซูเจ้าจากแห่งหนึ่งไปอีกที่หนึ่ง แล้วพระองค์ทอดพระเนตรเห็นและทรงเรียกศิษย์เหล่านั้น เป็นพระเยซูเจ้าผู้เสด็จไปหาศิษย์ในสถานที่ที่เขาทำงานอยู่ ไม่ใช่บรรดาศิษย์แสวงหาพระองค์

              การ “ทอดพระเนตรเห็น” ของพระเยซูเจ้ามีลักษณะพิเศษ ดังที่เราได้พบใน 1:10 ว่า “ทันทีที่พระองค์เสด็จขึ้นจากน้ำ ก็ทรงเห็นท้องฟ้าถูกแหวกออก พระจิตเจ้าเสด็จลงมาเหนือพระองค์ดุจนกพิราบ” พระเนตรที่ได้เห็นท้องฟ้าถูกแหวกออกและการเสด็จลงมาของพระจิตเจ้า บัดนี้ก็เห็นชาวประมงสี่คนกำลังประกอบอาชีพของตน และเห็นเลวีนั่งอยู่ที่ด่านภาษี (เทียบ 2:14) นักบุญมาระโกไม่ได้บอกอย่างละเอียดว่ามีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นเมื่อพระองค์ทอดพระเนตรเช่นนี้ แต่เราเข้าใจได้ว่าเป็นการเริ่มต้นความสนิทสัมพันธ์ที่ไม่มีวันสิ้นสุด และเป็นพื้นฐานการเรียกให้ติดตามพระองค์

               นักบุญมาระโกจะใช้สำนวนการเห็นนี้ใน 6:34 ว่า “เมื่อเสด็จขึ้นจากเรือ ทรงแลเห็นประชาชนมากมายก็ทรงสงสาร เพราะเขาเหล่านั้นเป็นดังฝูงแกะไม่มีคนเลี้ยง พระองค์จึงทรงเริ่มสั่งสอนเขาหลายเรื่อง” ในเหตุการณ์ที่นักบุญมาระโกเล่าตั้งแต่บทแรกจนถึงบทที่ 6 พระเยซูเจ้าทอดพระเนตรเห็นบุคคลทีละคน ๆ และทรงเรียกเขาให้มาดำเนินชีวิตชิดสนิทกับพระองค์ แต่ในข้อความนี้พระเยซูเจ้าทอดพระเนตรเห็นประชาชนมากมาย ทรงรับรู้สถานการณ์น่าสมเพชของเขา จึงทรงสงสาร พระองค์ทรงปฏิบัติภารกิจงานอภิบาลเยี่ยงผู้เลี้ยงแกะ โดยทรงชี้ให้เขาเห็นหนทางถูกต้องและทรงรวบรวมเขาให้มาร่วมงานเลี้ยงยิ่งใหญ่ที่ทรงเตรียมไว้ในถิ่นทุรกันดาร (เทียบ 6:35-44)

                กิจการของพระเยซูเจ้าเป็นเหมือนกิจการของพระบิดาเจ้า ดังที่ผู้แต่งเพลงสดุดีบรรยายว่า “พระยาห์เวห์ทรงเลี้ยงดูข้าพเจ้าอย่างผู้เลี้ยงแกะ...ทรงชี้ทางให้ข้าพเจ้าเดินไปบนมรรคาแห่งความชอบธรรม...พระองค์ทรงจัดเตรียมโต๊ะอาหารไว้สำหรับข้าพเจ้า” (สดด 22:1-5) เหตุการณ์ทั้งหมดนี้แสดงว่า การทอดพระเนตรของพระเยซูเจ้าเป็นจุดเริ่มต้นความสนิทสัมพันธ์ลึกซึ้งระหว่างพระองค์กับผู้ที่ได้รับเลือกสรรทั้งเป็นการส่วนตัวและส่วนรวม เพื่อจะได้มีความสนิทสัมพันธ์กับพระเจ้า (เทียบ 1:10-11)

                เมื่อนักบุญมาระโกได้เล่าการทอดพระเนตรของพระเยซูเจ้าแล้ว ก็กล่าวถึงพระบัญชาที่เรียกให้ติดตามพระองค์ พระบัญชาของพระองค์น่าประทับใจเพราะมีลักษณะเป็นคำพูดสั้น ๆ กระทัดรัดมีเสน่ห์ดึงดูดใจผู้ฟัง พระองค์ตรัสเพียงพระวาจาเดียวคือ “ตามเรามา” ซึ่งเปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้ที่ได้รับเรียกและกำหนดวิถีใหม่ในการดำเนินชีวิต พระวาจาสั้น ๆ นี้เรียกร้องผู้ถูกเลือกสรรให้อุทิศตนโดยใช้พรสวรรค์และเวลาทั้งหมดเพื่อร่วมชีวิตกับพระเยซูเจ้า ความสัมพันธ์นี้มีลักษณะแบบอาจารย์กับศิษย์ พระเยซูเจ้าจะทรงเป็นอาจารย์ผู้ทรงสั่งสอนเขา และบรรดาศิษย์จะได้เรียนรู้ความจริงมากมายจากคำสั่งสอนและพระฉบับของพระองค์

                 พระบัญชาของพระเยซูเจ้าจึงเรียกร้องการอุทิศตนอย่างสิ้นเชิง แต่ในเวลาเดียวกันก็เป็นคำสั่งที่ประทานพระพรยิ่งใหญ่ บรรดาศิษย์จะต้องอุทิศตนอย่างสมบูรณ์ก็จริง แต่พระเยซูเจ้าทรงอุทิศพระองค์เพื่อเขามากกว่านั้นอีก ความสัมพันธ์ระหว่างพระเยซูเจ้าและบรรดาศิษย์ไม่เป็นความสัมพันธ์ทางเดียว แต่เป็นความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน เป็นชีวิตที่มีความสนิทสัมพันธ์แท้จริง หน้าที่สำคัญของบรรดาศิษย์จึงต้องเข้าใจพระเยซูเจ้ามากยิ่งขึ้น ยิ่งเขาก้าวหน้าในความเข้าใจนี้มากเท่าใด ยิ่งจะรับรู้คุณค่าของการถูกเรียกและความสนิทสัมพันธ์กับพระองค์มากเท่านั้น

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย