Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

"พระคริสตเจ้าทรงเป็นผู้ใดสำหรับข้าพเจ้า" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวงฟรังซิส ไก้ส์
“จงตามเรามาเถิด”
 
6. พระเยซูเจ้าทรงเรียกศิษย์สี่คนแรก (มก 1:16-20)

           
16ขณะที่ทรงพระดำเนินไปตามชายฝั่งทะเลสาบกาลิลี พระองค์ทอดพระเนตรเห็นซีโมนกับอันดรูว์น้องชายกำลังทอดแห เขาเป็นชาวประมง 17พระเยซูเจ้าตรัสสั่งว่า   “จงตามเรามาเถิดเราจะทำให้ท่านเป็นชาวประมงหามนุษย์” 18ซีโมนกับอันดรูว์ก็ทิ้งแหไว้ แล้วตามพระองค์ไปทันที
               19เมื่อทรงพระดำเนินไปอีกเล็กน้อย พระองค์ทอดพระเนตรเห็นยากอบบุตรของเศเบดี และยอห์นน้องชายกำลังซ่อมแหอยู่ในเรือ 20พระองค์ทรงเรียกเขาทั้งสองคนก็ละทิ้งเศเบดีบิดาของตนไว้ในเรือกับลูกจ้าง แล้วตามพระองค์ไปทันที
a) อธิบายความหมาย
              ข้อความนี้แบ่งอย่างชัดเจนเป็น 2 เหตุการณ์ คือการเรียกพี่น้องสองคู่ เหตุการณ์แรกพระเยซูเจ้าทรงเรียกซีโมนกับอันดรูว์ (ข้อ 16-18) และต่อมาทรงเรียกยากอบกับยอห์น (ข้อ 19-20) เรารู้จากข้อความ 1:14 ว่า “พระเยซูเจ้าเสด็จไปยังแคว้นกาลิลี ทรงประกาศเทศนาข่าวดีของพระเจ้า” คือรู้เพียงสถานที่ซึ่งพระเยซูเจ้าทรงประกอบศาสนบริการ โดยไม่มีการพูดถึงผู้ฟังเลย แต่ในข้อความ 1:16-20   เราพบรายชื่อของบุคคล 4 คน รวมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับครอบครัวและอาชีพของเขา การเอ่ยนามบุคคลเหล่านี้แสดงว่า พระเยซูเจ้าไม่ทรงเชิญชวนผู้ฟังโดยรวมให้มาติดตามพระองค์ แต่ทรงเรียกเขาทีละคนเป็นการส่วนตัว

               การเล่าเหตุการณ์ทั้งสองนี้มีทั้งความเหมือนและความแตกต่าง การเรียกซีโมนกับอันดรูว์บรรยายรายละเอียดมากกว่าการเรียกยากอบกับยอห์น เพราะพูดถึงสถานที่ของเหตุการณ์ซึ่งเกิดขึ้นชายฝั่งทะเลสาบกาลิลี พูดถึงอาชีพของเขาทั้งสองที่เป็นชาวประมง และยังบันทึกพระวาจาของพระเยซูเจ้าผู้ทรงเรียกเขา ส่วนเหตุการณ์ที่สองไม่บรรยายรายละเอียดดังกล่าว แต่เราเข้าใจโดยปริยายว่าเป็นการเรียกในลักษณะเดียวกัน

               รายละเอียดที่เหมือนกันในเหตุการณ์ทั้งสองคือ เริ่มโดยบรรยายอิริยาบถของพระเยซูเจ้าว่า “ทรงพระดำเนิน” แต่การกระทำสำคัญคือ “พระองค์ทอดพระเนตรเห็น” ทรงเห็นบุคคลสองคนซึ่งเป็นพี่น้องกันและกำลังประกอบอาชีพชาวประมง ต่อมาพระเยซูเจ้าทรงเรียกพี่น้องทั้งสองคู่ให้ติดตามพระองค์ แม้นักบุญมาระโกเล่าการเรียกซีโมนกับอันดรูว์โดยอ้างพระวาจาที่ว่า “จงตามเรามาเถิดเราจะทำให้ท่านเป็นชาวประมงหามนุษย์” และเล่าการเรียกยากอบกับยอห์นโดยบันทึกว่า “พระองค์ทรงเรียกเขาทั้งสองคน” กิจการต่อมาคือการตอบสนองของผู้ที่ได้รับการเรียก เขาต้องละทิ้งสภาพการดำเนินชีวิตและการทำงานประจำวันเพื่อเตรียมตัวติดตามพระองค์    ซีโมนกับอันดรูว์“ทิ้งแหไว้” ส่วนยากอบกับยอห์น “ละทิ้งเศเบดีบิดาของตนไว้ในเรือกับลูกจ้าง”
                 เมื่อพระเยซูเจ้าเสด็จมาถึงชายฝั่งทะเลสาบกาลิลีซึ่งเป็นที่ทำงานของชาวประมงเหล่านั้น การเปลี่ยนแปลงทั้งสถานการณ์ของเขาเหล่านั้นและสถานการณ์ของพระเยซูเจ้าก็เกิดขึ้นโดยกระทันหัน พระองค์เสด็จมาเป็นบุคคลเดียวแต่บัดนี้ประทับอยู่กับศิษย์สี่คน ดูเหมือนว่านักบุญมาระโกต้องการเน้นการเปลี่ยนแปลงอย่างความฉับพลัน ข้อความนี้บันทึกคำบอกเล่าเพียงเหตุการณ์ภายนอก หมายถึงสิ่งที่มองเห็นและได้ยิน แต่ไม่บันทึกความรู้สึกนึกคิด แรงบันดาล ไม่มีการอธิบายว่า เหตุใดพระเยซูเจ้าทรงเรียกศิษย์ให้ติดตามพระองค์ ทำไมทรงเรียกศิษย์เพียงสี่คนนี้ ทำไมเขาทั้งสี่จึงตอบสนองการเรียกของพระองค์ เขารู้สึกอย่างไรที่ต้องละทิ้งอาชีพและบิดา

                   น่าสังเกตว่า นักบุญมาระโกให้ความสนใจลักษณะของบุคคล เขาบันทึกชื่อ เน้นความสัมพันธ์ฉันพี่น้อง และความสัมพันธ์ระหว่างบิดากับบุตร การติดตามพระเยซูเจ้าเน้นความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์กับศิษย์ เป็นความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเช่นกัน ภารกิจในอนาคตของผู้ที่ได้รับเรียกนั้นเน้นความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เพราะศิษย์ทั้งสี่เคยเป็นชาวประมงหาปลาแต่เวลานี้ต้องเป็นชาวประมงหามนุษย์ ตั้งแต่ต้นของพระวรสารนักบุญมาระโกจึงบอกว่า กิจการของพระเยซูเจ้าแสดงออกถึงพระประสงค์ที่จะสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลต่อบุคคล
เราจะพิจารณาคำสอนของข้อความนี้ใน 4 ประเด็นคือ
ก) กิจการของพระเยซูเจ้า
ข) การตอบสนองของผู้ที่ได้รับเรียก
ค) หมู่คณะของบรรดาศิษย์
ง) ภารกิจของบรรดาศิษย์ในอนาคต

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย