Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

"พระคริสตเจ้าทรงเป็นผู้ใดสำหรับข้าพเจ้า" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวงฟรังซิส ไก้ส์
“ท่านเป็นบุตรที่รักของเรา เป็นที่โปรดปรานของเรา”

4. พระเยซูเจ้าทรงรับพิธีล้าง และทรงถูกทดลอง  (มก 1:9-13)
ก) พระเยซูเจ้าทรงรับพิธีล้าง
            1 9 ครั้งนั้น พระเยซูเจ้าเสด็จจากเมืองนาซาเร็ธ แคว้นกาลิลี และทรงรับพิธีล้างจากยอห์นในแม่น้ำจอร์แดน
ข) ทรงรับการเปิดเผย
            10ทันทีที่พระองค์เสด็จขึ้นจากน้ำ ก็ทรงเห็นท้องฟ้าถูกแหวกออก พระจิตเจ้าเสด็จลงมาเหนือพระองค์ดุจนกพิราบ 11และมีเสียงมาจากฟากฟ้าว่า “ท่านเป็นบุตรที่รักของเรา เป็นที่โปรดปรานของเรา”
ค) ทรงถูกทดลองในถิ่นทุรกันดาร
            12ทันใดนั้น พระจิตเจ้าทรงดลให้พระองค์เสด็จเข้าไปในถิ่นทุรกันดาร 13พระองค์ประทับอยู่ที่นั่นสี่สิบวัน ทรงถูกซาตานประจญ พระองค์ทรงอยู่กับสัตว์ป่า บรรดาทูตสวรรค์ปรนนิบัติรับใช้พระองค์   
a) อธิบายความหมาย
               ข้อความใน 1:9-13 แบ่งเป็น 3 ภาคตามหัวข้อข้างต้น พระเยซูเจ้าทรงได้รับพิธีล้างจากนักบุญยอห์นในแม่น้ำจอร์แดน (1:9) ทันทีพระองค์ทรงเห็นท้องฟ้าถูกแหวกออก และทรงรับการเปิดเผยเรื่องความสัมพันธ์ของพระองค์กับพระเจ้า (1:10-11) แล้วประทับอยู่ในถิ่นทุรกันดารเป็นเวลาสี่สิบวัน (1:12-13) ต่อไปนี้ ให้เรามาพิจารณาแต่ละภาค

             ก) พระเยซูเจ้าทรงรับพิธีล้างจากนักบุญยอห์น
                นักบุญมาระโกเริ่มเล่าว่า พระเยซูเจ้าทรงเป็นเหมือนบุคคลอื่น ๆ ที่ไปพบนักบุญยอห์นเพื่อขอเป็นศิษย์  พระองค์ทรงเป็นคนหนึ่งในระหว่างคนทั้งหลายที่ฟังการเทศน์สอนของนักบุญยอห์น และปฏิบัติตามอย่างจริงจัง เขายอมรับพิธีล้างจากนักบุญยอห์น เพื่อแสดงเจตนารมณ์เป็นทุกข์กลับใจและปรารถนาที่จะได้รับการอภัยบาป เพื่อคืนดีกับพระเจ้า (1:5) 

               ความคิดที่ว่าพระเยซูเจ้าทรงเป็นคนธรรมดาคนหนึ่ง ได้รับการรับรองจากถิ่นกำเนิดของพระองค์ พระองค์เสด็จมาจากแคว้นกาลิลี ซึ่งเป็นแคว้นที่ไม่มีความสำคัญ อยู่ห่างจากแคว้นยูเดียและจากกรุงเยรูซาเล็ม ศูนย์กลางของศาสนายูดาย หัวหน้าชาวยิวที่กรุงเยรูซาเล็มมั่นใจว่า “ไม่มีประกาศกคนใดมาจากแคว้นกาลิลีเลย” (ยน 7:52) หมู่บ้านนาซาเร็ธเป็นบ้านเกิดเมืองนอนของพระองค์  นาธานาเอลซึ่งมีถิ่นกำเนิดจากหมู่บ้าคานาใกล้หมู่บ้านนาซาเร็ธถามฟิลิปว่า “จะมีอะไรดีมาจากนาซาเร็ธได้รึ” (ยน 1:46)

               โดยแท้จริงแล้ว นาซาเร็ธเป็นหมู้บ้านที่ไม่มีใครรู้จักและไม่มีความสำคัญ พันธสัญญาเดิมบันทึกชื่อสถานที่ต่าง ๆ เป็นหลายร้อยชื่อ แต่ไม่มีการอ้างถึงหมู่บ้านนาซาเร็ธ เพราะไม่เคยมีบุคคลหรือเหตุการณ์สำคัญเกี่ยวข้องกับหมู่บ้านนี้เลย นาซาเร็ธเป็นหมู่บ้านในชนบท มีประชากรที่ต้องทำงานหนัก ดำรงชีวิตอย่างพอเพียง พระเยซูเจ้าทรงพระชนมชีพในบรรยากาศนี้เป็นเวลา 30 พรรษา ทรงใช้ประสบการณ์ชีวิตดังกล่าวในการเทศน์สอน ผู้คนทั่วไปเรียกพระองค์ว่า “เยซู ชาวนาซาเร็ธ” (เทียบ มก 1:24; 10:47; 14:67; 16:6)

                แม้ข้อความข้อนี้เล่าว่า พระเยซูเจ้าทรงรับพิธีล้างเหมือนกับคนอื่น ๆ แต่ข้อความที่มาก่อนและต่อจากข้อความนี้พิสูจน์ว่าไม่เป็นเช่นนี้ เพราะพระเยซูเจ้าทรงรับพิธีล้างแบบพิเศษไม่เหมือนใคร ในข้อ 7-8 นักบุญยอห์นผู้ทำพิธีล้างประกาศว่า พระเยซูเจ้าทรงเป็น “ผู้ที่กำลังมาภายหลังข้าพเจ้า ทรงอำนาจยิ่งกว่าข้าพเจ้า และจะทำพิธีล้างให้ท่าน เดชะพระจิตเจ้า” (1:7-8) และข้อความถัดไปแสดงว่า พระองค์ทรงมีเอกภาพสมบูรณ์เป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้า (1:10-11)

               เราอาจตั้งคำถามว่า ทำไมผู้ทรงอำนาจจึงยอมรับพิธีล้างจากผู้มีอำนาจด้อยกว่า “พิธีล้าง ซึ่งแสดงการกลับใจเพื่อจะได้รับการอภัยบาป” มีความหมายอะไรสำหรับผู้ที่มีเอกภาพสมบูรณ์เป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้า พระเยซูเจ้าไม่ทรงเป็นคนบาป ไม่ทรงจำเป็นต้องกลับใจและรับพิธีล้าง พระเยซูเจ้าทรงยอมรับพิธีล้างจากนักบุญยอห์นเพื่อรับรองคุณค่าการกระทำเขา และเพื่อแสดงว่าพระองค์ทรงมีความสมานฉันท์กับมนุษย์ต้องการคืนดีกับพระเจ้า พระองค์ไม่ทรงมีท่าทีออกห่างจากคนบาป ตรงกันข้ามพระองค์เสด็จไปใกล้เขา เพื่อนำมนุษย์ทุกคนไปพบพระเจ้า

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย