Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

"พระคริสตเจ้าทรงเป็นผู้ใดสำหรับข้าพเจ้า" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวงฟรังซิส ไก้ส์
“มีอีกผู้หนึ่งกำลังมาภายหลังข้าพเจ้า ทรงอำนาจยิ่งกว่าข้าพเจ้า”

3. การประกาศของยอห์น ผู้ทำพิธีล้าง (มก 1:2-8)

         1 2มีเขียนไว้ในหนังสือประกาศกอิสยาห์ว่า   ดูซิ เราส่งผู้นำสารของเราไปข้างหน้าท่าน   เพื่อเตรียมทางสำหรับท่าน

           3คนคนหนึ่งร้องตะโกนในถิ่นทุรกันดารว่า   จงเตรียมทางขององค์พระผู้เป็นเจ้า   จงทำทางเดินของพระองค์ให้ตรงเถิด

               4เพื่อให้ข้อความนี้เป็นจริง ยอห์นจึงทำพิธีล้างในถิ่นทุรกันดาร เทศน์สอนเรื่องพิธีล้าง ซึ่งแสดงการกลับใจเพื่อจะได้รับการอภัยบาป  5ประชาชนจากทั่วแคว้นยูเดีย  และชาวกรุงเยรูซาเล็มทั้งหลายไปพบเขา รับพิธีล้างจากเขาในแม่น้ำจอร์แดนโดยสารภาพบาปของตน  6ยอห์นแต่งกายด้วยผ้าขนอูฐ ใช้หนังสัตว์คาดสะเอว กินตั๊กแตนและน้ำผึ้งป่า  7และประกาศว่า "มีอีกผู้หนึ่งกำลังมาภายหลังข้าพเจ้า ทรงอำนาจยิ่งกว่าข้าพเจ้า ข้าพเจ้าไม่สมควรแม้แต่จะก้มลงแก้สายรัดรองเท้าของเขา  8ข้าพเจ้าใช้น้ำทำพิธีล้างให้ท่านทั้งหลาย แต่เขาจะทำพิธีล้างให้ท่าน เดชะพระจิตเจ้า"

a)      อธิบายความหมาย

          นักบุญมาระโกอ้างถึงพันธสัญญาเดิม เพื่อตั้งบริบทที่เขาต้องการแนะนำนักบุญยอห์นผู้ทำพิธีล้าง ตัวบทสำคัญที่อ้างว่ามาจากหนังสือประกาศกอิสยาห์ เป็นเพียงข้อ 3 "คนคนหนึ่งร้องตะโกนในถิ่นทุรกันดารว่า จงเตรียมทางขององค์พระผู้เป็นเจ้า จงทำทางเดินของพระองค์ให้ตรงเถิด" ส่วนประโยคในข้อ 2 ที่ว่า "ดูซิ เราส่งผู้นำสารของเราไปข้างหน้าท่าน เพื่อเตรียมทางสำหรับท่าน"
เป็นข้อความที่เขาอ้างจากหนังสือประกาศกมาลาคี

            เรารู้จากข้อ 5 ว่า ผู้นำสารที่พระเจ้าทรงส่งคือประกาศกเอลียาห์  นักบุญมาระโกยังแสดงว่า เขากำลังอ้างถึงประกาศกเอลียาห์เมื่อพูดถึงการแต่งกายของนักบุญยอห์นผู้ทำพิธีล้าง โดยใช้คำที่ชวนผู้อ่านให้ระลึกถึงเครื่องนุ่งห่มของประกาศกเอลียาห์ (เทียบ 2 พกษ 8:1)

            ประกาศกเอลียาห์เป็นผู้กล้าหาญต่อต้านผู้พยายามทำให้ศาสนามัวหมอง เขาเชิญชวนชาวอิสราเอลทุกคนให้กลับใจ โดยเรียกร้องให้เลิกกราบไหว้พระเท็จเทียม นักบุญยอห์นผู้ทำพิธีล้างมีข่าสารที่ต้องประกาศคล้ายกัน และชี้แจงว่าพระเยซูเจ้าทรงทำให้ความซื่อสัตย์ของมนุษย์ต่อพระเจ้าเป็นความจริง

            ตามตำนานที่บันทึกไว้ใน 2 พกษ 2:1-8 พระเจ้าทรงรับประกาศกเอลียาห์ไปจากโลกนี้ในรถม้าเพลิงขณะที่เขายังมีชีวิตอยู่ ชาวยิวจึงมีความหวังว่า พระเจ้าประทานให้ประกาศกเอลียาห์ไม่ต้องตาย แต่ยังมีชีวิตอยู่และสักวันหนึ่งพระเจ้าจะทรงส่งเขากลับมาสู่โลกเพื่อเตรียมทางให้พระเมสสิยาห์ (เทียบ มลค 3:1)

            นักบุญมาระโกจึงต้องการให้ผู้อ่านเข้าใจว่า นักบุญยอห์นผู้ทำพิธีล้างเป็นผู้ทำให้ความหวังนี้ประสบความสำเร็จ เพราะเขาเป็นผู้นำข่าวสารที่พระเจ้าทรงส่งมา เพื่อประกาศการเสด็จมาของพระเยซูเจ้า พระเมสสิยาห์ พระองค์จะทรงดึงมนุษย์ให้มีความสนิทสัมพันธ์กับพระเจ้า เป็นความสัมพันธ์ที่ไม่สูญสลาย แม้ความตายก็ไม่อาจทำลายความสัมพันธ์นี้

            ข้อความที่อ้างจากหนังสือประกาศกอิสยาห์ (40:3) เป็นข้อความที่ประกาศกนิรนามในแดนเนรเทศที่กรุงบาบิโลนบันทึกไว้ เขาคิดว่ากษัตริย์ไซรัสทรงเป็นเครื่องมือที่พระเจ้าทรงใช้เพื่อช่วยประชากรที่ทรงเลือกสรรให้พ้นจากการเป็นทาส ประกาศกผู้นี้พยายามเตรียมประชากรให้มีประสบการณ์เช่นเดียวกับบรรพบุรุษในสมัยอพยพจากอียิปต์ โดยเดินทางผ่านถิ่นทุรกันดารกลับไปสู่แผ่นดินแห่งพระสัญญา นักบุญมาระโกจึงชวนผู้อ่านให้ระลึกถึงเหตุการณ์สมัยอพยพ เพราะเขาต้องการเสนอนักบุญยอห์นผู้ทำพิธีล้างเป็นผู้นำข่าวสารประกาศเรื่องพระเยซูเจ้า ผู้ทรงเป็นโมเสสคนใหม่ และทรงเป็นผู้ช่วยมนุษย์ให้รอดพ้นอย่างสมบูรณ์

 

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย